Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 1985 om fiskeri efter krabber.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. december 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, §§ 8, stk. 2 og 3, 9, 10, 12 og 14, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber, som drives på Grønlands fiskeriterritorium af personer og selskaber med grønlandsk fiskeribevis.
Stk. 2. Fartøjstørrelsen er i bekendtgørelsen angivet efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.

§ 2. Fiskeri efter krabber er betinget af licens.
Stk. 2. Licens søges for et kalenderår. Ansøgningen skal sammen med de i stk. 3 nævnte oplysninger være landsstyremedlemmet i hænde senest den 5. december i det foregående kalenderår. For ansøgninger for året 1985 er fristen 15. januar 1985. Landsstyremedlemmet kan i enkelte tilfælde fravige denne frist, når særlige omstændigheder taler derfor.
Stk. 3. Ansøgningen skal indgives på det ansøgningsskema, der er optaget som bilag til nærværende bekendtgørelse.
Stk. 4. Skibe på over 50 BRT eller skibe på over 50 BT skal have licens med angivelse af den maksimalt tilladte fangstmængde. Det samme gælder for skibe, der har tilladelse til forarbejdning ombord, uanset størrelse.
Stk. 5. Licens til krabbefiskeri er betinget af, at minimum 70 % af fartøjets besætning består af personer, der har og til stadighed har haft fast bopæl i Grønland i de sidste 2 år og har fast tilknytning til detgrønlandske samfund, og som er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. Dokumentation for at kravet er opfyldt tilstilles Grønlands Fiskerilicenskontrol efter afslutning af hver fangstrejse.
Stk. 6. Licens er betinget af, at en bestemt del af fangsten bringes til forarbejdning på landanlæg. Licens kan endvidere betinges af, at indhandling sker til bestemte landanlæg.
Stk. 7. Landsstyremedlemmet kan under ganske særlige omstændigheder fravige betingelser i stk. 5 og 6.

§ 3. I tilfælde af en licenshavende persons død, et licenshavende selskabs opløsning eller i tilfælde af, at det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis, bortfalder licensen, men kan tages op til fornyet overvejelse med henblik på konstatering af, hvorvidt de oprindelige betingelser i øvrigt for en fornyelse af licensen fortsat er opfyldt.
Stk. 2. Licensen skal opbevares ombord.

§ 4. I licensen kan den maksimalt tilladt fangstmængde fastsættes, og der kan ske en opdeling af fangstmængder tidsmæssigt og på områder. Dette sker på baggrund af en vurdering af de disponible fangstmængder, fartøjernes kapacitet og hensynet til en hensigstsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan regulere størrelsen af de fangstmængder, der er fastsat efter stk. 1, såfremt fastsættelsen af de totale fangstmængder, eller hensynet til opfiskning af de totale fangstmængder efter landsstyremedlemmets skøn nødvendiggør en regulering. En sådan regulering kan ligeledes finde sted for nærmere angivne tidsrum og områder.
Stk. 3. Fiskeriet skal ophøre, når de fangstmængder, der er fastsat efter stk. 1 og 2, er opnået, eller når dette følger af de foranstaltninger, der er fastsat efter stk. 1 og 2. Fiskeriet skal dog senest ophøre, når landsstyremedlemmmet giver meddelelse herom i radio eller presse. En sådan meddelelse kan eventuelt kun vedrøre nærmere angivne tidsrum og områder.

§ 5. Fartøjer på 80 BRT eller 80 BT og derover må ikke drive fiskeri efter krabber i et område mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for de basislinier, som er fastsat i statsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976 og nr. 176 af 14. maj 1980 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan i ganske særlige tilfælde tillade fiskeri inden for 3 sømil fra basislinien for eksisterende grønlandske fartøjer på 80 BRT eller 80 BT og derover, såfremt dette er hensigtsmæssigt med henblik på udnyttelsen af såvel de biologiske ressourcer som den fartøjsmæssige kapacitet.

§ 6. Hunkrabber, samt krabber der ikke er mindst 9 cm målt over rygskjoldet, må ikke beholdes om bord, men skal straks genudsættes.

§ 7. Liner med tejner må højst have en længde på 1000 meter, og må ikke sættes i forlængelse af hinanden. Liner med tejner skal afmærkes tydelig med maskeringsbøjer for hver 200 meter.
Stk. 2. Endebøjerne skal være forsvarligt fastgjort. Ophalets længde skal afpasses, så der ikke forekommer fritflydende tovværk til gene for skibsfart.

§ 8. Der skal føres logbog på et skema, som udleveres af Erhvervsdirektoratet. Efter hver tur skal skemaet indsendes til Grønlands Fiskerilicenskontrol, Postbox 269, 3900 Nuuk.

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft 3. januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. januar 1985
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1- ansøgningsskema (pdf-format)

Bilag 2 - oplysningsskema (pdf-format)