Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 5. december 1984 om afgifter ved indførelse til Grønlands af visse varer.

I henhold til § 1, stk. 2, § 3, stk. 2, § 4, § 5, § 7, §8-12 samt § 13 i landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v., som ændret ved landstingslov nr. 2 af 2. april 1980, landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1980 og landstingslov nr. 7 af 26. oktober 1981, landstingslov nr. 3 af 31. marts 1982, landstingslov nr. 3 af 17. oktober 1983 og landstingslov nr. 5 af 16. november 1984, fastsættes herved følgende.

 

§ 1. Ved indførsel til afgiftsområdet af nedennævnte varer, svares følgende afgifter til Grønlands Landskasse:

Nr. 1 .
Sukker af enhver art, herunder sirup og glykose

 

pr. kg. 1 kr. 31 øre

 

Nr. 2.
Chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke cacao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonbons, bolsjer o.lign., såvel sukkerholdigt som sukkerfrit
pr. kg. 20 kr . 00 øre
 

Nr. 3. Øl:
a) der indeholder 1 vægtprocent alkohol og derunder

pr . enhed á 35 cl  0 kr. 29 øre
b) der indeholder over 1 og højst 1 3/4 vægtprocent alkohol pr . enhed á 35 cl 0 kr. 58 øre
c) der indeholder over 1 3/4 vægtprocent alkohol og under 4 vægtprocent alkohol pr. enhed á 35 cl 1 kr. 87 øre
d) der indeholder 4 vægtprocent alkohol og derover pr . enhed á 35 cl 2 kr. 60 øre
 

Nr. 4.
Spirituosa og sprit undtagen fuldstændig denatureret sprit og sprit, der indføres til brug for sundhedsvæsenet i Grønland:

a) med et alkoholindhold af ikke over 60 rumprocent

pr. liter  139 kr. 45 øre
b) Andet pr. liter 215 kr. 65 øre
 

Nr. 5.
Alkoholholdig vin herunder såvel druevin som rosinvin, cider og anden frugtvin samt mjød:

a) med et alkoholindhold af ikke over 14 rumprocent

pr. liter 7 kr. 93 øre
b) andet pr. liter 28 kr. 75 øre
 

Nr . 6. Cigarer, cerutter og cigarillos:
a) 3 g pr . stk. og derunder
b) over 3 gr.pr.stk.

pr. stk.
0 kr. 53,1 øre
0 kr . 63,5 øre
 

Nr. 7.
Cigaretter

pr. stk. 0 kr. 70,7 øre
 

Nr. 8. Røgtobak:
a) pladetobak, såkaldt cut plug, granuleret og lignende tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 ,5 mm

pr . kg. 110 kr. 40 øre
b) andet kr . kg. 138 kr. 00 øre

 

Nr. 9.
Cigaretpapir, incl. hylstre
pr. stk. 0 kr. 10 øre
 

Nr . 10.
Kaffe, pulverkaffe og kaffekoncentrater

pr. kg. 3 kr. 86 øre
 

Nr . 11.
The, pulverte og tekoncentrater

pr. kg. 4 kr. 60 øre
 

Nr . 12.
Mineralvand, sodavand, limonader, også kulsyreholdige og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer undtagen drikkevarer fremstillet på basis af mælk og caccao samt frugt- og grøntsagssafter uden tilsætning af kulsyre

pr. liter 2 kr. 00 øre
 

Nr . 13.
Knallerter, bortset fra invalideknallerter rekvireret gennem socialvæsenet i Grønland

pr. stk. 2.300 kr. 00 øre
 

Nr. 14.
Parfumer, kosmetik og toiletmidler, undtagen sæbe, tandplejemidler, shampoo, deodoranter, badesalt, pudder og babyplejemidler

Af faktura værdi 25%
 

Nr . 15.
Personbiler og snescootere med oprindelse i
lande uden for EF og EFTA

Af faktura værdi  5%
 

Nr. 16.
Lamme- og fårekød og produkter heraf. Fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01 .560 til og med 02.01.710 samt fra 02.06.930 til og med 02.06.970.

 

pr. kg.  20 kr. 00 øre

 

Nr. 17.
Kød af hornkvæg og produkter heraf:
a) fersk eller kølet, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01.040 til og med 02.01.150.
pr. kg. 13 kr. 00 øre
b) frosset, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.01 .160 til og med 02.01. 279. pr. kg. 7 kr. 00 øre
 

Nr . 18.
Svinekød og produkter heraf :

a) Fersk, kølet eller frosset henhørende  under samtlige brugs tarifpositioner fra 02.01 .31 1 til og med 02.01. 540.

pr. kg. 1 kr. 30 øre
b) Saltet, i saltlage, tørret eller røget henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.06.121 til og med 02.06.820. pr. kg. 2 kr. 00 øre
 

Nr . 19.
Slagtet fjerkræ, fersk, kølet eller frosset, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 02.02.010 til og med 02.02.900

pr. kg. 1 kr. 00 øre
 

Nr. 20.
Andre varer af nr. 16 - 19, tilberedte eller konserverede :
a) Varer af lamme- og fårekød henhørende under brugstarifposition 16.02.600

pr. kg. 20 kr. 00 øre
b) Varer af hornkvæg henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.520 til og med 16.02.539 pr. kg. 3 kr. 50 øre
c) Varer af svinekød, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.260 til og med 16.02.495 pr. kg. 1 kr. 00 øre
d) Pølser af enhver art (herunder lever og blodpølser) henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.01.100 til og med 16.01.989 pr. kg. 2 kr. 50 øre
e) Varer af lever, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02. 110 til og med 16.02.135 pr. kg. 1 kr. 75 øre
f) Varer af fjerkræ, henhørende under samtlige brugstarifpositioner fra 16.02.150 til og med 16.02.240 pr. kg. 1 kr. 00 øre

Stk. 2. Glykose samt de i stk. 1, nr. 2, nr. 3 c og d, og nr. 4-9, nævnte varer må kun indføres af Den kongelige grønlandske Handel, jfr. Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse om adgang til indførsel af visse varer til Grønland.

§ 2. Afgifterne skal betales til Den kongelige grønlandske Handel.
Stk. 2. Inden udgangen af februar måned aflægger Den kongelige grønlandske Handel regnskab til Grønlands Landskasse over indgåede afgifter, der vedrører det forudgående kalenderår. Indgåede afgiver afregnes månedsvis a conto med fradrag af et administrationsgebyr. Endelig afregning foretages inden udgangen af februar.

§ 3. Fritaget for afgift er:
a) Varer, der leveres til områder, der i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland er forsvarsområder. De i § 1, stk. 1 nr. 3 c og d, samt nr. 4-9 nævnte varer må dog kun indføres af Den kongelige grønlandske Handel og Amerikas Forenede Staters styrker samt i øvrigt efter særlig tilladelse fra ministeren for Grønland, jfr. Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse om adgang til indførsel af visse varer til Grønland.
b) Varer, der leveres til og forbruges af fremmede magters diplomatiske og konsulære repræsentationer og det dertil knyttede personale, for så vidt de er udenlandske statsborgere.
c) Varer, der leveres til og forbruges i danske orlogsskibe, som opholder sig i Grønland mindre end 8 måneder årligt.
d) Varer, der forbliver ombord i udenlandske statsskibe.
e) Varer, der forbliver uoplosset i skibe eller luftfartøjer eller forbruges om bord under skibes/luftfartøjers rejser til første grønlandske anløbshavn/ankomstlufthavn eller fra sidste afgangshavn/afgangslufthavn. Afgiftsfriheden omfatter dog ikke afgiftspligtig skibsproviant, der medbringes til Grønland af danske og færøske fiskerfartøjer, der skal indgå i fiskeri ved Grønland, eller af i Grønland indregistrerede skibe og fartøjer efter sejlads fra Danmark eller udlandet. Føreren af sådanne fartøjer skal straks ved ankomsten til Grønland foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtigelse, hvorved tilføjes, at eneretsvarer, jfr. § 1, stk. 2, skal tages i forvaring af kontrolmyndigheden. Afgiftsfriheden omfatter heller ikke afgiftspligtig flyproviant, der medbringes til Grønland af fly, som ikke indgår i international rutetrafik. Føreren af sådanne fly skal straks ved ankomsten til Grønland foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtigelse.
f) Varer, der anvendes til kostforplejning for besætninger på andre skibe end fiskerfartøjer, som ikke er hjemmehørende i Grønland, under rejser i grønlandske farvande.
g) Vareprøver, når afsenderen har indhentet skriftlig tilladelse til forsendelse hos Den kongelige grønlandske Handel.
h) Varer, som i henhold til særlige regler kan medtages afgiftsfrit ved indrejse til afgiftsområdet.
i) Varer, der forgår ved ulykkelig hændelse, medens de er i Den kongelige grønlandske Handels eller en privat næringsdrivendes varetægt, eller inden de har forladt en af nærværende bekendtgørelse omfattet produktionsvirksomhed i Grønland, når det er attesteret af Den kongelige grønlandske Handel, at varerne er gået til grunde.
j) Varer, der er indført med henblik på videresalg, men som føres tilbage fra afgiftsområdet. Når betalt afgift begæres tilbagebetalt, tilbageholder Den kongelige grønlandske Handel 10 procent af afgiftsbeløbet til dækning af administrationsgebyr.

§ 4. Transportøren, herunder rederiet eller flyselskabet, eller dennes repræsentant hæfter for de på varerne hvilende afgiftsbeløb, indtil varerne er behørigt angivet for kontrolmyndigheden til godsregistrering, jfr. Bek. nr. 10 af 5. december 1984 om registrering af og kontrol med indog udførsel af varer til og fra Grønland.
Stk. 2. Varemodtageren hæfter for afgiftsbeløb, der påhviler varer, som er godsregistrerede for ham, og for eventuel ekspeditionsgebyr.
Stk. 3. Ekspeditøren hæfter for afgiftsbeløb, der påhviler varer, som han har angivet til godsregistrering, når han ikke har eller ikke har kunnet angive varemodtageren korrekt, eller har angivet en som varemodtager uden adkomst hertil, eller når varemodtageren er bosiddende uden for kontrolområdet.
Stk. 4. Hæftelsen efter stk. 2 og 3 ophører, når varerne er genudført efter de herom gældende regler.
Stk. 5. Ved genudførsel af registrerede varer påhviler det den, som hæfter ifølge stk. 2 og 3, over for kontrolmyndigheden at godtgøre varernes udførsel.

§ 5. Den kongelige grønlandske Handel kan foretage afgiftsfrit salg af varer til proviantering af skibe eller luftfartøjer, som ikke er hjemmehørende i Grønland, eller til skibe, der forlader det grønlandske søterritorium for at anløbe udenlandsk, færøsk eller dansk havn. Ved provianteringen skal følges de for afgiftsfri tildeling til fartøjer i udenrigsfart gældende regler.

§ 6. Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.v. finder de af det danske toldvæsen fulgte regler tilsvarende anvendelse.

§ 7. Den kongelige grønlandske Handel kan forsyne afgiftspligtige varer med banderole eller andet kendetegn, der godtgør, at skyldig afgift er betalt.

§ 8. Kontrol med afgiftsbestemmelsernes overholdelse udøves af politiet i Grønland og Den kongelige grønlandske Handel. Disse myndigheder har de pligter og beføjelser, som fremgår af lovens kapitel II.

§ 9. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan idømmes bøde, ligesom varen eller et beløb, der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1985. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 9 af 21. oktober 1983 om opkrævning af afgifter ved indførsel til og fremstilling i Grønland af visse varer.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 1984
Josef Motzfeldt

/

Fl. Bolø