Landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Kapitel 1.
Lovens område og formål

§ 1. Loven omfatter det erhvervsmæssige fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, samt det grønlandske erhvervsmæssige fiskeri uden for dette territorium.

§ 2. Loven har til formål at sikre en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af havets fiskebestande.
Stk. 2. Ved administrationen af denne lov skal der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning, forholdet mellem de disponible fangstmængder og kapaciteten i fiskeriet, samt på økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn inden for fiskerierhvervet, forarbejdningsindustrien og andre dertil knyttede erhverv.

 

Kapitel 2.
Adgang til fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium

§ 3. Erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium må kun udøves af fartøjer, som er registreret med hjemsted i Grønland, og som ejes af:
a) Personer der har, og til stadighed har haft fast bopæl i Grønland i de sidste to år og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, og som er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv.
b) Aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber og partrederier, når mindst 2/3 af en eventuel bestyrelse eller ledelse samt flertallet af deltagerne består af personer som nævnt i a), og når 2/3 af kapitalen ejes af personer som nævnt i a). Offentlige myndigheder i Grønland, Offentligt ejede selskaber i Grønland, eller selskaber med deltagelse af hjemmestyret.
c) Offentlige myndigheder i Grønland, offentligt ejede selskaber i Grønland, eller selskaber med deltagelse af hjemmestyret.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan fravige kravet om fast bopæl i Grønland i de sidste to år (jfr. stk. 1), når ansøgeren midlertidigt inden for denne periode har opholdt sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lignende.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet kan under ganske særlige omstændigheder midlertidigt fravige betingelserne i stk. 1, når dette skønnes af betydning for det grønlandske fiskerierhverv eller forarbejdningsindustrien i Grønland.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet udsteder nærmere regler om udstedelse, erhvervelse og fortabelse m.v. af de grønlandske fiskeribeviser.

§ 4. For grønlandske fartøjer (jfr. § 3) gælder følgende regler om forarbejdning og omladning af fisk og fiskeprodukter på Grønlands fiskeriterritorium:
a) Forarbejdning må kun finde sted, hvis landsstyremedlemmet har givet tilladelse dertil.
b) Omladning må ikke ske til fartøjer med forarbejdningstilladelse, eller til fartøjer registreret uden for Grønland, medmindre landsstyremedlemmet har givet tilladelse dertil.

§ 5. Erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium må endvidere udøves af fartøjer, der ikke er omfattet af § 3, når disse enten i henhold til forpligtelser i internationale aftaler, eller efter særskilt aftale med landsstyremedlemmet har fået licens til
fiskeri af bestemte arter og mængder fisk på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Fiskeri i medfør af stk. 1 må ikke finde sted inden for 12 sømil fra basislinierne.

 

Kapitel 3.
Fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium

§ 6. Landsstyremedlemmet kan udstede regler for grønlandsk fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium.

 

Kapitel 4.
Fastsættelse af fangstmængder

§ 7. Landsstyret fastsætter for hvert år de samlede tilladte fangstmængder (TAC) for bestemte fiskebestande eller grupper af fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium. Fordelingen af kvoter for henholdsvis det grønlandske og det i § 5 omtalte ikke-grønlandske fiskeri foretages af landsstyret under hensyntagen til bestemmelserne i internationale aftaler. Landsstyret afgiver efterfølgende redegørelse til landstinget indeholdende alle relevante oplysninger vedrørende fastsættelsen af TAC og kvoter, jfr. § 2.
Stk. 2. Såfremt landsstyret senere ændrer de i stk. 1 nævnte vedtagelser, afgives en redegørelse til landstinget, svarende til den i stk. 1 omtalte.

 

Kapitel 5.
Licenser m.v.

§ 8. Grønlandske fartøjer (jfr. § 3) som driver rejefiskeri eller laksefiskeri, samt fartøjer omfattet af § 5, må ikke indlede fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, førend de har fået licens hertil af landsstyremedlemmet i overensstemmelse med de i § 7 fastsatte fangstmængder og kvoter.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan udstede regler om, at fiskeri efter en eller flere øvrige arter gøres betinget af licens, herunder at betingelsen om licens skal gælde for nærmere angivne fartøjsstørrelser.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet kan udstede regler om afgivelse af oplysninger, der er af betydning for beslutninger om udstedelse af licens.

§ 9. Licenserne udstedes for hvert enkelt fartøj til indehaver for højst eet kalenderår ad gangen og kan angive, hvilke arter og mængder det pågældende fartøj må fiske, samt de nærmere betingelser for fartøjets fiskeri. Licenserne og licensrettighederne kan ikke overdrages.
Stk. 2. Licenserne bortfalder automatisk for de grønlandske fartøjer (jfr. § 3), når de i licensen tildelte fangstmængder er opfisket, eller når den grønlandske kvote er opbrugt. Når licensen er bortfaldet skal fiskeriet straks standses.
Stk. 3. Licenserne bortfalder automatisk for de ikke-grønlandske fartøjer (jvf. § 5), når fiskeriet som følge af kvoteudnyttelsen skal ophøre. Når licensenen bortfaldet skal fiskeriet straks standses.
Stk. 4. Overtrædelse af fiskerireglerne ved Grønland, eller af betingelser i licensen, kan medføre inddragelse af licensen for resten af perioden eller en del heraf, samt i grovere eller gentagne tilfælde udelukkelse i et bestemt åremål eller for bestandig af adgangen til at få licens. Beslutning herom træffes af  landsstyremedlemmet, og kan inden 15 dage fra kundgørerelsen indbringes for Grønlands Landsret.

§ 10. For grønlandske fartøjer (jfr. § 3) kan det som betingelse for erhvervelse af licens kræves, at:
a) Fangsten helt eller delvis indhandles til et eller flere nærmere angivne produktionsanlæg i Grønland, eventuelt i bestemte perioder og med bestemte mængder, kvalitet og sammensætning af fangsten (indhandlingspligt).
b) En bestemt del af besætningen skal være personer med fast bopæl i Grønland (besætningsandel).
c) Der svares en afgift til landskassen for den del af fangsten af bestemte arter, der ikke indhandles til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg (produktionsafgift).
Stk. 2. Betingelser om indhandlingspligt og generelle regler om besætningsandele fastsættes af landsstyremedlemmet.
Stk. 3. Produktionsafgiftens størrelse fastsættes af landstinget i forbindelse med vedtagelsen af de årlige finanslove. Landsstyremedlemmet udsteder nærmere regler om opkrævning, fritagelse og bortfald af produktionsafgiften.

§ 11. Landstinget nedsætter på den konstituerende samling et udvalg, licensudvalget, bestående af 5 landstingsmedlemmer. Valg af licensudvalg gælder for en valgperiode. Licensudvalget nedsættes første gang umiddelbart efter vedtagelsen af loven. Erhvervsdirektoratet fungerer som licensudvalgets sekretariat.
Stk. 2. Licensudvalget skal udtale sig, inden der udstedes licenser til grønlandske fartøjer (jfr. § 3), som angiver hvilke mængder det pågældende fartøj må fiske. Sådanne licenser kan kun udstedes, hvis der er enighed mellem licensudvalget og landsstyremedlemmet.
Stk. 3. Inden der sker en fordeling på fartøjer af de fangstmængder, der er fastsat efter § 7 for det grønlandske fiskeri, skal landsstyremedlemmet fremlægge forslag til tildeling af licenser for de parter, der repræsenterer de grønlandske fartøjer (jfr. § 3), således at disse parter kan udtale sig herom. Herefter forelægger landsstyremedlemmet sin indstilling herom for licensudvalget (jfr. stk. 2), idet de indhentede udtalelser vedlægges som bilag.

§ 12. Landsstyremedlemmet kan med henblik på administrationen af ressourcernes udnyttelse gennemføre foranstaltninger til regulering af det grønlandske fiskeri (jfr. § 3). Ved gennemførelse af disse foranstaltninger kan der tages hensyn til de disponible fangstmængder, den forhåndenværende fangstkapacitet og til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet, og herunder udstedes regler om:
a) Opdeling af de disponible fangstmængder tidsmæssigt og på områder.
b) Fordeling af de disponible fangstmængder med nærmere fastsatte kvoter for grupper af fartøjer, for enkelte fiskerfartøjer eller for redskabstyper.
c) Den maskimale fisketid, antallet af landinger og de tilladte fangstmængder pr. landing.
d) Pligt til fangstindberetning i overenstemmelse med foranstaltninger efter a)-c).
e) Standsning af fiskeri efter og ophør med landing af nærmere specificerede arter, når de særlige begrænsninger i henhold til a)-c) tilsiger dette.

§ 13. Landsstyremedlemmet kan med henblik på en tilpasning af kapaciteten i den grønlandske fiskerflåde (jfr. § 3) til de fiskerimuligheder, der er til rådighed, udstede regler, hvorefter anskaffelse af fartøjer over 5 BRT til erhvervsmæssigt fiskeri, der ikke tidligere i Grønland har været registreret som fiskerfartøjer, gøres betinget af en tilladelse.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan endvidere udstede regler, hvorefter fartøjsombygning, der øger fangstkapaciteten, gøres betinget af en tilladelse.
Stk. 3. Tilladelse i henhold til stk. 1 og 2 kan gøres betinget af anvendelse af fartøjet til fiskeri efter bestemte fiskearter eller af, at et fiske/fartøj af en nærmere foreskreven kapacitet udgår af fiskeriet. 

 

Kapitel 6.
Fredning, tekniske bevaringsforanstaltninger m.v.

§ 14. Landsstyremedlemmet kan gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af ressourcerne, og herunder udstede regler om:
a) Fredningsperioder og fredede områder.
b) Indretning og brug af fangstredskaber og tilbehør, herunder forbud mod brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder.
c) Ordensregler for fiskeriet.
d) Mindstestørrelser for fisk m.v.
e) Maskestørrelser og måling heraf.
f) Maksimale bifangster af bestemte arter i fiskeri efter andre arter.
Stk. 2. Efter bemyndigelse fra landsstyremedlemmet kan de regler, der er nævnt i stk. 1, a)-c), dog udstedes for en enkelt kommune af vedkommende kommunalbestyrelse med godkendelse af landsstyremedlemmet.

 

Kapitel 7.
Fiskerbiologiske undersøgelser og forsøgsfiskeri

§ 15. Fiskeribiologiske undersøgelser samt forsøgsfiskeri kan, uanset gældende begrænsninger for erhvervsmæssigt fiskeri, udføres af Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser eller af andre med tilladelse af landsstyremedlemmet. Landsstyremedlemmet kan fastsætte betingelser for forsøgsfiskeri efter indhentet udtalelse fra Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser.

 

Kapitel 8.
Statistik

§ 16. Landsstyremedlemmet kan udstede regler, hvorefter grønlandske fartøjer (jfr. § 3), produktionsanlæg og andre i Grønland pålægges at indsende nærmere bestemte oplysninger om fiskeriet til brug for statistiske formål.

 

Kapitel 9.
Kontrol

§ 17. Landsstyremedlemmet kan udstede regler om kontrol med overholdelse af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan udstede regler med henblik på at forhindre overdragelse af fangst, som måtte været taget i strid med regler udstedt efter loven, herunder om:
a) Pligt til at give oplysninger om modtaget fangst.
b) Forbud mod at modtage fangst fra personer og selskaber m.v., der ikke er berettigede til fiskeri.
c) Forbud mod at modtage fangst efter opnåelsen af en tilladt fangstmængde.

§ 18. Forsvarets fiskeriinspektion og politiet påser i hidtidigt omfang overholdelsen af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven.
Stk. 2. Det påhviler Den grønlandske Fiskerilicenskontrol at påse overholdelsen af vilkårene i tilladelser, der er givet i henhold til loven, samt at varetage andre opgaver, som fastsættes af landsstyremedlemmet. I det omfang opgaverne omfatter påsyn af overholdelsen af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven, fastsættes opgaverne efter drøftelse med rigsmyndighederne.

§ 19. Forsvarets fiskeriinspektion og politiet kan lade fiskerfartøjer og fisketransportfartøjer stoppe og borde for at foretage tjenstlige handlinger, herunder eftersyn af skibsdokumenter, fiskerilogbøger, last- og produktionsopgørelser og lignende samt undersøgelse af fiskeredskaber og fangst, og kan forlange redskaber indbjærget til tjenstlig undersøgelse. Der kan endvidere gives sådanne fartøjer ordre til at afgå til udpeget grønlandsk havn med henblik på visitation eller oplosning af fangst og redskaber.

§ 20. Landsstyremedlemmet kan pålægge fartøjer med licens at tage fiskerikontrollører fra Den grønlandske Fiskerilicenskontrol ombord med henblik på at observere fartøjets fiskeriaktiviteter på Grønlands fiskeriterritorium. Fartøjet afholder udgifter til ophold og forplejning.
Stk. 2. Fiskerikontrollørernes arbejdsopgaver og beføjelser fastsættes af landsstyremedlemmet efter drøftelse med rigsmyndighederne.
Stk. 3. Fiskerikontrollørerne skal have mulighed for at benytte fartøjets radio- og telefunktioner til at kommunikere med de grønlandske og danske myndigheder.

§ 21. Forsvarets fiskeriinspektion kan forlange, at et fiskerfartøj skal opholde sig på en nærmere angiven position indenfor et bestemt tidsrum med henblik på kontrol af last, fangstredskaber m.v. Tid og sted skal så vidt muligt aftales med skibsføreren.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte ordning må ikke benyttes således, at der lægges hindringer i vejen for de fiskerimuligheder, der er fastsat i medfør af § 7.

§ 22. Et fartøj, der er udrustet til fiskeri, skal have redskaberne bortstuvet indenbords og bådene oppe på fartøjet på sædvanligt sted, når det befinder sig på et sted på Grønlands fiskeriterritorium, hvor det ikke har ret til at drive fiskeri.

 

Kapitel 10.
Sanktioner

§ 23. Det kan medføre bøde at:
a) overtræde lovens § 3, stk. 1 og 2, § 4, § 5, § 8, § 9, stk. 1, 2 og 3, § 15 eller § 22,
b) undlade at efterkomme påbud meddelt efter § 19, § 20, stk. 1, § 21 eller § 25, eller påbud eller forbud meddelt i henhold til regler udstedt efter loven,
c) tilsidesætte vilkår for en tilladelse, der er givet i henhold til loven eller regler udstedt efter ter loven,
d) afgive urigtige eller vildledende oplysninger til offentlig myndighed, eller undlade at afgive oplysninger, som er påbudt i loven eller i henhold til regler udstedt efter loven.
Stk. 2. I regler, der udstedes efter loven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i reglerne kan medføre bøde.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 4. For overtrædelser, der begås ved hjælp af et fartøj, kan der pålægges den, der ejer eller råder over fartøjet, bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Kriminallovens regler om, at den dømte kan anbringes i anstalt, hvis bøden ikke kan inddrives, finder ikke anvendelse.

§ 24. Kriminallovens regler om konfiskation anvendes tilsvarende. Ved ulovligt fiskeri fra et fartøj kan der dog ske konfiskation af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed.
Stk. 2. Desuden kan der ske konfiskation af et fartøjs fangst eller værdien heraf i grovere eller gentagne tilfælde af manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger om fangsten.

§ 25. Såfremt værdien af fangsten eller værdien af en del af denne konfiskeres, kan det i forbindelse med konfiskationen pålægges fartøjet at separere den hertil svarende fangst fra anden fangst og tåle, at den afmærkes af de myndigheder, der er nævnt i § 19. Kan man ikke på denne måde forhindre sammenblanding af den fangst, hvis værdi er konfiskeret, og anden fangst, kan det pålægges fartøjet at losse den fangst, hvis værdi er konfiskeret.
Stk. 2. Separering og afmærkning skal være opretholdt, når fartøjet befinder sig på Grønlands fiskeriterritorium med fangsten.

§ 26. Er der god grund til at antage, at et fartøj er benyttet ved en overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven, der kan medføre bøde, kan det anholdes af fiskeriinspektionen eller politiet.
Stk. 2. Uden for Grønlands fiskeriterritorium kan et udenlandsk fartøj dog kun stoppes, visiteres og anholdes, såfremt der er god grund til at antage, at en overtrædelse er begået inden for området, og såfremt forfølgelse er optaget, medens fartøjet endnu befandt sig inden for fiskeriterritoriet, og derefter er fortsat uden afbrydelse.

§ 27. Et fartøj, der er anholdt efter § 26, kan efter dom eller bødevedtagelse tilbageholdes med samtlige redskaber, indtil de forskyldte bøde- og konfiskationsbeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen, og indtil foranstaltninger efter § 25 er gennemført. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i fartøj og redskaber.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 anvendes ikke, hvis den, der havde rådighed over fartøjet, uberettiget var i besiddelse af det.
Stk. 3. Protesteres der mod tilbageholdelse, finder kap. 5, § 9, i lov om rettens pleje i Grønland tilsvarende anvendelse, dog at spørgsmålet indbringes for landsdommeren.

§ 28. Sager om overtrædelser af loven eller regler udstedt efter loven kan afgøres af såvel politiet som chefen for vedkommende fiskeriinspektionsskib ved vedtagelse af bøde, konfiskation, sagsomkostninger og foranstaltninger efter § 25. Kap. 5, § 21, i lov om rettens pleje i Grønland anvendes tilsvarende.
Stk. 2. Afgøres sagen ikke efter stk. 1, indbringes den for Grønlands landsret.
Stk. 3. Uanset at en sag er afgjort efter stk. 1, kan Grønlands landsret efter begæring tillade, at sagen indbringes for landsretten. Dette gælder dog kun, såfremt særlige omstændigheder taler derfor, og begæring er fremsat snarest muligt efter vedtagelsen eller efter, at ansøgeren er blevet bekendt med de omstændigheder, hvorpå begæringen støttes.

 

Kapitel 11.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Loven træder i kraft den 1. januar 1985.
Stk. 2. § 11 træder dog i kraft ved lovens kundgørelse.

§ 30. Den 1. januar 1985 ophæves, for så vidt angår fiskeri, landstingslov nr. 4 af 14. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som ændret ved landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981 og landstingslov nr. 12 af 1. november 1982, samt folketingslov nr. 110 af 28. marts 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt på det grønlandske fiskeri- og landterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelser og andre regler om fiskeri, der er udstedt efter disse love, eller er holdt i kraft ved disse love, forbliver dog i kraft, indtil de ophæves helt eller delvis efter nærværende lov eller anden landstingslov.
Stk. 3. Den 1. januar 1985 ophæves Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 225 af 1. juni 1983 om ikke-grønlandske fartøjers adgang til fiskeri på fiskeriterritoriet ved Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen