Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. marts 1984 om Søfarts- og fiskeriområdet.

I medfør af landstingsforordning nr. 5 af 24. oktober 1980 fastsættes følgende bestemmelser for uddannelse på søfarts- og fiskeriområdet.

 

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

§ 1. Den erhvervsfaglige grunduddannelse har til formål at uddanne arbejdskraft til brancheområdet for søfart og fiskeri i Grønland. Uddannelsernes indhold skal derfor i første omgang sikre opnåelse af erhvervskompetence i Grønland. Uddannelsen for søfartsområdet skal tillige give erhvervskompetence i Danmark.
Stk. 2. Den erhvervsfaglige grunduddannelse tilrettelægges i tilslutning til folkeskolens almenuddannelse.
Stk. 3. Uddannelserne skal være tilpasset til også at kunne optage uddannelsessøgende, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, men som på et senere tidspunkt ønsker erhvervsfaglige grunduddannelse.
Stk. 4. Uddannelserne indeholder 2 faser - begyndende med 1. del, basisuddannelse af mindst 5 måneders varighed og en 2. del bestående af praktisk arbejde og uddannelse på skole.

§ 2. Uddannelserne gennemføres på en af Uddannelsesinspektoratet godkendt Søfart- Fiskeriskole.

§ 3. Brancheskolen ledes af en forstander. Der oprettes et lærerråd, hvis sammensætning og opgaver godkendes af landsstyret efter indstilling fra uddannelsesinspektoratet.
Stk. 2. Blandt skolens elever nedsættes elevråd, hvis sammensætning og opgaver godkendes af landsstyret efter indstilling fra uddannelsesinspektoratet.
Stk. 3. Der nedsættes et brancheudvalg, hvis sammensætning og opgaver følger bestemmelserne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 3. april 1981 om brancheudvalg.

 

Kapitel II

§ 4. Uddannelsesinspektoratet træffer efter indstilling fra brancheudvalget bestemmelse om det antal elever, der hvert skoleår kan optages til basisuddannelsen (1. del), samt angiver det antal uddannelsessøgende, som kan fordeles på 2. dels uddannelserne.
Stk. 2. Iværksættelse og gennemførelse af undervisning indenfor de enkelte uddannelsesretninger forudsætter et passende antal elever, der fastsættes af uddannelsesinspektoratet efter indstilling fra brancheudvalget.

 

Kapitel III
Uddannelsernes opbygning

§ 5. I uddannelserne indgår foruden faglig undervisning også undervisning i almene fag.
Stk. 2. Der gives eleverne rådgivning/studievejledning om valg af uddannelserne, herunder praktikophold og erhverv samt personlige forhold.

§ 6. Grundkursus. Den erhvervsfaglige grunduddannelse indledes normalt med en basisuddannelse, der foregår på skolen. Basisuddannelsen har en varighed på mindst 5 måneder og opdeles i faser, hvoraf dele kan foregå udenfor skolen.
Stk. 2. Formålet med basisuddannelsen er:
1) At give den enkelte elev de bedste forudsætninger for, efter evner, anlæg og interesse, at foretage det endelige erhvervsvalg samt give eleverne en forståelse for beslægtede fags problemer.
2) At give eleverne faglig indlæring, således at eleverne er bekendt med fagets redskaber, terminologi og arbejdsmetoder, når de møder første praktikophold.
3) At give eleverne grundig viden om sikkerhed til søs.
4) Ved hjælp af almen undervisning at give eleverne forudsætning for at forstå sin egen placering og det grønlandske erhvervslivs placering i forhold til det øvrige samfund.

§ 7. 2. del af uddannelsen foregår vekselvis på skole og i praktisk arbejde.
Stk. 2. Uddannelserne er opbygget således, at de forlades på et passende trin med erhvervskompetence og således, at uddannelsesforløbet senere kan fortsætte.

 

Kapitel IV
Skoleundervisning

§ 8. Den ugentlige undervisningstid fastsættes til minimum 40 timer. Heraf skal minimum 25 timer forbeholdes almen undervisning.
Stk. 2. Beskrivelse af uddannelsens mål, indhold og forløb udsendes af uddannelsesinspektoratet som seperate cirkulærer efter indstilling fra brancheudvalget. De i cirkulærerne nævnte timetal kan suppleres med timer i valgfrie fag efter den enkelte elevs behov for ønsker, idet der kan oprettes hold efter reglerne i forordningen om fritidsundervisning i Grønland.

 

Kapitel V
Praktikuddannelsen

§ 9. Praktikuddannelsen foregår på et eller flere af de fartøjer, som brancheudvalget har godkenat for elever, der af skolen skønnes egnet til at fortsætte i uddannelsens 2. del.
Stk. 2. Aftale med en elev om praktikuddannelse i 2. del indgås ved benyttelse af en formular, der godkendes af uddannelsesinspektoratet efter indstilling fra brancheudvalget. Aftalen skal indeholde oplysninger om eleven, praktiksted, uddannelsesområde, uddannelsestiden og uddannelsens omfang, herunder varighed og fordeling af obligatoriske kurser på skolen. Aftalen underskrives af praktikstedet og eleven og tillige af forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år ved aftalens oprettelse.
Stk. 3. Formidlingen af praktikplads sker gennem skolen (studie/praktikvejlederen), som varetager kontakten til de enkelke praktiksteder, eventuelt i nært samarbejde med de enkelte arbejdsmarkedskontorer.
Stk. 4. De i landstingsforordning nr. 6 af 24. oktober 1980 om konsulentformidlingen i Grønland nævnte erhvervskonsulenter medvirker ved tilsynet med de i kommunen og/eller regionen værende praktikpladser og for elevernes gennemførelse af praktikopholdene.
Stk. 5. De nærmere bestemmelser om praktikaftalens registrering og indkaldelse til 2. dels skoleophold fastsættes af uddannelsesinspektoratet efter indstilling fra brancheudvalget. Arbejdsmarkedskontorerne attesterer, at aftalen er i overensstemmelse med de fastsatte regler herom.

§ 10. I praktikperioden fastsættes reqler om løn og ansættelsesforhold efter forhandling mellem respektive organisationer og Det offentlige Aftalenævn. Praktikstedet er forpligtet til at give eleven en alsidig beskæftigelse inden for rammerne af gældende sørets- og sikkerhedsregler.

 

Kapitel VI
Optagelsesbetingelser

§ 11. Ansøgere til optagelse skal normalt have gennemgået 10 års skolegang og have tilfredsstillende udtalelse fra folkeskolen og forudsætninger for at kunne indgå i en erhvervsfaglige grunduddannelse.
Stk. 2. Ansøgere med andre forudsætninger, f.eks. erhvervet gennem erhvervsarbejde, anden uddannelse, erhvervsmæssige introduktionskurser, deltagelse i ungdomstjeneste m.v. vil kunne indstilles til optagelse i uddannelsen.
Stk. 3. Uddannelsesinspektoratet bekendtgør senest 1. februar betingelser for fremgangsmåde ved ansøgning om optagelse til basisuddannelsen det pågældende år. Dette bekendtgøres i videst muligt omfang i den landsdækkende grønlandske presse samt i lokalpresse.
Stk. 4. Brancheskolen tager stilling til optagelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier inden udgangen af april måned.
Stk. 5. Såfremt en ansøger ikke optages på skolen skal afslaget begrundes, og den pågældende henvises til erhvervsvejledning på arbejdsmarkedskontoret i kommunen. De af skolen meddelte afslag kan indankes for Uddannelsesinspektoratet.
Stk. 6. Den, der allerede har gennemgået en erhvervsfaglig grunduddannelse, optages i undervisningen på næstfølgende modul, såfremt der er plads. Såfremt tidligere moduler ligger mere end 2 år tilbage, eller der skiftes uddannelsesretning, kan optagelse på et modul betinges af gennemgang af en efter skolens vurdering relevant supplerende uddannelse.

 

Kapitel VII

§ 12. Efter indstilling fra brancheudvalget kan landsstyret fastsætte bestemmelser om tilrettelæggelse af kompetencegivende bedømmelse, prøver eller lignende.

 

Kapitel VIII
Uddannelsens afslutning

§ 13. Til elever, der har gennemført basisuddannelsens 1. del i overensstemmelse med uddannelsesplanen, udsteder skolen et uddannelsesbevis.
Stk. 2. Efter gennemført 2. dels uddannelse udsteder skolen og brancheudvalget et uddannelsesbevis på grundlag af erklæringer fra skolen og praktikstedet om den gennemførte uddannelse.
Stk. 3. Hvis uddannelsen ikke gennemføres, har eleven ret til dokumentation, der beskriver den gennemgåede uddannelse.
Stk. 4. Uddannelsesinspektøren fastsætter efter indstilling fra brancheudvalget regler for uddannelsesbevisernes nærmere udformning, for bevisernes udstedelse samt dokumentation i medfør af stk. 3.

 

Kapitel IX
Særlige bestemmelser

§ 14. Uddannelsesinspektøren kan efter indstilling fra brancheudvalget tillade midlertidige afvigelser fra denne bekendtgørelse om et led i et fortsat udviklingsarbejde.

§ 15. Bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. januar 1984, skal optages til revision senest den 1. januar 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 1984
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen