Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 7. marts 1985 om uddannelsesstøtte.

I henhold til Landstingsforordning nr . 2 af 16. november 1984 om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, fastsættes herved følgende bestemmelser.

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Grønlands Landskasse yder uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, der opfylder følgende betingelser:
l) at de
a. har fast bopæl i Grønland og har haft det i de sidste 2 år forud for påbegyndelsen af den uddannelse, hvortil der søges uddannelsesstøtte, eller
b. har haft fast bopæl i Grønland inden deres fyldte 6. år, og som efter det fyldte 6. år har eller har haft bopæl uden for Grønland, såfremt bopæl udenfor Grønland tilsammen ikke har varet over 10 år fra det fyldte 6. år at regne. Som bopæl uden for Grønland regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsmæssige forhold.
2) at de gennemgår en uddannelse, der gives udenfor den grønlandske folkeskole, og som er anerkendt som støtteberettiget af landsstyremedlemmet.
3) at uddannelsen er af mindst 3 måneders varighed.
4) at uddannelsen er tilrettelagt på heltidsbasis,
5) at den påbegyndte uddannelse følges på forsvarlig måde,
6) at den uddannelsessøgende er dansk statsborger,
7) at uddannelsen gennemgås i Grønland. Kan en uddannelse ikke fås i Grønland, og er det i overensstemmelse med det grønlandske samfunds behov, kan støtte ydes til en uddannelse i Danmark. I særlige tilfælde kan landssstyremedlemmet bestemme, at der ydes støtte til uddannelse i andre lande.

§ 2. Der kan ydes uddannelsesstøtte til tiere studieforberedende uddannelser.
Stk. 2. Der ydes normalt kun uddannelsesstøtte til gennemførelse af een erhvervsmæssig uddannelse. Undtagelse kan dog gøres, såfremt
1) den ansøgte uddannelse er en naturlig fortsættelse af en tidligere uddannelse eller
2) den ansøgte uddannelse ligger på et højere niveau end den tidligere eller
3) det drejer sig om efteruddannelse eller nødvendig omskoling på grund af manglende erhvervsmuligheder indenfor den uddannelsessøgendes erhverv eller
4) andre konkrete omstændigheder taler for at give adgang til støtte udover den første uddannelse.
Stk. 3. Ved erhvervsmæssige uddannelser forstås uddannelser, der fører frem til erhvervskompetance i Grønland.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet kan bestemme, hvor mange uddannelsessøgende, der kan ydes uddannelsesstøtte til indenfor de enkelte uddannelser i et støtteår.

§ 3. Uddannelsesvederlag ydes ikke til børn af personer, der i henhold til lov eller særlig overenskomst kan oppebære uddannelsestilskud for børn, der opholder sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, som oppebærer offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, kan udelukkes fra at modtage Uddannelsesvederlag.
Stk. 3. Udlændinge kan opnå uddannelsesstøtte i henhold til internationale overenskomster eller i henhold til dispensation fra landsstyremedlemmet.

§ 4. Uddannelsesvederlag ydes som stipendium.
Stk. 2. Udover det i stk. l nævnte Uddannelsesvederlag kan der efter ansøgning ydes særlig støtte i form af stipendium eller lån til opfyldelse af visse behov i forbindelse med uddannelsen. Hvor en særlig ydelse er afhængig af, om en uddannelsessøgende er gift, ligestilles ægteskabslignenede samlivsforhold med ægteskab, når samlivsforholdet har varet mindst l år efter det fyldte 18. år.
Stk. 3. Uddannelsesinspektoratet bekendtgør, hvilken  særlig støtte, der kan ydes i henhold til stk. 2, samt betingelser for ydelsen heraf. Stk. 4. I forbindelse med særligt tilrettelagte uddannelser og dermed opståede særlige støttebehov, kan landsstyremedlemmet bestemme, at støtte ydes på andre vilkår.
Stk. 5. Rejser i forbindelse med en uddannelses påbegyndelse og afslutning ydes normalt som stipendium. Der ydes normalt en årlig sommerferierejse under uddannelsen som stipendium, dog ikke i det kalenderår, hvor uddannelsen afsluttes.
Stk. 6. Afbrydes en uddannelse på grund af forhold, der må tilregnes den uddannelsessøgende som selvforskyldt, kan det bestemmes, at den uddannelsessøgende selv må afholde udgifterne til hjemrejse. Når forholdene taler derfor, kan der til den pågældende ydes et lån, der skal tilbagebetales snarest.

§ 5. Uddannelsesvederlaget og særlige ydelser udbetales månedsvis bagud. Der kan højst ydes 11 månedersuddannelsesvederlag og særlige ydelser pr. støtteår, der går fra 1. august til 31. juli. Normalt udbetales der ikke uddannelsesvederlag og særlige ydelser i juli måned.
Stk. 2. I de perioder, hvor den uddannelsessøgende modtager løn i kraft af selve uddannelsen, udbetales der ikke uddannelsesvederlag. Særlig støtte i henhold til § 4, stk 2 kan dog bevilges i nævnte perioder, såfremt betingelserne herfor iøvrigt er til stede.
Stk. 3. uddannelsesinspektoratet underretter skriftligt den uddannelsessøgende om bevilling af uddannelsesvederlag.
Stk. 4. Når forudsætningerne for ydelse af uddannelsesstøtte ikke længere er til stede, bringes støtten til ophør med øjeblikkelig virkning.

§ 6. Ved ansøgning om fortsat støtte skal uddannelsesinspektoratet påse, at den forløbne del af uddannelsen er fulgt på forsvarlig måde, og at den sædvanlige uddannelsestid ikke er overskredet. Er dette tilfældet, kan fortsat støtte kun ydes når særlige omstændigheder foreligger.
Stk. 2. Ved to afbrydelser indenfor samme uddannelse eller tre afbrydelser i forskellige uddannelser bortfalder adgangen normalt til yderligere uddannelsesstøtte.
Stk. 3. Gæld hidrørende fra tidligere uddannelsesforløb, kan forlanges tilbagebetalt forinden yderligere uddannelsesstøtte bevilges, når
1) ansøgeren ikke har imødekommet opfordring til at indgå aftale om tilbagebetaling af forfalden gæld eller
2) ansøgeren ikke har overholdt en indgået aftale om tilbagebetaling af forfalden gæld eller
3) hvis ansøgerens gæld har en størrelse, der vil gøre det vanskeligt at gennemføre tilbagebetalingen. Nærmere retningslinier herfor fremgår af cirkulære.

§ 7. Uddannelsessøgende kan modtage støtte i indtil l år efter den sædvanlige uddannelsestids ophør.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. l kan dog fraviges i tilfælde, hvor uddannelsestiden er forlænget på grund af særlige omstændigheder såsom sygdom, fødsel, videnskabeligt arbejde eller lignende.
Stk. 3. uddannelsesinspektoratet kan endvidere godkende en anden uddannelsestid end den sædvanlige for en deleksamen eller for en hel uddannelse, hvis uddannelsestiden forlænges på grund af ganske særlige forhold, herunder ændring af uddannelsesplaner og lignende.
Stk. 4. Anvendt uddannelsestid ved forudgående, afsluttede eller afbrudte uddannelser medregnes ikke ved opgørelse af sædvanlig uddannelsestid.

 

Kapitel 2.
Oplysningspligt

§ 8. Uddannelsessøgende, som søger uddannelsesstøtte eller har opnået støtte, skal meddele alle oplysninger om deres forhold, som er af betydning for tildeling af støtte, og om senere ændringer af disse forhold.
Stk. 2. Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i stk. l nævnte forhold, eller undlader at give meddelelse om ændringer heri, kan beløb, der med urette er oppebåret, kræves tilbagebetalt med påløbne renter. Uddannelsesinspektoratet kan endvidere bestemme, at den pågældende i en vis periode eller for stedse skal være udelukket fra at modtage støtte. Det samme gælder, såfremt den uddannelsessøgende har overtrådt vilkår for tidligere modtaget støtte.

 

Kapitel 3
Administration af uddannelsesstøtte

§ 9. Administrationen af uddannelsesstøtten varetages af uddannelsesinspektoratet.
Stk. 2. Uddannelsesinspektoratet administrerer lån, der er ydet af den danske stat før den 1. januar 1981 i  overensstemmelse med tidligere lovbestemmelser.
Stk. 3. Uddannelsesinspektoratet fastsætter og administrerer regler om fremgangsmåde ved ansøgning, bevilling og udbetaling af uddannelsesstøtte.
Stk. 4. Uddannelsesinspektoratet skal påse, at der sker tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte, lån ydet af Hjemmestyret m.m. og indfriede landskassegaranterede lån. Endvidere varetager uddannelsesinspektoratet Grønlands Landskasses interesser som garant for studielån i banker og sparekasser.

§ 10. Uddannelses inspektoratet drager omsorg for, at der gives de uddannelsessøgende oplysninger om de foreliggende muligheder for støtte.

 

Kapitel 4.
Vilkår for landskasselån

§ 11. Tilbagebetaling af ydede lån skal påbegyndes senest eet år efter uddannelsens afslutning, og tilbagebetalingen inklusive påløbne renter skal være tilendebragt senest i løbet af 15 år.
Stk. 2. Lån er rentefri under uddannelsen. Lån forrentes med en årlig rente, der ligger 1% over Danmarks Nationalbanks diskonto, fra uddannelsens afslutning at regne.

 

Kapitel 5.
Klagegang og ikrafttræden

§ 12. Klager over uddannelsesinspektoratets afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesvederlag, særlig støtte i henhold til § 4, stk. 2, tilbagebetaling og iværksættelse af sanktioner kan skriftligt indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtte inden for 4 uger fra klagerens modtagelse af afgørelsen. Ankenævnets afgørelse er endelig.

§ 13. Denne bekendtgørelse har virkning fra den 15. marts 1985.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 23. juli 1981, kap. l, 3, 4, 5 og 6.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. marts 1985
Josef Motzfeldt

/

Ejvind Christoffersen