Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 5. december 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt om beregning og opkrævning af indførselsafgifter.

I medfør af landstingslov nr. 6 af 16. november 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt i medfør af landstingslov nr. 5 af 16. november 1984 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter m.v. fastsætter Grønlands Landsstyre herved følgende bestemmelser:

 

Kapitel 1
Vareindførsel

Registrerings- og kontrolordningens hovedregler

§ 1. Varer, der indføres i Grønland udefra, skal angives for KGH's afgifts- og samhandelskontrol i Grønland eller Aalborg på en sådan måde og i et sådant omfang, at denne kontrolmyndighed kan tilvejebringe grundlag for den af Landsstyret ønskede udenrigshandelsstatistik og tillige søge sikret, dels at afgiftspligtige varer registreres og skyldige afgifter opkræves, dels at varer, der ikke må indføres i Grønland, ikke bringes i omsætning i Grønland, og at ilandbragte varer opfylder de for indførsel evt. fastsatte særlige bestemmelser.

§ 2. Afgifts-, statistik- og kontrolbehandlingen er lagt til rette på den måde, at den primære afgifts- og statistikbehandling m.m. finder sted i Grønland med hensyn til varer, der føres til Grønland med skib direkte fra udlandet eller med fly fra Danmark eller udlandet, samt post direkte fra udlandet. Iøvrigt foretages afgifts- og statistikbehandlingen i Danmark.
Stk. 2. Afgiftsbehandlingen sker på grundlag af den til kontrolmyndigheden afgivne afgiftsanmeldelse eller indførselsangivelse.
Stk. 3. Statistikbehandlingen m.m. i Grønland hviler på 3 fundamenter:
- den af ekspeditøren til kontrolmyndigheden afgivne godsdeklaration,
- den af kontrolmyndigheden foretagne godsregistrering samt
- varemodtagerens indførselsangivelse.
Stk. 4. For ikke-erhvervsmæssige forsendelser og for småforsendelser gælder der undtagelsesbestemmelser, jfr. § 5, stk. 4 og 5, og § 10. Det samme er tilfældet med hensyn til varer, der medføres i persontrafikken, jfr. §§ 20-21.

 

Skibsgods fra Danmark

§ 3. Personer og firmaer i Danmark, der med skib sender varer til Grønland, som er omfattet af de grønlandske afgiftsbestemmelser, skal i forbindelse med varernes indlevering til forsendelse i Aalborg afgive en afgiftsmeddelelse og på begæring tillige leverandørfaktura.
Stk. 2. Afsenderen kan betale det skyldige afgiftsbeløb ved vareindleveringen eller optage dette som et udlæg på KGH-fragtbrevet, således at afgiftsbeløbet opkræves hos varemodtageren i Grønland.

 

Udenlandsk skibsgods via Danmark

§ 4. For varer, der leveres fra udlandet (herunder Færøerne) eller fra Københavns Frihavn, og som føres til Grønland med skib via Danmark, skal vedkommende leverandør (speditør/agent) afgive en indførselsangivelse til kontrolmyndigheden i Aalborg. Indførselsangivelsen skal ledsages af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelt andre for afgifts- og statistikbehandlingen m.m. nødvendige dokumenter.
Stk. 2. Med hensyn til betaling/debitering af skyldige afgiftsbeløb, finder § 3, stk. 2., tilsvarende anvendelse.

 

Skibsgods direkte fra udlandet

§ 5. Med hensyn til varer, der kommer til Grønland med skib direkte fra udlandet - herunder fisk og fiskeprodukter ilandbragt fra danske og færøske fiskefartøjer - skal der for hver forsendelse afgives en godsdeklaration. Godsdeklarationen udfærdiges af vedkommende ekspeditør, d.v.s. den, der som reder, rederiagent eller lignedne forestår indførslen, og skal sammen med kopi af skibsmanifest eller anden landningsfortegnelse afgives til kontrolmyndigheden i Grønland snarest muligt og senest, inden godset fjernes fra havneområdet.
Stk. 2. Senest 10 hverdage fra godsdeklarationens registreringsdato (lørdage sidestilles med søn- og helligdage), skal varemodtageren enten genudføre varerne eller til kontrolmyndigheden i Grønland afgive en indførselsangivelse.
Stk. 3. Indførselsangivelse kræves ikke for paller, tomme containere, garneringsmateriale, tomme og brugte emballagegenstande, kister og urner samt rejseudstyr, rejseproviant og lignende jfr. §§ 20-21.
Stk. 4. Indførselsangivelse skal heller ikke afgives, når kontrolmyndigheden har frigivet forsendelsen. Indeholder forsendelsen hverken afgiftspligtige eller indførselsforbudte varer og lignende, kan kontrolmyndigheden frigive en forsendelse, som indeholder:
a) Gaver fra en privat person til en privat person.
b) Genstande til brug ved aktuelle og større rednings- eller bjergningsoperationer.
c) Velfærdsmateriel for søfarende til besætningsbrug under skibes ophold i havn.
d) Velfærdsmateriel for søfarende der ilandbringes til reparation fra udenlandsk skib i international fart.
e) Reservedele og udstyr m.v. til danske skibe og fly i udenrigsfart og til udenlandske skibe og fly, når reservedelene henholdsvis udstyret er afleveret til vedkommende skibe eller fly.
f) Varer, der genindføres fra reparation eller anden midlertidig anvendelse i udlandet, såfremt varemodtager fremlægger genpart af vedkommende udførselsangivelse eller anden nødvendig dokumentation.
g) Bohave og lignende løsøregenstande, der bærer præg af at være brugt, og som indføres til personer, der tager bopæl i Grønland.
h) Varer og materiel, der indføres til USA's styrker i forsvarsområderne i forbindelse med den virksomhed, der er omfattet af overenskomster om forsvaret af Grønland.
Stk. 5. Varer, der er bestemt til eller ønskes genudført, skal henligge i uåbnet emballage, og genudførselsfristen er som i stk. 2. anført 10 hverdage, idet der dog gælder en udvidet genudførselsfrist på op til 8 måneder for følgende varer, som allerede ved indførslen var bestemt til genudførsel:
- Videnskabeligt udstyr samt ekspeditionsudstyr, som af udenlandsk ejer indføres til midlertidig anvendelse.
- Radio- og fjernsynsudstyr samt udstyr til filmsoptagelse, som af udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug ved optagelse af radio- og fjernsynsudsendelser eller filmsoptagelser.
- Fagligt udstyr, såsom værktøj, redskaber, apparater, instrumenter og maskiner, som af udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug. Opnåelse af den udvidede genudførselsfrist er betinget af, at specificeret vareangivelse afleveres til kontrolmyndigheden sammen med godsdeklarationen inden forsendelsens udlevering.

 

Flygods fra Danmark eller udlandet

§ 6. Det luftfartsselskab eller den agent for et luftfartsselskab eller den ekspeditør iøvrigt, der forestår indførsel til Grønland af varer fra udlandet, samt af afgiftspligtige varer fra Danmark, skal i ankomstlufthavnen afgive en gods- tion for hver forsendelse. Godsdeklarationen afleveres til kontrolmyndigheden sammen med kopi af flymanifest eller anden ladningsfortegnelse, inden godset fjernes fra lufthavnsomradet.
Stk. 2. For forsendelser fra Island via Kulusuk til andre byer i Grønland end Kulusuk og Ammassalik gælder dog, at luftfartsselskabet eller selskabets agent afgiver godsdeklaration i Søndre Strømfjord til godsregistrering.
Stk. 3. Senest 10 hverdage fra godsdeklarationens registreringsdato (lørdage sidestilles med søn- og helligdage) skal vedkommende varemodtager enten genudføre varerne eller til kontrolmyndigheden afgive en indførselsangivelse.
Stk. 4. Bestemmelserne i § 5, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

 

Pakkepost fra Danmark

§ 7. Afsendere i Danmark af pakkepost, der indeholder afgiftspligtige varer (dog ikke eneretsvarer) købt i Danmark, skal afgive afgiftsanmeldelse til Grønlands Postvæsen i København eller Aalborg, der på kontrolmyndighdens vegne foranlediger skyldige afgiftsbeløb betalt i tilknytning til forsendelsernes udlevering i Grønland. Drejer det sig om erhvervsmæssige forsendelser kan afgiftsanmeldelsen forlanges bilagt leverandørfaktura.

 

Pakkepost fra udlandet via Danmark

§ 8. Pakkepost fra udlandet, som sendes til Grønland via Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, evt. indførselsbevilling og anden dokumentation, der er nødvendig for at sætte Grønlands Postvæsen i København eller Aalborg i stand til at afgive indførselsangivelse til kontrolmyndigheden i Aalborg samt til at beregne evt. afgiftsbeløb til opkrævning i forbindelse med forsendelsens udlevering i Grønland.

 

Post direkte fra udlandet

§ 9. Post, der kommer til Grønland direkte fra udlandet, godsregistreres af Grønlands Postvæsen i ankomstbyen.
Stk. 2. Post fra Island til Kulusuk og Ammassalik distrikt fremsendes uåbnet til kontrolmyndigheden i Ammassalik, mens post fra Island til andre steder i Grønland fremsende uåbnet til godsregistrering i Søndre Strømfjord.

 

Postforsendelsers frigivelse

§ 10. Kontrolmyndighedens instruks foreskriver Grønlands Postvæsens adgang til at videreekspedere mindre postforsendelser uden statistikbehandling m.m.

 

Almindelige bestemmelser vedrørende vareindførsel

§ 11. Ved afgivelse af godsdeklarationer, afgiftsanmeldelser og indførselsangivelser skal man benytte de af kontrolmyndigheden autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
Stk. 2. Blanketterne udleveres af kontrolmyndigheden.
Stk. 3. Blanketterne skal ledsages af de af kontrolmyndigheden forlangte bekræftelsesdokumenter, så som fakturaer, forsendelsesdokumenter, eventuelle indførselsestilladelser m.m.

§ 12. Godsregistrerede varer er til fri disposition for den angivne varemodtager, når indførselsangivelse er modtaget af kontrolmyndigheden og på betingelse af, at varemodtageren har opfyldt eventuelle særlige indførselsbetingelser for de pågældende varer.

§ 13. Overdrages varer, der er under godsregistrering, til anden varemodtager, påhviler det ekspeditøren eller overdrageren straks at anmelde ejerskiftet til kontrolmyndigheden med angivelse af den nye ejers fulde navn og adresse.

§ 14. Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er bosiddende i Grønland, herunder for et skib, anses den, der udfærdiger godsdeklarationen, for varemodtager og hæfter derfor bl.a. for betaling af skyldig indførselsafgift og ekspeditionsgebyr .

§ 15. Kontrolmyndigheden kan forlænge den foreskrevne 10-dages frist for indgivelse af indførselsangivelse, når særlige forhold gør sig gældende.
Stk. 2. Det påhviler vedkommende transportør at give oplysning om godsregistrerede forsendelsers ankomst til det endelige bestemmelsessted.

§ 16. Indgives indførselsangivelse ikke inden udløbet af den herfor fastsatte frist, sender kontrolmyndigheden den angivelsespligtige et skriftligt påkrav, hvorved der sættes en endelig frist på 3 dage til berigtigelse af forholdet.
Stk. 2. Anførte påkrav udløser uden videre en pligt for den angivelsespligtige til betaling af et ekspeditionsgebyr på 300 kr.
Stk. 3. Oversiddes den forlængede frist, kan kontrolmyndigheden foretage skønsmæssig ansættelse af eventuelle afgiftsbeløb.

§ 17. Den fakturapris, der danner grundlag for værdiansættelsen, er varens nettopris, d.v.s. den pris, der faktisk er betalt forud for indførselstidspunktet, eller som skulle betales hvis afregningen fandt sted på indførselstidspunktet. Dette indebærer, at enhver rabat (eller anden prisnedsættelse) kan fradrages ved fastsættelsen af værdien, såfremt rabatten bringer prisen i overensstemmelse med det beløb, der er betalt eller skal betales. Det er en betingelse, at rabatten vedrører de varer, der skal værdiansættes. Tilbagevirkende rabatter kan ikke fradrages.
Stk. 2. Ved omregning af fremmed valuta i forbindelse med fastsættelse af fakturabeløbet anvendes den af en grønlandsk bank eller pengeinstitut senest offentliggjorte kursliste.

§ 18. Afgifter beregnes efter den afgiftssats, som er gældende den dag, hvor indførselsangivelsen indleveres til kontrolmyndigheden i grønland. Ved afgiftsbehandling i Danmark er gældende satsdag den dag, hvor afgiftsanmeldelsen modtages af KGH eller Grønlands Postvæsen.
Stk. 2. Afgiftsbeløb på under kr. 10,00 pr. forsendelse opkræves ikke.
Stk. 3. Viser det sig efter afgiftsbehandlingen af en varesending, at der er beregnet for meget i afgift, er der mulighed for at få reguleret den skete afgiftsberegning. Ansøgning om regulering skal bilagt faktura og forsendelsesdokument indsendes til kontrolmyndigheden i Aalborg sammen med afgiftskvitteringen for den pågældende varesending.

§ 19. Godsdeklaration skal afgives til kontrolmyndigheden i Grønland i forbindelse med køb i Danmark eller andet land af skibe eller fly, som kommer til Grønland på egen køl eller ved egen kraft.

 

Persontrafik til Grønland

§ 20. Rejsende til Grønland kan afgiftsfrit indføre såvel personligt rejseudstyr (f.eks. beklædningsgenstande, ure, smykker, toiletartikler o.lign.) som andet sædvanligt rejseudstyr (f.eks. sengeklæder, kikkert, 2 fotografiapparater og 1 smalfilmskamera med tilhørende plader og film, mindre musikinstrumenter, grammofon med grammofonplader, radiomodtager, fjernsynsmodtager, båndoptager, skrivemaskine, cykel, campingudstyr, sport-, jagt- og fiskeriudstyr og lignende artikler.
Stk. 2. Afgiftsfriheden er betinget af, at rejseudstyrsgenstandene medføres til den rejsendes eget brug under rejsen, og ikke indføres med salg eller anden erhvervsmæssig anvendelse for øje, samt at genstandene efter politiets skøn under hensyn til deres mængde og beskaffenhed kan betragtes som sædvanligt rejseudstyr.
Stk. 3. Ved indrejse i Grønland kan rejsene afgiftsf rit medføre varer i følgende omfang:
a) 200 cigaretter eller 50 cigarer eller 100 cigarillos eller 250 g røgtobak.
b) 200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre.
c) 1 normalflaske spiritus (1 liter) eller 2 liter hedvin samt 2 liter bordvin.
d) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
e) 2 liter øl.
f) 1 kg chokolade-, lakridsvarer eller lignende.
g) 1 kg kaffe eller the.
h) 5 kg kød, kødvarer eller fjerkræ.
Stk. 4. Afgiftsfri indførsel af spiritus, vin og tobaksvarer kan kun foretages af personer, der er fyldt 18 år. Såfremt rejsende ved indrejse medfører varer, der i mængde eller værdi overstiger det anførte, konfiskeres varen og der pålægges bøde. Det er en forudsætning for afgiftsfrihed som rejsegods, at:
- varerne medbringes på personen eller i håndbagagen (den ved indrejsen personligt medbragte bagage), således at de kan frembydes til samtidig afgiftsbehandling på indrejsestedet.
- indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

§ 21. Transportpersonale - d.v.s. personer på skibe og fly, der er indsat i international trafik, og som udfører arbejde med transportmidlets drift eller med betjening om bord - kan, når indrejse sker efter mindre end 15 dages ophold uden for Grønland, medføre:
a) 60 cigaretter eller 40 cigarer eller 50 cigarillos eller 250 g røgtobak.
b) 2 liter hedvin og 2 liter bordvin, men ingen spiritus.
c) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
d) 500 g kaffe.
e) 100 g the.
Stk. 2. Ved indrejse efter ophold uden for Grønland i 15 dage eller derover kan transportpersonale medføre varer efter reglerne i § 20.

§ 22. Kontrollen med rejsende, herunder transportpersonel, udøves af politiet.

 

Vareindførsel til forsvarsområderne

§ 23. Indførsel af varer til (danske statsborgere og virksomheder) forsvarsområderne i Søndre Strømfjord og Thule Air Base skal m.h.t. afgivelse af handelsstatistiske oplysninger ske i overensstemmelse med de regler, som gælder for vareindførsel til det øvrige Grønland.

 

Kapitel 2.
Vareudførsel

Registrerings- og kontrolordningens hovedregler

§ 24. Varer, der fra Grønland føres til Danmark eller andre lande, skal angives for KGH's afgifts- og samhandelskontrol i Grønland på en sådan måde og i et sådant omfang, at denne myndighed sættes i stand til:
- at attestere varedokumenter, der bevidner varers oprindelsesstatus,
- at tilvejebringe grundlag for den af Landsstyret ønskede udenrigshandelsstatistik,samt i øvrigt
- at søge sikret, dels at varer, der ikke må udføres fra Grønland, forbliver i landet, dels at varerne opfylder de for udførsel eventuelt fastsatte særlige betingelser.
Stk. 2. Udførselsangivelsen skal anvendes ved vareudførsel direkte til udlandet og ved forsendelse til udlandet via Danmark. Udførselsangivelsen skal endvidere anvendes ved udførsel pr. skib til Danmark af visse varer.

 

Varecertifikater ved udførsel til Danmark og andre EF-lande

§ 25. For at nyde toldpræference i Danmark eller et andet EF-land skal en vare ledsages af et af kontrolmyndigheden attesteret og afstemplet varecertifikat (oprindelsesdokument EUR 1).
Stk. 2. For postforsendelser, der kun indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference, og hvis vareværdi ikke overstiger en bestemt beløbsgrænse (for tiden 12.650 kr.), kan eksportøren dog benytte certifikat EUR 2, der ikke skal forelægges kontrolmyndigheden til attestation.
Stk. 3. Varer af ikke-erhvervsmæssig karakter i småforsendelser til private modtagere i Danmark kan forsendes uden afgivelse af varecertifikat, når den samlede værdi af forsendelsen ikke overstiger 1.200 kr. i modtagerlandet, og når afsender på forsendelsesdokumentet erklærer, at den pågældende forsendelse udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference.

 

Udførselsangivelser

Skibsgods til Danmark

§ 26. For varer, der fra Grønland transporteres til Danmark med skib, og som hører under Brugstariffens kapitler 2, 3, 5f 15f 16, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og 53, skal eksportøren/afsenderen til kontrolmyndigheden afgive en udførselsangivelse.
Stk. 2. Undtaget fra kravet om udførselsangivelse er:
- Gaveforsendelser til en værdi af højst 950 kr. (detailpris i Grønland), der afsendes af en privat person. Forsendelsespapirerne skal være påtegnet: "Gaveforsendelse".
- Vareprøver i forretningsøjemed til en værdi af højst 500 kr. Emballage og forsendelsespapirer skal være påtegnet: "Vareprøve".
- Forsendelser i transit via Danmark mellem Vest- og Østgrønland.
- Fisk og fiskeprodukter hidrørende fra udenlandske, herunder danske og færøske, fiskerfartøjer, med mindre disse produkter er blevet behandlet på landanlæg i Grønland.
Stk. 3. For varesendinger, hvor den samlede udførselsværdi pr. angivelse overstiger 10.000 kr., skal eksportøren afgive et eksemplar eller fotokopi af den udfærdigede faktura til kontrolmyndigheden. For varesendinger, der udføres til midlertidig anvendelse, skal proformafaktura dog afgives uanset udførselsværdiens størrelse.
Stk. 4. Ved genudførsel af godsregistrerede varer, der ikke er blevet afgifts- og statistikbehandlet, afgives der ikke udførselsangivelse, hvorimod godsdeklarationens røde advistalon fremlægges for kontrolmyndigheden.

 

Forsendelser med skib direkte til udlandet eller via Danmark

§ 27. For varer, der med skib sendes direkte til udlandet eller til udlandet via Danmark, skal eksportøren/afsenderen afgive udførselsangivelse til kontrolmyndigheden.
Stk. 2. Fritaget for afgivelse af udførselsangivelse er dog:
1) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssig øjemed.
2) Rejseudstyr, rejseproviant og andre varer, der medføres i rejsetrafikken, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssig øjemed.
3) Værktøj, instrumenter, redskaber og lignende, som rejsende håndværkere eller kunstnere benytter til udøvelsen af deres håndværk eller kunst, og som medbringes ved udrejsen.
4) Gaveforsendelser til en værdi af højst 950 kr. regnet efter varernes detailpris i Grønland, og som afsendes af en privat person. Det er en forudsætning for fri udførsel, at varerne ikke udføres i erhvervsmæssig øjemed, og at forsendelsespapirerne ved afsendelsen er påført angivelse af, at det drejer sig om en gaveforsendelse.
5) Kranse og blomster, der forsendes eller medbringes til udlandet i anledning af begravelse eller udsmykning af grave, samt blomsterbuketter og lignende, der forsendes eller medbringes til udlandet som gave ved festligheder.
6) I udlandet indregistrerede luftfartøjer og motorkøretøjer, der midlertidig har været indført til Grønland.
7) Skibe, både og fartøjer, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Skibsregistret.
8) I Grønland hjemmehørende luftfartøjer, der ikke er genstand for salg. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til   Luftfartdirektoratet.
9) Bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave.
10) Manuskripter, tidsskrifter, ugeblade, aviser og lignende, der er trykt i Grønland, og som af grønlandske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere.
11) Frimærker, der sendes til udlandet til bytning med andre frimærker.
12) Kister med menneskelig og urner med aske af brændte menneskelig.
13) Vareprøveforsendelser, der af virksomheder hjemmehørende i Grønland sendes til udlandet, når værdien ikke overstiger 500 kr., og vareprøverne sendes i forretningsøjemed og ikke er genstand for salg eller bytte. Såvel emballagen som forsendelsespapirerne skal være påført ordet "Vareprøve".
14) Klicheer og papmatricer.
15) Sportseffekter, herunder væddeløbskøretøjer og kaproningsbåde, der udføres midlertidig til brug ved sportskonkurrencer og lignende i udlandet, eller som genudføres efter tilsvarende brug i Grønland.
16) Pengesedler og skillemønt, veksler, checks og lignende, samt statspapirer, aktier og andre værdipapirer.
17) Ved genudførsel af godsregistrerede og ikke afgifts- og statistikbehandlede varer. For flyforsendelser, der er godsregistreret ved ankomst til Grønland, og som er ankommet fra og afsendt af dansk leverandør, skal udførselsangivelse dog afgives, når forsendelsen genudføres til udlandet.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 26, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Udførselsangivelse kræves tillige i tilfælde af, at udenlandske, herunder danske og færøske, skibe bunkrer olie under midlertidigt ophold i kontrolområdet.

 

Gods pr. fly til Danmark

§ 28. Udførselsangivelse afgives ikke i Grønland ved udførsel af varer pr. fly til varemodtagere i Danmark.
Stk. 2. Ved genudførsel af godsregistrerede varer, der ikke er blevet afgifts- og statistikbehandlet, fremlægges godsdeklarationens røde advistalon for kontrolmyndigheden.

 

Gods pr. fly direkte til udlandet eller via Danmark

§ 29. Varer, der med fly sendes direkte til udlandet eller til udlandet via Danmark, skal udførselsangives. Udførselsangivelsen anvendes også i de tilfælde, hvor fly, der ikke er indregistreret i Grønland, tanker brændstof under midlertidigt ophold i kontrolområdet. Herfra er dog undtaget tankning i forsvarsområdet i Thule Air Base.
Stk. 2. De i § 27, stk. 2 og 3 anførte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse.

 

Pakkepost til Danmark

§ 30. Der skal ikke afgives udførselsangivelse i Grønland ved udførsel til modtagere i Danmark af pakkepost.

 

Pakkepost til udlandet

§ 31. Ved udførsel af pakkepost til modtagere i udlandet skal der afgives udførselsangivelse.
Stk. 2. Fritaget for udførselsangivelse er dog de i § 27, stk. 2 under litra 1-5 og 9-17 incl. angivne forsendelser.
Stk. 3. Udførselsangivelsen skal indleveres til Grønlands Postvæsen, samtidig med at varerne indleveres til forsendelse.
Stk. 4. De i § 26 stk. 3 og 4 anførte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 3.
Fælles bestemmelser for ind- og udførsel Kontrolområdet

§ 32. Kontrolområdet omfatter det grønlandske landområde, det grønlandske søterritorium samt luftrummet over disse områder.

 

Virksomhedsregistrering

§ 33. Virksomheder med hjemsted i Grønland, som foretager ind- og udførsel af varer i erhvervsmæssig øjemed, skal anmelde sig til registrering hos kontrolmyndigheden.Ved ind- og udførsel af varer i erhvervsmæssig øjemed forstås ind- og udførsel, der foretages af en virksomhed i eller for dennes drift. Når anmeldelse er modtaget, tildeles virksomheden et registreringsnummer. Bevis for registreringen vil blive tilsendt virksomheden. Registreringsnummeret (virksomhedsnummeret) skal af virksomheden anvendes og angives ved enhver ind- og udførsel af varer, og nummeret angives i de dertil beregnede rubrikker på ind- og udførselsangivelser. På forsendelser, hvor "afgiftsanmeldelse" er udstedt af dansk leverandør, angives registreringsnummeret på "afgiftsanmeldelsen".

 

Ind- og udførselsangivelser

§ 34. Ved afgivelse af godsdeklarationer, afgiftsanmeldelser samt ind- og udførselsangivelser skal man benytte de af kontrolmyndigheden autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
Stk. 2. Blanketterne udleveres af kontrolmyndigheden.
Stk. 3. Blanketterne skal ledsages af de af kontrolmyndigheden forlangte bekræftelsesdokumenter, så som fakturaer, forsendelsesdokumenter, evt. indførselstilladelser m.m.

 

Kontrolmyndighedens pligter og kompetence m.v.

§ 35. Kontrolmyndighedens personle er udstyret med legitimationskort og skal på begæring forevise dette.

§ 36. Alle oplysninger, som kommer kontrolmyndighedens personel i hænde som led i udøvelsen af kontrolfunktionerne, skal behandles strengt fortroligt.

§ 37. Kontrolmyndigheden har uhindret adgang til overalt på pladser, heliporte, pakhuse samt i skibe, fly og automobiler at udøve kontrol, når dette skønnes nødvendigt af kontrolhensyn. Kontrolmyndigheden kan forlange godsforsendelser
åbnet for kontrol. Det påhviler varemodtagere og vareafsendere at foretage det nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.) i forbindelse med undersøgelse af varer. Varer, der ved åbning af emballagen vil blive beskadiget eller ødelagt, eller som vil kunne forvolde skade på ting eller personer, må dog ikke åbnes ved godsregistreringen. Dette gælder for eksempel:
- natrium
- gasser i trykbeholdere
- radioaktive stoffer
- smitstoffer
- lysfølsomme film
-plastsprøjtepulver i hermetisk lukkede beholdere.

Såfremt forsendelser indeholdende nævnte varer ønskes åbnet, må modtageren underrettes af kontrolmyndigheden, således at denne kan instrueres om, hvorledes varerne kan åbnes på forsvarlig måde.
Stk. 2. Kontrolmyndigheden er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Kontrolmyndigheden kan give tilladelse til at erstatte de varemængder, der er udtaget som prøve, med identiske varer, for at gøre forsendelsen komplet. Vareafsenderen er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået til undersøgelsen.
Stk. 3. Det påhviler vedkommende vareafsender, varemodtager eller ekspeditør at frembyde varerne for kontrolmyndigheden i så god tid, at de nødvendige kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

§ 38. Postpakker, som Grønlands Postvæsen ikke selv er bemyndiget til at udlevere, jfr. § 10, skal af postvæsenet frembydes til visitation for kontrolmyndigheden ved forelæggelse af adressekort og tilhørende deklaration. Uregistrerede pakker visiteres på grundlag af selve pakken og den derpå hæftede deklaration. Visitation skal foretages i postvæsenets lokaler, og kontrolmyndigheden er berettiget til at foretage enhver undersøgelse, der er nødvendig for kontrollens udøvelse. Ved undersøgelsen foretages ud- og indpakning af postvæsenet.
Stk. 2. Lukkede brevforsendelser må ikke åbnes. Modtageren skal i disse tilfælde selv indfinde sig på postkontoret og foretage den nødvendige åbning m.v. af forsendelserne.

 

Kapitel 4.
Ikrafttrædelses- og sanktionsbestemmelser

§ 39. Overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan medføre bøde.

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1985.
Stk. 2. Fra samme dato ophæves bekendtgørelse nr. 379 af 7. december 1962 om adgang til afgiftsfri indførsel af visse varer ved indrejse i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 1984
Josef Motzfeldt

/

Fl. Bolø