Landstingsforordning nr. 2 af 16. november 1984 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.

I henhold til § 1, litra 1 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet, lov nr. 581 af 29. november 1978 for Grønland om uddannelsen af lærere til folkeskolen og om de social-pædagogiske uddannelser samt lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes herved følgende.

 

Kapitel I.
Erhvervsmæssige uddannelser

§ 1. Der skal søges gennemført erhvervsmæssige uddannelser, som fremmer de erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske målsætninger, som fastsættes af Grønlands Landsting.
Stk. 2. Nærmere regler om de enkelte uddannelser fastsættes i bekendtgørelser af landsstyremedlemmet. Reglerne skal omfatte bestemmelser om uddannelsens indhold, mål, optagelsesbetingelser, uddannelsens opbygning og varighed, ledelse, dimensionering, undervisningstid, praktikuddannelse, bedømmelse og prøver, samt uddannelsens afslutning.
Stk. 3. Undervisningsplaner fastsættes i cirkulærer.

§ 2. De erhvervsmæssige uddannelser står åbne for enhver, der:
a) har bopæl i Grønland, eller 
b) har haft bopæl i Grønland inden deres fyldte 6. år, og som efter det fyldte 6. år har eller har haft bopæl uden for Grønland, såfremt bopæl uden for Grønland tilsammen ikke har varet over 10 år fra det fyldte 6. år at regne. Som bopæl uden for Grønland regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsmæssige forhold.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan fravige bestemmelserne i stk. 1, når ganske særlige omstændigheder taler for det.

§ 3. Undervisningen er vederlagsfri for deltagerne.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan bestemme, at deltagerne i erhvervsmæssige uddannelser helt eller delvist skal betale for de undervisningsmidler, der bliver deltagernes ejendom.

§ 4. Landsstyremedlemmet nedsætter et erhvervsuddannelsesråd bestående af en formand og 10 andre medlemmer. Formanden udpeges af landsstyremedlemmet. Af de øvrige medlemmer udpeges 3 af Grønlands Landsting, 2 medlemmer af lønmodtagerorganisationen SIK, 1 medlem fra sammenslutningen af fiskere og fangere, KNAPK, 1 medlem fra Den grønlanske Arbejdsgiverforening, DGA, 1 medlem fra De grønlandske kommuners Landsforening, KANUKOKA, og 2 medlemmer fra de uddannelsessøgendes sammenslutninger Der udpeges stedfortræder for de 10 sidstnævnte medlemmer.
Stk. 2. Direktøren for det landsstyreområde, hvorunder de erhvervsmæssige uddannelser sorterer og direktøren for landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender tilknyttes rådet som faste tilforordnede.
Stk. 3. Rådet kan indkalde særlige sagkyndige.
Stk. 4. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Til behandling af spørgsmål om uddannelsesstøtte kan erhvervsuddannelsesrådet nedsætte et udvalg af sin midte. De uddannelsessøgendes repræsentanter skal have sæde i udvalget.
Stk. 6. Rådet skal følge udviklingen af de erhvervsmæssige uddannelser og være rådgivende for landsstyremedlemmet i planlægningen og gennemførelsen af erhvervsmæssige uddannelser og ved fastsættelse af uddannelsesstøtteregler. Rådet kan tage ethvert spørgsmål af betydning for de erhvervsmæssige uddannelser op til behandling. Forslag om nye uddannelser, ændring af bestående uddannelser samt udkast til landstingslov om erhvervsmæssige uddannelser skal forelægges rådet til udtalelse.

§ 5. Alle erhvervsmæssige uddannelser, der helt eller delvist agtes iværksat for offentlige midler, skal anmeldes for rådet. Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for uddannelsens formål og indhold.

§ 6. Landsstyret opretter et uddannelsesinspektorat, der ledes af en uddannelsesinspektør. Inspektoratet skal varetage administrationen af de erhvervsmæssige uddannelser og forestår uddannelsesplanlægningen. 
Stk. 2. Uddannelsesinspektøren er tillige sekretær for erhvervsuddannelsesrådet.

§ 7. Når beslutning om planlægning af en uddannelsesaktivitet inden for et nyt hovederhvervsområde træffes, nedsætter landsstyremedlemmet et fagudvalg. Fagudvalget udarbejder forslag til uddannelsesprogram for den påtænkte uddannelse med hensvn til såvel teoretisk som praktisk indhold. Det færdige forslag til uddannelsesprogram forelægges for erhvervsuddannelsesrådet, som afgiver indstilling til landsstyremedlemmet.

§ 8. Når beslutning om en uddannelses igangsætning er truffet, nedsætter landsstyremedlemmet et brancheudvalg for hovederhvervsområdet.
Stk. 2. Arbejdsmarkedets parter skal være repræsenteret i brancheudvalgene.
Stk. 3. Brancheudvalgenes opgaver fastlægges af landsstyret.

 

Kapitel II.
Uddannelsesstøtte

§ 9. I det omfang, der stilles midler til rådighed af Grønlands Landsting kan der ydes uddannelsesvederlag til uddannelsessøgende, som gennemgår en uddannelse, der gives uden for den grønlandske folkeskole, og som er anerkendt som støtteberettiget af landsstyremedlemmet. 
Stk. 2. Vederlaget ydes til gennemførelse af uddannelser i Grønland samt til uddannelser uden for Grønland, såfremt de er i overensstemmelse med det grønlandske samfunds behov, og såfremt uddannelsen ikke kan fås i Grønland.

§ 10. Uddannelsesvederlag kan ydes til personer, der har dansk indfødsret, og som:
a) har fast bopæl i Grønland og har haft det i de sidste to år forud for påbegyndelsen af den uddannelse, hvortil der søges uddannelsesstøtte eller
b) har haft fast bopæl i Grønland inden deres fyldte 6. år, og som efter det fyldte 6. år har eller har haft bopæl uden for Grønland, såfremt bopæl uden for Grønland tilsammen ikke har varet over 10 år fra det fyldte 6. år. at regne. Som bopæl uden for Grønland regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsmæssige forhold.
Stk. 2. Udlændige kan opnå uddannelsesstøtte i henhold til internationale overenskomster.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet kan, når ganske særlige omstændigheder taler for det, fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 11. Uddannelsesvederlag efter denne forordning kan ikke ydes til børn af personer, der i henhold til lov eller særlig overenskomst kan oppebære uddannelsestilskud for børn, der opholder sig udenfor Grønland i uddannelsesøjemed.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, som oppebærer offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, kan udelukkes fra at modtage uddannelsesvederlag.

§ 12. Uddannelsesvederlagets størrelse og de nærmere betingelser for at yde dette, fastsættes af landstinget efter forhandlinger med de uddannelsessøgendes sammenslutninger og efter indhentet udtalelse fra erhvervsuddannelsesrådet.

§ 13. Udover uddannelsesvederlag kan landsstyremedlemmet bestemme, at der kan ydes økonomisk støtte til opfyldelse af nødvendige behov, som de uddannelsessøgende kan have under uddannelsen, og fastsætte betingelserne for ydelse af støtten efter indhentet udtalelse fra erhvervsuddannelsesrådet.
Stk. 2. Ydelserne i henhold til nærværende paragraf kan ydes som stipendium eller lån.
Stk. 3. Rejser i forbindelse med uddannelsen, herunder ferierejser, skal normalt ydes som stipendium.

§ 14. Uddannelsesinspektoratet varetager administrationen af uddannelsesstøtte.

§ 15. Uddannelsesinspektoratets afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesvederlag, særlig støtte i henhold til § 13, tilbagebetaling og iværksættelse af sanktioner, jfr. § 16, kan indbringes skriftligt for Ankenævnet for uddannelsesstøtte inden for 4 uger fra klagerens modtagelse af afgørelse. Ankenævnets afgørelse er endelig.
Stk. 2. Ankenævnet består af 1 formand og 2 andre medlemmer. Medlemmerne udpeges af landstinget blandt uvildige personer.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet fastsætter forretningsorden for ankenævnet.

§ 16. Uddannelsessøgende skal meddele alle oplysninger om deres forhold, som er af betydning for tildelingen af støtte, og om senere ændringer i disse forhold.
Stk. 2. Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i stk. 1 nævnte forhold, eller undlader at give meddelelse om ændringer heri, kan beløb, der med urette er oppebåret kræves tilbagebetalt med påløbne renter. Uddannelsesinspektoratet kan endvidere bestemme, at den pågældende i en vis periode eller for stedse skal være udelukket fra at modtage støtte. Det samme gælder, såfremt den uddannelsessøgende har overtrådt vilkår for tidligere modtaget støtte.

 

Kapitel III.
Erhvervsvejledning

§ 17. Landsstyremedlemmet fastsætter de nærmere regler om uddannelses- og erhvervsvejledningen i Grønland.
Stk. 2. Uddannelsesinspektoratet sikrer igennem et centralt nedsat uddannelses- og erhvervsvejledningsudvalg, at alle Hjemmestyrets vejledningsaktiviteter koordineres, således at de lokale arbejdsmarkedskontorer får stillet de nødvendige oplysningsmaterialer, personale- og uddannelsestilbud til rådighed.

 

Kapitel IV.
Ikrafttræden m.m.

§ 18. Forordningen træder i kraft 1. januar 1985.
Stk. 2. Fra forordningens ikrafttræden ophæves landstingsforordning nr. 5 af 24. oktober 1980 om erhvervsfaglige grunduddannelser i Grønland.
Stk. 3. Landstingsforordning nr. 14 af 22. oktober 1979 om de socialpædagogiske uddannelser med senere ændringer forbliver ikraft indtil den erstattes af bekendtgørelse i henhold til § 1, stk. 2.
Stk. 4. Denne forordning erstatter landstingsforordning nr. 4 af 24. oktober 1980 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.
Stk. 5. For så vidt angår administrative bestemmelser udfærdiget i henhold til de i stk. 1-4 nævnte forordninger forbliver disse i kraft, indtil de afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne forordning.
Stk. 6. For så vidt angår bevillinger af uddannelsesstøtte udfærdiget i henhold til landstingsforordning nr. 4 forbliver disse i kraft til deres udløb.




Grønlands Hjemmestyre, den 16. november 1984




Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt