Landstingslov nr. 1 af 21. marts 1984 om ændring af landstingslov nr. 1 af 7. maj 1979 om Grønlands Landsting som ændret ved landstingslov nr. 9 af 18. oktober 1982.

 

§ 1.

1. Som nyt § 4, stk. 2 indsættes følgende:
Landstinget kan dog med absolut flertal vedtage, at landsstyret eller enkelte medlemmer af landsstyret skal fritages for resten af funktionsperioden af andre end de i § 5, stk. 2, nævnte grunde. Nyvalg foretages efter samme regler som ved valg af landsstyret på en konstituerende samling.

2. Som nyt § 4, stk. 3 indsættes følgende:
Såfremt landsstyret fritages i en valgperiode som følge af en mistillidserklæring kan landsstyret med landstingets tilslutning udskrive nyvalg til landstinget. Det siddende landsstyre fungerer indtil nyvalg af landsstyre har fundet sted. Det fungerende landsstyre kan kun foretage sig hvad der er fornødent til fortsættelse af den almindelige administration.

3. Som nyt § 4, stk. 4 indsættes følgende:
Såfremt et eller flere landsstyremedlemmer fritages for deres hverv i en valgperiode af de i stk. 2 nævnte grunde træffer landstinget beslutning om den dem tilkommende efterløn, der dog mindst skal udgøre 3 måneders løn.

4. Det nuværende § 4, stk. 2 bliver herefter § 4, stk. 5.

 

§ 2.

Denne landstingslov træoer i kraft ved stadfæstelsen og tages op til revision senest på landstingets ordinære efterårssamling i 1984.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. marts 1984
Moses Olsen

/

John E.Jensen