Landstingslov nr. 9 af 16. november 1984 om tilskud til etablering af servicehuse i bygder.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til kommuner til opførelse i bygder af servicehuse, der har til formål at stille et passende samlingssted med el-, vand- og varmeinstallationer til rådighed for vask af tøj, badning, vask og behandling af skind og arbejde med husflid og sløjd.

§ 2. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud på 85% af etableringsudgifterne. Den resterende del af etableringsudgifterne tilvejebringes af vedkommende kommune.

§ 3. Servicehuset er vedkommende kommunes ejendom.

§ 4. Servicehuset skal være tilgængeligt for benyttelse af bygdens befolkning på bestemte tider.

§ 5. Kommunalbestyrelsen nedsætter en bestyrelse, som skal føre tilsyn med driften af servicehuset. I bestyrelsen skal være repræsentanter for bygderåd, kommunalbestyrelse og brugere af servicehuset.

§ 6. Kommunen kan kun opnå tilskud, såfremt der foreligger en kommunal vedtægt for servicehusets drift. Den kommunale vedtægt skal stadfæstes af Grønlands Hjemmestyre.

§ 7. Den kommunale vedtægt skal indeholde bestemmelser om:
1) Bestyrelsens tilsyn med servicehuset.
2) Instruks for pedel.
3) Reglement for benyttelse af servicehuset.
4) Afholdelse af offentlige møder.

§ 8. Tilskud fra Grønlands Hjemmestyre er betinget af, at kommunalbestyrelsen påtager sig ansvaret for byggeriet efter nærmere regler, som fastsættes af Grønlands Hjemmestyre.

§ 9. Grønlands Hjemmestyre fastsætter nærmere bestemmelser om tildeling af tilskud, fremgangsmåde ved ansøgning om tilskud, vilkår for tilskud m.v.

§ 10. Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Hendrik Nielsen


Rettelsesblad