Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 22. juni 1984 om licens til laksefiskeri i 1984.

I henhold til § 5 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes følgende:

 

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som drives i 1984 på det grønlandske fiskeriterritorium vest for Kap Farvel af grønlandske fiskere.

§ 2. Fiskeri efter laks må kun ske efter licens fra landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender eller den, han bemyndiger hertil. I forbindelse med licenstildeling kan der foretages en fordeling af fangstmængden mellem licensindehaverne. For at opnå en passende fordeling kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender, ud over de i § 4 nævnte foranstaltninger, efter forudgående forhandlinger med KNAPK fastsætte bestemmelser om forbud mod eller begrænsninger i brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder, hvorom meddelse kan gives i radio og presse.
Stk. 2. Licens til laksefiskeri i 1984 kan kun gives til personer og selskaber, der er i besiddelse af bevis for, at de driver fiskeri, fangst og jagt som hovederhverv samt husdyravlere.
Stk. 3. Licens udstedes ikke til fartøjer over 150 BRT.

§ 3. Tidspunktet for påbegyndelse af fiskeri efter laks og udsætning af redskaber til fiskeri efter laks fastsættes i en bekendtgørelse fra Ministeriet for Grønland.

§ 4. Fiskeri efter laks må kun ske inden for følgende fangstmængder (hel fisk).
1) den frie kvote, hvoraf samtlige licenshavere fisker, udgør differencen mellem den totale kvote, som fastsættes i en bekendtgørelse fra Ministeriet for Grønland, og de samlede lokale kvote.
2) fartøjer fra 80 BRT og op til 150 BRT, som har rejelicens for 1984, kan af den frie kvote maksimalt fange 15 tons laks pr. båd.
3) for personer og selskaber, der er hjemmehørende i nedennævnte områder, og som fisker med både på højst 26 fod, desuden:

Nanortalik kommune 19 tons
Qaqortoq kommune 19 tons
Narsaq kommune 12 tons
Paamiut kommune 30 tons
Nuuk kommune 30 tons
Maniitsoq kommune 33 tons
Sisimiut kommune 15 tons
Kangaatsiaq kommune 15 tons
Aasiaat kommune 19 tons
Qasigiannguit kommune 10 tons
Ilulissat kommune 10 tons
Qeqertarsuaq kommune 10 tons
Ummannaq kommune 5 tons
Upernavik kommune 5 tons
232 tons

Disse fangster kan landes til alle anlæg i Grønland. Landanlæggene skal notere, hvor fartøjerne hører hjemme, således at der kan føres kontrol med, at foranstående lokale kvoter ikke overskrides.

Stk. 2. Meddelelse om fiskeriets ophør i overensstemmelse med de nævnte kvoter gives af rigsombudsmanden i Grønland, når det skønnes, at de nævnte fangstmængder vil være nået, inden fiskeriet er endeligt ophørt. Såfremt den faktisk konstaterede fangstmængde afviger fra den i stk. 1, nr. 1 fastsatte kvote, reguleres de i stk. 1, nr. 3 fastsatte kvoter forholdsmæssigt, eller eventuelt bortfalder, såfremt den totale kvote er opfisket. For at sikre opfiskning af de i stk. 1 nr. 3 nævnte kvoter kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender, når forholdene tilsiger det, efter forudgående forhandling med KNAPK bestemme, at de lokale kvoter frigives helt eller delvist til opfiskning af samtlige licenshavere uden opdeling på kommuner.
Stk. 3. Meddelelse om de i stk. 2 nævnte foranstaltninger gives i radio og presse. Efter udsendelse af meddelelse om fiskeriets ophør er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde eller fratagelse af licens.
Stk. 2. Med hensyn til konfiskation gælder reglerne i kriminallov for Grønland. Fangst kan konfiskeres, selvom det ikke med sikkerhed kan godtgøres, at den i det hele hidrører fra det ulovlige forhold.
Stk. 3. Halvdelen af bøderne tilfalder statskassen, mens den anden halvdel indbetales til Grønlands Hjemmestyre og tilfalder KNAPK's støttefond (Carl Egedes fond) til uddeling til hjælp til vanskeligt stillede fiskere og deres efterladte.

§ 6. Ministeriet for Grønland udsteder en særlig bekendtgørelse vedrørende tidspunktet for fiskeriets påbegyndelse og den totale kvote for 1984, samt maskevidde i laksegarn.
Stk. 2. Ophævelse af Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 370 af 2. august 1983 om fiskeri efter laks meddeles ligeledes af Ministeriet for Grønland.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Samtidigt ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4. af 24. maj 1983 om licens til laksefiskeri på det grønlandske fiskeriterritorium i 1983.
Grønlands Hjemmestyre den 25. juni 1984
Lars Emil Johansen

/

Carl Ivar Carlin