Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 19. marts 1985 om jagt på fugle i Vestgrønland.

I henhold til § 2, stk. 1, i Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland samt § 4, stk. 1 a), i Landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Følgende fuglearter må jages i Vestgrønland:

Havlit Odinshane
Kortnæbbet Lomvie Hvidvinget Måge
Atlantisk Lomvie Svartbag
Søkonge Gråmåge
Alk Skarv
Fjeldrype Toppet Skallesluger
Mellemkjove Lillekjove
Almindelig Kjove Sortgrå Ryle
Islandsk Ryle Tejst
Mallemuk ,Ride
Storskråpe Stenvender
Rødstrubet Lom Præstekrave
Gråand Islom
Kongeedderfugl Ravn
Edderfugl

Stk. 2. Alle andre fugle er totalfredede. Det er forbudt at udføre totalfredede fugle fra Grønland, herunder også at forsende disse fra Grønland med henblik på tilbagesendelse til Grønland i konserveret tilstand. Forbudet omfatter både levende og døde fugle, for sidstnævnte såvel frosne som på anden måde konserverede samt opstillede skind og skindlagte.
Stk. 3. Dødfundne fugle af de nævnte arter skal afleveres til politiet.

§ 2. I tiden mellem 15. juni og 15. august er al jagt på enhver art af fugle forbudt. Skarven må endvidere ikke jages i tiden fra 1. april til 30. september. I området syd for Nagssugtoq må edderfuglen ikke jages i tiden mellem 1. juni og 30. september.
Stk. 2. Unge, ikke-ynglende almindelig kjove, hvidvinget måge, gråmåge, svartbag samt ride, der befinder sig i flokke på 5 eller flere fugle, må skydes i fredningstiden.
Stk. 3. Unge, ikke-ynglende edderfugle, kongeedderfugle og havlitter, der befinder sig i flokke på 5 eller flere fugle, må nedlægges nord for Nagssugtoq i fredningstiden. Massedrivning af roænder (isat) af edderfugle, kongeedderfugle og havlitter er forbudt i hele Grønland.
Stk. 4. Jagt på ride og lomvie er tilladt hele sommeren i Upernavik og Uummannaq kommuner, dog med den begrænsning, der følger af bestemmelserne i § 3.
Stk. 5. Det er forbudt at forsende lomvier nedlagt i overensstemmelse med reglerne i stk. 4 til andre dele af Grønland. Undtaget fra forbudet er forsendelse foretaget af indbyggere i Augpilagtoq, Tugsaq og Tasiussaq i Upernavik kommune.

§ 3. Ethvert sted, hvor 10 eller flere par søfugle yngler, betegnes som et fuglefjeld.
Stk. 2. Sålænge fuglene befinder sig på fjeldet, er det ikke tilladt at skyde eller på unødvendig måde af frembringe støj inden for en afstand fra fuglefjeldet på:
2 km., hvis fuglefjeldet er en klippevæg (ivnaq) beboet af rider, lomvier, alke, søkonger, mallemukker og skarve.
200 m., hvis fuglefjeldet er en mindre, mere eller mindre flad ø (Qeqertánguaq) beboet af edderfugle, tejster, terner eller andre mågefugle end riden.

§ 4. Ægsamling er ikke tilladt.
Stk. 2. Æg af havterne, almindelig kjove, svartbag, hvidvinget måge, gråmåge og ride kan indsamles indtil 1. juli, i Upernavik kommune dog indtil 10. juli. De indsamlede æg må kun anvendes til privat forbrug og må ikke erhvervsmæssigt gøres til genstand for salg.
Stk. 3. Æg af lomvie, alk og tejst kan indsamles i Upernavik kommune indtil 10. juli og indtil samme dato æg af mallemuk nord for Nagssugtoq.

§ 5. Det er for alle fuglearters vedkommende forbudt at fjerne ikke-flyvefærdige unger fra rederne eller disses omgivelser og holde ungerne i fangenskab.

§ 6. Erhvervsjægere må nedlægge et ubegrænset antal fugle. Dog må der dagligt højst nedlægges 50 edderfugle pr. jæger. Erhvervskortet skal stemples med tilladelse til fuglejagt. Andre jægere må kun skyde til deres eget og familiens forbrug og må ikke lade jagtudbyttet gøres til genstand for salg.

§ 7. Jagtudbyttet skal under alle omstændigheder anvendes til menneskeføde, hvis ikke Landsrådets tilladelse til andet brug er givet. Endvidere er det uden tilladelse forbudt at eksportere udbytte af fuglejagt.

§ 8. Benyttelse af speedbåde til transport (i jagtøjemed) er tilladt, men må ikke anvendes med en hastighed over 10 knob til at jage fugle op fra vandet eller til at forfølge dem med nedskydning for øje.

§ 9. Luftfartøjer og motordrevne køretøjer, der kan køre i sne uden for vejene (snescootere) må ikke anvendes til jagt.
Stk. 2. I særlige tilfælde kan enkelte kommunalbestyrelser ved kommunalvedtægt fastsætte, at snescootere tillades anvendt til transport.

§ 10. Haglgeværer af størrelse indtil kaliber 12 og med højst 2 haglpatroner, samt salonrifler og almindelige rifler er tilladt som jagtredskaber. Brug af automatiske skydevåben samt brug af halvautomatiske haglgeværer er ikke tilladt.
Stk. 2. Brug af bue og pil, kajakpil (fuglepil), slangebøsse og lignende redskaber er tilladt.
Stk. 3. Brug af snarer, fælder af enhver art (sakse, limpinde, kassefælder m.fl.), selvskud samt anvendelse af levende lokkefugle er ikke tilladt. Anvendelse af gift eller bedøvelsesmidler af enhver art er forbudt.
Stk. 4. Til fangst af fugle må ikke opsættes og anvendes net af nogen art (fiskegarn, luftnet, ruser), hverken under vand eller i luften.

§ 11. Enhver jagt, fangst og indsamling af æg eller dun af fugle er forbudt på skærene Avsigsut (Brændevinsskærene ved Kronprinsens Ejland), Nunatsiaq (Rotten ved Hunde Ejland), og Satuarssunguit ved Grønne Ejland samt i fjordarmen Tasiussarssuaq bag Naternaq inden for Nordenskiolds Bræ. På de pågældende områder er oplysende skilte opsat af politiet.
Stk. 2. Udenfor de ovennævnte steder er det indenfor fredningstiden kun tilladt at indsamle edderfugle- og kongeedderfugledun fra den 21. juli.

§ 12. Dispensation fra bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan meddeles af Grønlands Landsting efter forelæggelse af Landstingets fredningsudvalg.

§ 13. Det er forbudt fra udlandet at indføre og udsætte levende fugle af vildt levende arter, der ikke tilhører Grønlands naturlige fauna, uden tilladelse fra Landstinget.

§ 14. For overtrædelse af foranstående regler idømmes bøde, hvorhos udbyttet vil være at konfiskere. Det konfiskerede tilfalder landskassen.
Stk. 2. I gentagelsestilfælde kan jagtvåbenet konfiskeres.
Stk. 3. Beslutning om anvendelse af det konfiskerede udbytte samt om anvendelse af de i § 1, stk. 3, nævnte dødfundne fugle træffes af Grønlands Landsstyre.

§ 15. Nærværende bekendtgørelse gælder ikke for Nord- og Østgrønland.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft straks og samtidig ophæves Landsrådsvedtægt af 21. december 1977 med senere ændringer om jagt på fugle i Vestgrønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. marts 1985
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen