Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 22. januar 1985 om skattemæssig kontrol med renteindtægter i pengeinstitutter m.v.

I henhold til § 94 A stk. 2 og § 94 B stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 3. december 1984 om indkomstskat bestemmes følgende:

 

Forskellige bestemmelser om de kontoførendes indberetninger.

§ 1. Indberetning efter § 94 A stk. 1 skal indeholde oplysning om kontohaverens navn, adresse, personnummer (cpr.nr.) eller selskabets skatteregistreringsnummer (skr.nr.).
Stk. 2. Oplysningspligten omfatter også konti m.v., der ophæves i løbet af året.
Stk. 3. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningerne efter § 94 A har mindre betydning, kan der fritages eller lempes for oplysningspligten for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for visse kontoarter, ligesom der kan fastsættes en mindstegrænse for de beløb, der skal indberettes.
Stk. 4. Den oplysningspligtige skal underrette kontohaveren om størrelsen af de beløb, der skal indberettes efter § 94 A stk. 1. Underretning til kontohaveren skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår oplysningen vedrører.

 

Kontohavere med ophold eller bopæl udenfor Grønland

§ 2. For konti som nævnt i § 94 A stk. 1 tilhørende personer, selskaber og foreninger m.v., der er bosat eller opholder sig udenfor Grønland eller ikke har opholdt sig i Grønland i over 3 måneder oplyses cpr.nr. eller skr.nr. kun såfremt, der er tildelt kontohaveren sådant nummer. I øvrigt oplyses kontohaverens navn, adresse og hjemland. Ophold eller bopæl i Danmark eller på Færøerne sidestilles med ophold eller bopæl udenfor Grønland. Kontoen oprettes med kodenummer 1.

 

Kontohavere med ophold eller bopæl i Grønland

§ 3. Den der opretter konto, som nævnt i § 94 B stk. 1 skal godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger, ved overfor den kontoførende at forevise identitetskort (ID-kort) eller personnummerbevis eller anden fra offentlig myndighed hidrørende legitimation. I forbindelse med oplysninger om cpr.nr eller skr.nr. som nævnt i § 94 B stk. 1 skal der gives oplysning om kontohaverens navn og adresse.
Stk. 2. Kontoen kan ikke oprettes før den, der ønsker at oprette kontoen har meddelt de i stk. 1 nævnte oplysninger.
Stk. 3. Ændres de i stk. 1 nævnte oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohaver, skal denne, inden 1 måned underrette den kontoførende oplysningspligtige om ændringen.
Stk. 4. For selskaber, foreninger, legater og andre kontohavere, der hverken har cpr.nr. eller skr.nr., oplyses cpr.nr. for formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på kontohaverens vegne. Kontoen markeres med kodenummer 2.

 

Ikrafttrædelsesregler

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. januar 1985
Moses Olsen

/

Ole Sinkbæk