Landstingslov nr. 6 af 16. november 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.

 

Kapitel 1.
Registrering

§ 1. Varer, der indføres i eller udføres fra Grønland, skal angives for Den kongelige grønlandske Handel, medmindre andet følger af særlige bestemmelser.
Stk. 2. Ved vareangivelsen skal afgives sådanne oplysninger om varernes art og beskaffenhed m.v., der er nødvendige for førelse af udenrigshandelsstatistikken og for kontrollen med de særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser, som af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for visse varer.

§ 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler om, hvem der skal angive varerne overfor Den kongelige grønlandske Handel og i hvilket nærmere omfang, på hvilken måde og hvorledes oplysninger og erklæringer nærmere skal dokumenteres.
Stk. 2. Ved angivelser og afgivelse af erklæringer m.v., skal benyttes blanketter, hvis rubricering og tekniske udformning bestemmes af Den kongelige grønlandske Handel.

§ 3. Landsstyret kan bestemme, at varemodtagere og vareafsendere med fast bopæl i Grønland, som foretager henholdsvis indførsel og udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed, skal anmelde sig hos Den kongelige grønlandske Handel.

§ 4. Den kongelige grønlandske Handel videregiver de modtagne oplysninger til Danmarks Statistik om mængde, art, værdi, oprindelse, destination af vareindførslen til og vareudførslen fra Grønland.

 

Kapitel 2.
Kontrol

§ 5. Kontrol med overholdelse af bestemmelserne om registrering i denne lov, samt af bestemmelserne om forbud mod ind- og udførsel af varer til og fra Grønland i anden lovgivning, udøves af Den kongelige grønlandske Handel, jfr. dog stk. 2.
Stk. 2. Kontrollen med passagerer og rejsegods vareta-ges af politiet i Grønland i henhold til aftale med justitsministeriet.
Stk. 3. I henhold til aftale med justitsministeriet bistår politiet i fornødent omfang Den kongelige grønlandske Handel ved udøvelsen af kontrollen efter stk. 1.

§ 6. Ved udøvelsen af kontrol med registrering og med ind- og udførsel af varer har kontrolmyndighederne de beføjelser, der er nævnt i §§ 9-11 i landstingslov nr. 7 af 23/10 1979 for Grønland om indførselsafgifter.
Stk. 2. Ved kontrol med virksomheder nævnt i § 3 finder endvidere § 12 i landstingslov nr. 7 af 23/10 1979 tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter nærmere regler om kontrollens udøvelse.

 

Kapitel 3.
Andre bestemmelser

§ 7. Den kongelige grønlandske Handel bemyndiges til at afgive fornøden attestation for varers oprindelse, indførsel til eller udførsel fra Grønland.
Stk. 2. Det påhviler endvidere Den kongelige grønlandske Handel efter anmodning fra danske og udenlandske toldmyndigheder eller fra private eksportører i Grønland, i fornødent omfang at tilvejebringe eller yde bistand med tilvejebringelsen af særlige eller berigtigende oplysninger, dokumentation, attestation m.v. om varernes art, oprindelse og lign., for så vidt angår varer, der eksporteres fra Grønland.

§ 8. For undladelse af at afgive oplysninger m.v., som foreskrevet i denne lov eller i forskrifter, udstedt i medfør heraf, samt for angivelse af urigtige eller vildledende oplysninger m.v., kan idømmes bøde.
Stk. 2. Overskridelse af en af Den kongelige grønlandske Handel fastsat frist for angivelse af varer medfører betaling af en ekspeditionsafgift, som fastsættes af landsstyret.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1985.
Stk. 2. Fra denne dato ophæves §§ 6-6 d for så vidt angår kontrol med ind- og udførsel af varer, der ikke må forefindes i eller udføres fra Grønland, i lov for Grønland om indførselsafgifter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 351 af 20. juli 1972.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt