Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 19. marts 1985 om fredning af isbjørne i Grønland.

I henhold til § 2, stk. 1, i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland samt § 4, stk. 1 a), i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Jagt på isbjørn (ursus maritimus) må kun drives af personer, der har bopæl i Grønland og har fast tilknytning til det grønlandske samfund samt er i besiddelse af bevis, udstedt af kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, for at drive fangst og jagt som hovederhverv.
Stk. 2. Isbjørnejagt må dog ikke foretages af nogen, der befordres af eller er betalt ledsager for personer, der ikke opfylder de i stk. 1 nævnte betingelser.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan en betalt ledsager, såfremt han selv opfylder de i stk. 1 nævnte betingelser, foretage isbjørnejagt, såfremt den, han er betalt ledsager for, rejser i det offentliges tjeneste.

§ 2. Isbjørneunger indtil 1 år gamle samt isbjørnehunner ledsaget af sådanne unger er fredede hele året.
Stk. 2. Andre isbjørne er fredede fra den 1. juli til den 31. august. I Østgrønland fra Kangerdlugssuaq til Lindenows Fjord er alle andre isbjørne dog fredede fra 1. august til og med 30. september.
Stk. 3. Isbjørne er totalfredede i det område, som i medfør af §§ 15 og 16 i Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland er udlagt som nationalpark.

§ 3. Fly, helikoptere og motordrevne landbefordringsmidler, herunder snescootere, må ikke anvendes under jagt på isbjørne eller til befordring til og fra jagtområdet.
Stk. 2. Det er forbudt at anvende gift, fodsakse, fodsnarer eller selvskud.

§ 4. Isbjørne må ikke holdes fangne eller udføres fra Grønland uden Grønlands Hjemmestyres tilladelse.

§ 5. Det er forbudt at købe eller modtage kød og skind samt andre dele af ulovligt nedlagte isbjørne.

§ 6. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bøde, ligesom kødet og skindet samt andre dele af ulovligt nedlagte eller erhvervede isbjørne vil være at konfiskere. Beslutning om anvendelse af det konfiskerede udbytte træffes af Grønlands Hjemmestyre. Ved overtrædelse af bestemmelserne i § 3 kan de ulovligt anvendte befordringsmidler og redskaber konfiskeres.
Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1-3 er ikke alene den enkelte jæger ansvarlig, men også ejeren af den båd, slæde eller andet redskab, der har været benyttet under jagten, for så vidt han har været med på jagtturen, eller han har været vidende om, at de pågældende redskaber ville blive benyttet til den ulovlige jagt.

§ 7. Grønlands Hjemmestyre kan til videnskabelige og andre formål meddele dispensaten fra bekendtgørelsens regler.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft straks og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 596 af 5. december 1974 med senere ændringer om fredning af isbjørne i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. marts 1985
Jonathan Motzfeldt

/

John E. Jensen