Landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt.

 

Kapitel 1.
Lovens område og formål

§ 1. Loven omfatter den erhvervsmæssige fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorrium.

§ 2. Loven har til formål at sikre en hensigtmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fangst- og jagtressourcerne på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Ved administrationen af denne lov skal der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning, samt på økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn indenfor fangst- og jagterhvervet og dertil knyttede erhverv.

 

Kapitel 2.
Adgang til fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium

§ 3. Erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium må kun drives af:
a) Personer, der har, og til stadighed har haft bopæl i Grønland i de sidste to år og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, og som er i besiddelse af et grønlandsk fangst- og jagtbevis.
b) Andre, der har opnået tilladelse hertil fra landsstyremedlemmet.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan fravige kravet om fast bopæl i Grønland i de sidste to år (jfr. stk. 1), når ansøgeren midlertidigt inden for denne periode har opholdt sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lignende.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet udsteder nærmere regler om  udstedelse, erhvervelse og fortabelse m.v. af de grønlandske fangst- og jagtbeviser.

 

Kapitel 3.
Fredning, tekniske bevaringsforanstaltninger m.v.

§ 4. Landsstyremedlemmet kan gennemføre foranstaltninger om regulering af fangst og jagt, og herunder udstede regler om:
a) Fredningsperioder og fredede områder. 
b) Forbud mod eller begrænsning af fangst og fangstindsats.
c) Opdeling af de disponible fangstmængder tidsmæssigt og på områder.
d) Fordeling af de disponible fangstmængder med nærmere fastsatte kvoter for grupper af fartøjer, for enkelte fartøjer eller for redskabstyper.
e) Indretning og brug af fangstredskaber og tilbehør, herunder forbud mod brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangst- og jagtmetoder.
f) Ordensregler for fangst og jagt.
g) Forarbejdning af fangst.
h) Størrelser for fangstdyr.
Stk. 2. Efter bemyndigelse fra landsstyremedlemmet kan de regler, der er nævnt i stk. 1, a)-f), dog udstedes for en enkelt kommune af vedkommende kommunalbestyrelse med godkendelse af landsstyremedlemmet.

 

Kapitel 4.
Fangst- og jagtbiologiske undersøgelser

§ 5. Uanset bestemmelser udstedt efter § 4, stk. 1, kan landsstyremedlemmet give tilladelse til fangst og jagt som led i en kortlægning af landets fangst- og jagtmæssige ressourcer eller som led i videnskabelige undersøgelser.

 

Kapitel 5.
Statistik

§ 6. Landsstyremedlemmet kan udstede regler, hvorefter indehavere af grønlandske fangst- og jagtbeviser skal afgive oplysninger om udbyttet ved fangt og jagt til brug for statistiske formål.

 

Kapitel 6.
Kontrol

§ 7. Landsstyremedlemmet kan udstede regler om kontrol med overholdelse af bestemmelserne i loven og regler udstedt efter loven.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan udstede regler med henblik på at forhindre overdragelse af fangst, som måtte være taget i strid med regler udstedt efter loven, herunder om:
a) Pligt til at give oplysninger om modtaget fangst.
b) Forbud mod at modtage fangst fra personer m.v., der ikke er berettiget til at drive fangst og jagt.
c) Forbud mod at modtage fangst af kvoterede arter, efter at kvoten er opbrugt.

§ 8. Fiskeriinspektionen og politiet kan lade fangst- og jagtfartøjer samt fangst- og jagttransportfartøjer stoppe og borde for at foretage tjenstlige handlinger, herunder eftersyn af skibsdokumenter og lignende samt undersøgelse af fangst-og jagtudstyr, og kan forlange fangst- og jagtudstyr indbjærget til tjenstlig undersøgelse. Der kan endvidere gives sådanne fartøjer ordre til at afgå til udpeget grønlandsk havn med henblik på visitation eller oplosning af fangst og redskaber.

 

Kapitel 7.
Sanktioner

§ 9. Det kan medføre bøde at:
a) Overtræde lovens § 3, stk 1. 
b) Undlade at efterkomme påbud meddelt efter § 8, eller påbud eller forbud meddelt i henhold til regler udstedt efter loven.
c) Tilsidesætte vilkår for en tilladelse, der er givet i henhold til loven eller regler udstedt efter loven.
d) Afgive urigtige eller vildledende oplysninger til offentlig myndighed, eller undlade at afgive oplysninger, som er påbudt i loven eller i henhold til regler udstedt efter loven.
Stk. 2. I regler, der udstedes efter loven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i reglerne kan medføre bøde.
Stk. 3. For overtrædelser, der begås ved hjælp af et fartøj, kan der pålægges den, der ejer eller råder over fartøjet, bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

§ 10. Kriminallovens regler om konfiskation anvendes tilsvarende. Ved ulovlig fangst og jagt fra et fartøj kan der dog ske konfiskation af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidhøre fra lovlig virksomhed.

§ 11. Er der god grund til at antage, at et fartøj er benyttet ved en overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven, der kan medføre bøde, kan det anholdes af fiskeriinspektionen eller politiet.

§ 12. Et fartøj, der er anholdt efter § 11, kan efter dom eller bødevedtagelse tilbageholdes med samtlige redskaber, indtil de forskyldte bøde- og konfiskationsbeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i fartøj og redskaber.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 anvendes ikke, hvis den, der havde rådighed over fartøjet, uberettiget var i besiddelse af det.
Stk. 3. Protesteres der mod tilbageholdelse, finder kapitel 5, § 9, i lov om rettens pleje i Grønland tilsvarende anvendelse, dog at spørgsmålet indbringes for landsdommeren.

§ 13. Sager om overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven kan afgøres af såvel politiet som chefen for vedkommende fiskeriinspektionsskib ved vedtagelse af bøde, konfiskation og sagsomkostninger. Kap. 5, § 21, i lov om rettens pleje i Grønland anvendes tilsvarende.
Stk. 2. Afgøres sagen ikke efter stk. 1, indbringes den for Grønlands Landsret.
Stk. 3. Uanset at en sag er afgjort efter stk. 1, kan Grønlands Landsret efter begæring tillade, at sagen indbringes for landsretten. Dette gælder dog kun, såfremt særlige omstændigheder taler derfor, og begæring er fremsat snarest muligt efter vedtagelsen eller efter, at ansøgeren er blevet bekendt med de omstændigheder, hvorpå begæringen støttes.

 

Kapitel 8.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 14. Loven træder i kraft 1. januar 1985.

§ 15. Den 1. januar 1985 ophæves, for så vidt angår fangst og jagt, landstingslov nr. 4 af 14. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som ændret ved landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981 og landstingslov nr. 12 af 1. november 1982, samt folketingslov nr. 110 af 28. marts 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt på det grønlandske fiskeri- og landterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelser og andre regler om fangst og jagt, der er udstedt efter disse love, eller er holdt i kraft ved disse love, forbliver dog i kraft, indtil de ophæves helt eller delvis efter nærværende lov eller anden landstingslov.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen