Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 1985  om kvoter for fiskeri i januar 1985.

I henhold til Landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, §§ 7, 8 og 14, fastsættes:

 

§ 1. Udøvelse af fiskeri må ikke ske i strid med EF-Rådets forordning (EØF) nr. 2/85 af 19. december 1984 om fordeling af fangstkvoter i grønlandsk farvand for 1985.

§ 2. Udøvelse af fiskeri må ikke ske i strid med EF-Rådets forordninger (EØF) nr. 4/85 og 5/85 af 19. december 1984 om fastsættelse for 1985 af visse foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne, som skal finde anvendelse på fartøjer, der fører norsk flag, samt på fartøjer, der er registreret på Færøerne.

§ 3. Der gives hermed licens til de fartøjer, der har adgang til at drive fiskeri efter de forordninger, der er nævnt i §§ 1 og 2. Licenserne gælder i bekendtgørelsens gyldighedsperiode.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder indtil udgangen af januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. januar 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen