Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 10. januar 1985 om dækning af rejse- og opholdsudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og ydelse af mødediæter til medlemmer af kirkelige udvalg og repræsentationer m.v.

I henhold til § 1. stk. 1 i landstingsforordning nr. 2 af 30. marts 1982 om kirken i Grønland fastsætter kirkenævnet følgende:

 

Kapitel 1.
Om tilrettelæggelse og afholdelse af kirkelige møder

§ 1. Møder i menighedsrepræsentationer afholdes i den bygd eller by, hvor medlemmerne er bosiddende og så vidt muligt uden for normal arbejdstid.
Stk. 2. Møder i Præstegældsrådene skal normalt holdes i byen og så vidt muligt udenfor normal arbejdstid.
Stk. 3. Andre kirkelige møder, der helt eller delvist skal være omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, afholdes efter særskilt beslutning i Kirkenævnet i hvert enkelt tilfælde.

 

Kapitel 2.
Rejsegodtgørelse m.v.

§ 2. Under rejser i forbindelse med deltagelse i møder i kirkelige råd eller udvalg kan der ydes godtgørelse for merudgifter (dagpenge og nattillæg) efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk. 2. Der ydes endvidere fri rejse med billigste offentlige transportmiddel. I tilfælde, hvor sådant ikke kan benyttes, ydes betaling for leje hos trediemand af kajak, hundeslæde eller fartøjer til rejsebrug efter gældende overenskomster mellem Det offentlige Aftalenævn og KNAPK. Leje af speedbåd og hurtiggående både (hvorved forståes både med marchhastighed over 20 knob), som ikke er omfattet af overenskomsten mellem Det offentlige Aftalenævn og KNAPK, kan finde sted efter billigste opnåelige aftale med ejeren under forudsætning af, at bådene er forsynet med det nødvendige sikkerhedsudstyr og redningsmateriel og af ejeren forsikret mod personskade og ulykker.
Stk. 3. Ved benyttelse af egen båd, som er omfattet af overenskomsten mellem Aftalenævnet og KNAPK kan der kun ydes betaling for den faktiske sejltid, således at overenskomstens regler om betaling for ventetid, minimumslejetid på 6 timer og 50% lejeforhøjelse for de første 8 timer ikke finder anvendelse. Ved benyttelse af egen speedbåd eller hurtiggående båd, som ikke er omfattet af overenskomsten mellem Aftalenævnet og KNAPK, fastsættes betalingen til udgifterne til det faktiske brændstofforbrug + 50% opgjort på grundlag af dokumenterede oplysninger om motorstørrelse og sejltid eller distance.
Stk. 4. Ved benyttelse af egen hundeslæde eller kajak ydes der betaling i henhold til gældende overenskomst mellem Det Offentlige Aftalenævn og KNAPK dog således, at overenskomstens bestemmelser om ydelse af dagpenge og timeløn til kajakfører og slædekuske ikke finder anvendelse. Ved benyttelse af egen snescooter fastsættes betalingen til udgifterne til det faktiske brændstofforbrug + 50 % opgjort på grundlag af dokumenterede oplysninger.

 

Kapitel 3.
Mødediæter, faste vederlag og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste m.v.

§ 3. For deltagelse i møder i menighedsrepræsentationen eller i præstegældsrådet ydes der til medlemmer for møder af over 4 timers varighed mødediæter på kr. 166,00 i grundbeløb. For møder af under 4 timers varighed ydes halvdelen af diætbeløbet. Der kan dog i hvert kalender år højest ydes mødediæter for enten indtil to møder af over 4 timers varighed eller indtil fire møder af under 4 timers varighed i hver enkelt menighedsrepræsentation og præstegældsråd.
Stk. 2. Kirkenævnet kan - i forbindelse med afholdelse af møder i kirkelige råd og udvalg udover de i stk. 1 omtalte - beslutte, at der i det enkelte tilfælde skal ydes mødediæter.

§ 4. Til det af menighedsrepræsentationerne valgte medlem af kirkenævnet ydes der et fast månedligt honorar på kr. 800,00 i grundbeløb.

§ 5. Ved deltagelse i møder som nævnt i § 3 og ved deltagelse i andre møder efter beslutning i kirkenævnet samt under rejser i forbindelse hermed, kan der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 2. For lønmodtageres vedkommende beregnes kompensationen på grundlag af en opgørelse fra arbejdsgiveren over den faktisk mistede arbejdsfortjeneste ved fraværet inklusive feriepenge.
Stk. 3. Til frierhververe og andre selverhververe kan der pr. møde af under 4 timers varighed på hjemstedet indenfor den pågældendes normale arbejdstid ydes et honorar på kr. 190,00 i grundbeløb. I andre tilfælde kan der pr. møde- eller rejsedag ydes et honorar på kr. 380,00 i grundbeløb.
Stk. 4. Ægtefæller eller samlevere, som er medhjælpende i selvstændig frierhverver- eller næringsvirksomhed, kan oppebære honorar som nævnt i stk. 3.
Stk. 5. Medlemmer, der ikke er berettiget til ydelser efter stk. 2-4 kan oppebære dokumenterede merudgifter til børnepasning i forbindelse med mødedeltagelse.

 

Kapitel 4.
Dyrtidsregulering, ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 6. Grundbeløbene nævnt i §§ 3,4 og 5 reguleres pr. 1. april og 1. oktober efter det seneste offentliggjorte reguleringspristal for Grønland (januar 1984 = 100) afrundet til nærmeste hele pointtal.

§ 7. Udbetalingsanvisninger vedrørende forannævnte ydelser attesteres af mødelederen.

§ 8. Kirkens tjenestemænd og øvrige heltidsansatte funktionærer, der deltager i møder som forannævnt som led i udførelsen af deres tjeneste, er ikke omfattet af denne bekendtgørelses bestemmelser.

§ 9. Kirkenævnet fastsætter i øvrigt ved cirkulære eller lignende sådanne generelle bestemmelser vedrørende de i denne bekendtgørelse omhandlede forhold, som der måtte vise sig behov for.

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 1985.
Stk. 2. Samtidig ophæves kirkenævnets cirkulære nr. 1/82 af 26. april 1982.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. januar 1985
Stephen Heilmann

/

Kr. Mørch