Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 21. december 1984 om opkrævning af afgift på rejer.

I henhold til § 10, stk. l i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes følgende bestemmelser om opkrævning og bortfald af afgift på fangst af rejer, der ikke landes til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg.

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opkrævning af afgifter fra selskaber eller enkeltpersoner, som er indehavere af rejefartøjer på 80 BRT og derover, der ikke lander hele fangsten som rå rejer til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg, og som for 1985 har opnået rejelicens i henhold til hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 3. december 1984 om licens til rejefiskeri.

§ 2. Afgiften for 1985 er i finanslov for 1985 fastsat til kr. 0,80 pr. kg fangst af rejer, der ikke indhandles som rå rejer til forarbejdning på produktionsanlæg i Grønland.

§ 3. Af afgiften opkræves kvartalsvis et å kontobeløb baseret på den del af den indberettede fangstmængde, som ikke landes til forarbejdning.
Stk. 2. For 1. kvartal forfalder 50 % af afgiften til betaling den 15. maj 1985.
Stk. 3. For 2. kvartal forfalder 80 % af afgiften til betaling den 15. august 1985.
Stk. 4. For 3. kvartal forfalder 80 % af afgiften til betaling den 15. november 1985.
Stk. 5. For 4. kvartal skal betaling ske i forbindelse med afregningen for året, der forfalder til betaling den 15. februar 1986.
Stk. 6. Betaling anses for rettidig, når indbetalingsker senest 30 dage efter forfaldstid.

§ 4. Såfremt det af senere fremkomne oplysninger, herunder salgs- og regnskabsoplysninger, fremgår, at afgiften i henhold til § 3, stk. 5 er beregnet på urigtige eller upræcise oplysninger vedrørende fangstmængden for 1985, kan der indtil udgangen af 1986 forelægges licensindehaveren en endelig afregning.

§ 5. Licensindehaveren har pligt til at indsende fangstoplysninger til Grønlands Fiskerilicenskontrol ved afslutningen af hver fangstrejse. Af oplysningerne skal fremgå den samlede fangstmængde samt hvor stor en del heraf, der er landet som rå rejer til produktionsanlæg i Grønland.
Stk. 2. Ved manglende eller mangelfulde fangstoplysninger fra en licenshaver kan afgiften og á kontobetalinger opgøres på baggrund af en tildelt bådkvote eller den anslåede fangst.

§ 6. I tilfælde af havari, længerevarende værftsophold eller lignende særlige, uforskyldte omstændigheder kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri indrømme hel eller delvis fritagelse for afgiften.
Stk. 2. Såfremt det afgiftsbelagte fiskeris indtjeningsmuligheder forringes væsentligt i afgiftsperioden, kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tilsvarende indrømme hel eller delvis bortfald af afgiften.
Stk. 3. Såfremt der ikke umiddelbart er grundlag, for at imødekomme ansøgninger i henhold til stk. 1 og 2 kan landsstyremedlemet for fiskeri og industri i særlige tilfælde indrømme henstand med betaling af afgiften.

§ 7. Landsstyremedlemmet kan inddrage licens, indtil forfalden afgift er betalt.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller bortfald af licens. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1984
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen