Landstingsforordning nr. 6 af 22. november 1984 vedrørende Grønlands Hjemmestyres produktions- og salgsvirksomhed.

I henhold til lov for Grønland om produktion og salg af grønlandske produkter af 28. marts 1984 fastsættes herved følgende bestemmelser:

 

Kapitel 1.
Oprettelse og formål

§ 1. Grønlands Hjemmestyre overtager Den kgl. grønlandske Handels produktions- og salgsvirksomhed, og etablere en offentligt ejet virksomhed til at varetage de opgaver indenfor fangst, fiskeri, produktion og salg, der tidligere har været varetaget af den kgl. grønlandske Handels produktions- og salgsvirksomhed.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan bestemme, at hjemmestyrets Produktions- og Salgsvirksomhed skal udføre andre opgaver end de i stk. 1 nævnte, eller bestemme at andre skal udføre de i stk. 1 nævnte opgaver.

§ 2. Grønlands Hjemmestyres Produktions- og Salgsvirksomhed skal drives og udbygges med henblik på
- en bedst mulig udnyttelse af de levende ressourcer i Grønland.
- en udvikling af de grønlandske fanger-, fisker- og fåreholdererhverv.
- en øget og stabil beskæftigelse af den grønlandske befolkning.
- en øget produktudvikling og stigende forædlingsgrad i Grønland.
- et stigende salg af grønlandske produkter på såvel hjemmemarkedet som eksportmarkedet.
- en forbedret lønsomhed indenfor fangst, fiskeri og produktion i Grønland.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyres Produktions- og Salgsvirksomhed skal til stadighed arbejde på at udvikle produktionsmetoder og produktionsteknologi, der kan fremme de i stk.1 nævnte formål.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan, med henblik på at fremme de i stk.1 nævnte formål, fastsætte nærmere regler for Produktions- og Salgsvirksomhedens aktiviteter.

 

Kapitel 2.
Organisation og styring

§ 3. Grønlands Hjemmestyres Produktions- og Salgsvirksomhed organiseres således, at trawlervirksomheden, produktionsvirksomheden og salgsvirksomheden, i så høj grad som muligt, fungerer som selvstændige administrative og økonomiske enheder, med en fælles koordinerende ledelse.
Stk. 2. Med henblik på at styrke den nødvendige koordination mellem de enkelte selvstændige enheder, kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri nedsætte et fællesudvalg med repræsentation af de parter, der centralt og lokalt, er inddraget i planlægningen af virksomhedens drift og udbygning.

§ 4. Driften af de offentligt ejede fiskefartøjer har til formål, dels at forsyne produktionsanlæggene med råvarer, dels at foretage forarbejdning ombord. Aktiviteterne varetages af en administrativt og økonomisk selvstændig trawlervirksomhed.
Stk. 2. I forbindelse med planlægningen og tilrettelæggelsen af trawlervirksomhedens fiskeriaktiviteter afholdes et årligt planlægningsmøde.

§ 5. Driften af de offentligt ejede produktionsvirksomheder organiseres således, at den enkelte virksomhed fungerer som selvstændig administrativ og økonomisk enhed.
Stk. 2. I tilknytning til de selvstændige enheder oprettes lokale produktionsudvalg, der tillægges besluttende kompetence vedrørende planlægningen af de enkelte virksomheders drift.
Stk. 3. Produktionsudvalget sammensættes med ligelig repræsentation fra kommunen, S.I.K. og K.N.A.P.K. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri fastsætter nærmere regler for produktionsudvalgenes kompetence, ansvar og virke, herunder regler hvorefter et produktionsudvalg kan fratages sine beføjelser.

§ 6. Produkterne fra de i § 3 og § 4 nævnte offentlige virksomheder afsættes gennem en offentligt ejet salgsvirksomhed, der organiseres således, at den fungerer som selvstændig administrativ og økonomisk enhed.
Stk. 2. Salgsvirksomheden kan indgå aftaler med private virksomheder indenfor fangst, fiskeri og produktion om afsætning af disses produkter.
Stk. 3. I forbindelse med planlægningen og tilrettelæggelsen af salgsvirksomhedens salgsaktiviteter afholdes et årligt planlægningsmøde.

 

Kapitel 3.
Overgangsbestemmelser

§ 7. Med henblik på at sikre størst mulig kontakt mellem de grønlandske myndigheder, de selvstændige administrative og økonomiske enheder og den centrale ledelse, søges flest mulige af de funktioner, som Produktions- og Salgsvirksomheden varetager fra Danmark overført til Grønland.

§ 8. Indenfor en række områder udfører Grønlands Hjemmestyres Produktions- og Salgsvirksomhed sine opgaver ved hjælp af servicekontrakter indgået med Den kgl. grønlandske Handel.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyres Produktions- og Salgsvirksomhed påtager sig selv at udføre de i stk. 1 nævnte opgaver såsnart de administrative og økonomiske forudsætninger herfor er til stede.

 

Kapitel 4.
Virksomhedens økonomi

§ 9. De for Produktions- og Salgsvirksomheden nødvendige bevillinger anføres på hjemmestyrets finanslov.

 

Kapitel 5.
Ikrafttrædelsestidspunkt

§ 10. Landstingsforordningen træder i kraft den 1 . januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen