Landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte.

I henhold til lov nr.134 af 28. marts 1984 bemyndiges Grønlands Hjemmestyre til at fastsætte regler om støtte til erhvervsvirksomhed i Grønland.

 

Kapitel 1.
Formål med og principper for erhvervsstøtte

§ 1. Til fremme af det grønlandske erhvervslivs effektivitet og konkurrenceevne samt med henblik på forbedring af beskæftigelsen kan Grønlands Hjemmestyre i det omfang, der er angivet i kapitel 3 og kapitel 4 yde støtte til erhvervsvirksomhed i Grønland, der drives eller agtes drevet af personer med ret til udøvelse af erhverv og fast bopæl i Grønland eller af selskaber og lignende med hjemsted i Grønland.
Stk. 2. Ved ydelse af støtte skal der søges opnået en lokalisering, der er hensigtsmæssig for erhvervslivet og tilpasset andre udviklingsfremmende foranstaltninger, som det offentlige har eller påtænker iværksat.

§ 2. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte, om støttens størrelse og vilkårene for støtten skal der tages hensyn til følgende:
1) Støtte skal fortrinsvis ydes til erhvervsformål , der udfra samfundsmæssige og ressourceøkonomiske betragtninger ønskes fremmet.
2) Støtte kan kun ydes, når virksomheden harmonerer med den udvikling, som i øvrigt ønskes fremmet, bl.a. ved de planlagte investeringer i industrianlæg, fartøjer, havne, boliger, el- og vandværker, veje, servicevirksomheder m.v.
3) Støtte kan kun ydes til projekter, der er teknisk forsvarlige, og som på længere sigt kan bedømmes som økonomisk holdbare.
4) Ansøgerens faglige kvalifikationer samt indkomst- og formueforhold.
5) Der kan ikke bevilges større støtte til et projekt, end hvad der efter en bedømmelse af budgetter m.v. må anses for nødvendigt, for at virksomheden kan opnå en økonomisk forsvarlig drift.

 

Kapitel 2.
Erhvervsstøtteudvalgets sammensætning, kompetence og opgaver

§ 3. Afgørelse om støtte træffes af erhvervsstøtteudvalget i overensstemmelse med de i forordningen fastsatte bestemmelser.
Stk. 2. Udvalget består af erhvervsdirektøren under landsstyreområdet for fiskeri og industri som formand og 2 af landstinget for hver valgperiode udpegede medlemmer. Udvalget har sæde i Nuuk.
Stk. 3. I erhvervsdirektørens fravær er den i hans sted fungerende erhvervsdirektør udvalgets formand.
Stk. 4. For hver af de af landstinget udpegede medlemmer vælger landstinget tillige en suppleant.
Stk. 5. Udvalget kan kun afgøre sager, hvortil der er knyttet betydelige samfundsmæssige konsekvenser, herunder særlig økonomisk risiko, efter forelæggelse for landsstyret.
Stk. 6. Ansøgere kan indbringe udvalgets afgørelser for et ankenævn inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Stk. 7. Ankenævnet består af 3 af landstinget for hver valgperiode udpegede medlemmer. Ankenævnets medlemmer kan ikke samtidigt være medlemmer af erhvervsstøtteudvalget.

§ 4. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i udvalgets behandling af sagen.
Stk. 2. Et medlem skal oplyse udvalget om omstændigheder, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 5. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri fastsætter ved udstedelse af bekendtgørelse bestemmelser om forordningens administration, herunder om udvalgets forretningsgang og om kommunernes medvirken.

 

Kapitel 3.
Støtte til de enkelte erhverv


Fiskeri- og fangst m.v.

§ 6. Til anskaffelse af fartøjer til fiskeri og fangst eller andre erhvervsmæssige formål kan der ydes lån eller stilles garanti for lån optaget i private kreditinstitutter med en løbetid, der svarer til fartøjets forventede levetid, dog højst 15 år.
Stk. 2. Til anskaffelse af fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri- og fangst kan der ydes rente- og afdragsfri lån.
Stk. 3. Lån efter stk. 2 kan højst udgøre 30%, for fartøjer egnede til havgående fiskeri dog 60% af fartøjets leveringspris i Grønland.

§ 7. Til ombygning og reparation af erhvervsfartøjer eller til anskaffelse af redskaber, motorer, sikkerhedsudstyr og andre tekniske installationer til sådanne fartøjer kan der ydes lån eller stilles garanti for lån optaget i private kreditinstitutter med en løbetid på indtil 10 år.
Stk. 2. Til større forbedringer, større udskiftninger af maskineri samt til anskaffelse af sikkerhedsudstyr kan der ydes rente- og afdragsfri lån i tilknytning til lån efter stk. 1.
Stk. 3. Støtte efter stk. 2 kan højst udgøre 30%, for fartøjer egnede til havgående fiskeri dog 60% af udgifterne.

§ 8.  Der kan ydes garanti for lån, der optages i private kreditinstitutter til driften af fartøjer til fiskeri, fangst eller andre erhvervsmæssige formål.

 

Industri, Handel og håndværk m.v.

§ 9. Til opførelse, overtagelse, udvidelse, rationalisering og produktionsomstilling af erhvervsvirksomheder og i særlige tilfælde til opførelse eller overtagelse af boliger, der er nødvendige til en sådan virksomheds drift, samt til anskaffelse af maskiner, inventar o.l., der hører til erhvervet, kan der ydes lån eller stilles garanti for lån optaget i private kreditinstitutter.
Stk. 2. Lån eller garantier til erhvervsbygninger og andre faste anlæg ydes med en løbetid på indtil 25 år. Løbetiden for lån eller garantier til maskineri, inventar o.l. kan højst være 10 år.
Stk. 3. Til de i stk.1 nævnte formål kan der ydes rente- og afdragsfri lån.
Stk. 4. Lån efter stk.3. kan højst udgøre 60% af anlægs- eller anskaffelsesudgifterne.

§ 10. Støtte efter § 9 skal fortrinsvis ydes til virksomheder, der producerer med eksport for øje eller producerer varer, der ellers importeres til Grønland, eller som i øvrigt har særlig betydning for udvikling af erhvervslivet og beskæftigelsen.
Stk. 2. I det omfang der ikke fra anden side kan skaffes tilstrækkelige midler på rimelige vilkår, kan der ydes støtte efter § 9 til andre virksomheder inden for industri, handel og håndværk eller inden for erhverv, der ikke er særligt nævnt i forordningen. I samme omfang kan der ydes lån efter § 9 til grønlandske kommuner til opførelse eller overtagelse af erhvervsbygninger med henblik på udlejning eller salg til grønlandske næringsdrivende.

§ 11. Der kan ydes garanti for lån, der optages i private kreditinstitutter til driften af virksomheder inden for de erhverv, der nævnes i § 9 og § 10.

§ 12. I det omfang der ikke fra anden side kan skaffes tilstrækkelige midler på rimelige vilkår, kan der til reparation og forbedring af formuegoder, til hvis anskaffelse der kan ydes lån eller garanti efter § 9 eller § 10, ydes støtte i form af lån eller garanti med en løbetid på indtil 10 år.

 

Husdyrhold, renavl og lignende

§ 13. Til opførelse, overtagelse eller udvidelse af erhvervsbygninger for husdyrhold og lignende og i forbindelse hermed til opførelse eller overtagelse af boliger for ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper kan der ydes lån eller stilles garantier for lån optaget i private kreditinstitutter.
Stk. 2. Lån og garanti i henhold til stk. 1 ydes med en løbetid på indtil 25 år.
Stk. 3. Der kan til de i stk. 1 nævnte formål ydes rente- og afdragsfri lån.
Stk. 4. Lån efter stk. 3 kan højst udgøre 60% af anlægs- eller anskaffelsesudgifterne. Såfremt erhvervsanlæg til husdyrhold opføres som selvbyggeri, kan der dog ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 90% af materialeudgifterne.
Stk. 5. I forbindelse med lån efter stk. 4 kan der ydes lån eller stilles garanti for lån på indtil 90% af udgifterne til nødvendig håndværkerhjælp.
Stk. 6. Såfremt det anses for nødvendigt af hensyn til projektets gennemførelse, kan der meddeles henstand med betaling af renter og afdrag i indtil 3 år fra lånets stiftelse.

§ 14. Til anskaffelse af besætning, herunder får, rener og pelsdyr, og af maskiner, redskaber og lignende kan der ydes lån eller stilles garanti for lån optaget i private kreditinstitutter.
Stk. 2. Løbetiden for lånet eller garantien kan højst være 10 år.
Stk. 3. Der kan meddeles henstand efter reglerne i § 13, stk. 6.

§ 15. Til grundforbedringsarbejder, herunder opdyrknings- og nyrydningsarbejder, og til vandingsanlæg, indhegning og lignende kan der ydes lån eller stilles garanti for lån med en løbetid på indtil 20 år.
Stk. 2. Til grundforbedringsarbejder kan der ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 60% af udgifterne.
Stk. 3. Løbetiden for lån eller garantier for grundforbedring i form af mergling og dræning kan fastsættes til indtil 12 år.
Stk. 4. Løbetiden for lån eller garantier for grundforbedring i form af kalkning og gødskning kan fastsættes til indtil 5 år.

§ 16. Der kan ydes garanti for lån, der optages i private kreditinstitutter til driften af virksomheder inden for landbrug, renavl og lignende.

§ 17. Til reparation og forbedringer af formuegoder til hvis anskaffelse, der kan ydes lån eller garanti efter §§13-15, kan der ydes støtte i form af lån eller garanti med en løbetid på indtil 10 år.

 

Udviklingstilskud

§ 18. Efter beslutning af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan der ydes tilskud til organisationer af erhvervsdrivende til organisatoriske, uddannelsesmæssige og lignende formål og til organisationernes aflønning af konsulenter.

§ 19. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan iværksætte eller yde støtte til gennemførelse af forsøg, der har til formål at udvikle erhvervene.

 

Kapitel 4.
Støttens omfang og form

§ 20. Støtte til enkelte virksomheder i medfør af kapitel 3 kan højst udgøre 90% af udgifterne til formålet.
Stk. 2. For fiskefartøjer med særlig betydning for udviklingen af det grønlandske erhvervsliv kan støtten dog udgøre indtil 95% af udgifterne til formålet.
Stk. 3. Også for erhvervsanlæg med særlig betydning for udviklingen af det grønlandske erhvervsliv samt i tilfælde hvor særlige omstændigheder taler derfor, kan støtten udgøre indtil 95% af udgifterne til formålet.

§ 21. Der kan ydes rentetilskud til nedbringelse af renten på rentebærende lån optaget i private kreditinstitutter i henhold til kapitel 3.
Stk. 2. Vedrørende driftslån kan rentetilskud ydes i forbindelse med lån, der er optaget før forordningens ikrafttræden.

§ 22. Ved valg af støtteform skal fortrinsvis anvendes garantistillelse uden rentetilskud fremfor erhvervsstøttelån, og ved kombineret støtte fortrinsvis rentebærende lån fremfor rente- og afdragsfrie erhvervsstøttelån.
Stk. 2. Ved ydelse af garantier kan der tages hensyn til, om garantistillelse kan opnås i medfør af anden gældende lovgivning.
Stk. 3. Garanti kan kun ydes for lån optaget i banker, sparekasser og andre kreditinstitutter som er under offentligt tilsyn.

 

Kapitel 5.
Vilkår for støtten

§ 23. Almindelige lån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri. Lånene kan udbetales i rater.
Stk. 2. Erhvervsstøtteudvalget kan meddele debitorer fritagelse for betaling af rente på erhvervsstøttelån i tilfælde, hvor en fordring ikke er sikret ved bestående pant som følge af pantets overtagelse af erhvervsstøtteudvalget, forlis, eller fordi pantet af andre årsager ikke længere er i debitors eje, og hvor erhvervsstøtteudvalget finder det godtgjort, at debitor ikke har eller vil få mulighed for at tilbagebetale både fordringen og påløbende renter.

§ 24. Rente- og afdragsfrie lån afskrives over en periode svarende til det anskaffede formuegodes forventede levetid. Er der tillige ydet et almindeligt lån eller ydet garanti for lån til anskaffelsen, afskrives det rente- og afdragsfrie lån dog over det almindelige låns løbetid.
Stk. 2. Hvis det anskaffede formuegode i løbet af afskrivningsperioden ikke anvendes som forudsat ved långivningen, eller hvis vilkårene for lånet eller for det almindelige lån eller for den garanti for lån, der samtidig måtte være ydet, iøvrigt misligholdes, skal det ikke afskrevne beløb tilbagebetales. Det kan dog bestemmes, at lånet bliver stående, eventuelt på betingelse af, at restbeløbet fremtidig forrentes og afdrages som et almindeligt lån.

§ 25. Lån og garanti må kun ydes mod sikkerhed.
Stk. 2. Garantier for driftslån og -kreditter kan stilles uden særlig sikkerhed, såfremt en bedømmelse af virksomhedens betydning for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen samt omfanget af erhvervsstøtteudvalgets engagementer med virksomheden gør det forsvarligt, og såfremt det kan sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser overfor erhvervsstøtteudvalget.

§ 26. Garanti for driftslån skal afvikles over højst 10 år og så vidt muligt begrænses til kun at omfatte en del af lånet.
Stk. 2. Garanti for lån til anlægsformål skal afvikles over højst det antal år, der i forordningen er fastsat som længste løbetid for lån til tilsvarende formål.

§ 27. I virksomheder, der støttes efter kapitel 3, kan tegnes aktier, anparter eller andele i aktieselskaber, anparts- eller andelsselskaber med begrænset ansvar.
Stk. 2. Ved aktie-, anparts- eller andelstegning efter stk. 1 må der ikke tegnes aktier, anparter eller andele for mere end 50% af den samlede aktie-, anparts- eller andelskapital.
Stk. 3. Ved tegning af aktier, anparter eller andele kan det stilles som betingelse, at Grønlands Hjemmestyre repræsenteres i selskabets bestyrelse.
Stk. 4. I forbindelse med tegning og overdragelse af aktier, anparter eller andele kan det bestemmes, at personer med ret til udøvelse af erhverv og fast bopæl i Grønland og selskaber og lignende, der har hjemsted i Grønland, skal have forkøbsret til selskabets aktier, anparter eller andele.
Stk. 5. Det kan bestemmes, at selskabet årligt ikke må udbetale højere udbytte eller dividende end 6% af den indbetalte aktie-, anparts- eller andelskapital.

§ 28. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan fastsætte regler om yderligere betingelser for lån, garantier og aktie-, anparts- eller andelstegning.

 

Kapitel 6.
Låns afvikling, strafrente og henstandssamt saneringsordninger

§ 29. Lån nedbringes således, at der i hvert år af lånets løbetid afdrages eller afskrives lige store beløb.
Stk. 2. Såfremt støtte er ydet i form af garanti og eventuelt rentetilskud for lån eller kredit optaget i et privat kreditinstitut, nedbringes lånet eller kreditten i henhold til bestemmelserne i vedkommende lånekontrakt.

§ 30. Erhvervsstøtteudvalget kan, såfremt sikkerhed i formuegodet er til stede, yde passende henstand med afdrag, mod renter i henhold til lånets vilkår, i indtil 12 måneder ad gangen i indtil 5 år, idet afdraget eventuelt kan fordeles ligeligt over de fremtidige ydelser, således at sidste del er betalt inden for maksimalt 5 år.

§ 31. Erhvervsstøtteudvalget kan yde henstand med renter under samme betingelser som omhandlet i § 30, dog kun i indtil 2 år.

§ 32. Såfremt støtte er givet i form af garanti kan henstand ydes af vedkommende kreditinstitut efter nærmere aftale mellem kreditinstitutterne og erhvervs støtteudvalget.

§ 33. Efter forelæggelse for landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan udvalget under hensyn til den sikkerhed, der er stillet for lånet, yde henstand udover de i forordningen fastsatte grænser for låns afvikling.

§ 34. Når støttemodtageren har indgivet ansøgning om henstand, beregnes ikke strafrenter, førend erhvervsstøtteudvalget har truffet afgørelse.
Stk. 2. Efter meddelt henstand beregnes ikke strafrenter.
Stk. 3. I andre tilfælde, hvor skyldige beløb ikke er erlagt senest 1 måned efter forfaldsdagen, kan beregnes en strafrente på 6 % p.a.

§ 35. Erhvervsstøtteudvalget kan med godkendelse af landsstyret i særlige tilfælde afskrive gældsbeløb eller yde ekstraordinære tilskud som led i en økonomisk sanering af en virksomhed, hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bestemmelse kan tages i anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser i forbindelse med låneforholdets afvikling.

 

Kapitel 7.
Overgangsbestemmelser og ikrafttrædelse

§ 36. Lån og anden støtte i henhold til de hidtidige regler om erhvervsstøtte administreres af udvalget i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for støtten. Udvalget kan dog beslutte, at denne forordning finder anvendelse på tidligere bevilgede lån og tilskud, når dette er til fordel for støttemodtageren.

§ 37. Grønlands Hjemmestyre indtræder i de rettigheder og forpligtelser, som ved forordningens ikrafttræden tilkommer eller påhviler staten i forbindelse med lån eller garantier ydet i medfør af de hidtidige regler om erhvervsstøtte. Staten hæfter dog fortsat for forpligtelser, som er påtaget før den 1. januar 1985. Staten har regresret mod hjemmestyret for udgifter, der er afholdt som følge af denne hæftelse.

§ 38. Forslag om revision af forordningen fremsættes for landstinget senest i 1986.

§ 39. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 20 november 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen