Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. december 1984 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 70°45'N øst for 56°00'W.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Adgang til rejefiskeriet i området mellem 68°00'N og 70°45'N, øst for 56°00'W er forbeholdt fartøjer, som ikke er indrettet med henblik på søkogning af rejer.

§ 2. For 1985 er den højst tilladte fangstmængde for fartøjer over 80 BRT/BT 80 af rejer i området mellem 70°45'N og 69°30'N øst for 56°00'W fastsat til 1000 tons incl. udkast ("Rejekasse Nord").
Stk. 2. For 1985 er den højst tilladte fangstmængde for fartøjer over 80 BRT/BT 80 af rejer i området mellem 69°30'N og 68°00'N øst for 56°00'W 3000 tons incl. udkast ("Rejekasse Syd").
Stk 3. Når kvoten for de anførte fartøjer i de ovenfor nævnte områder er opfisket, indstilles fiskeriet. Meddelelse herom gives af Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri i radio og presse.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan medføre, bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 30. december 1983 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for for 56°00'W.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1984
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen