Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 27. januar 1984 om valg af vicebiskop for Grønland.

I henhold til § 3, stk. 3 i landstingsforordning nr. 2 af 30. marts 1982 om kirken i Grønland fastsætter kirkenævnet følgende:

 

§ 1. Vicebiskoppen for Grønland vælges blandt personer, der er eller tidligere har været ansat som præster i Grønland.
Stk. 2. Valget afholdes snarest muligt efter indtrædende ledighed i stillingen i en afstemningsperiode på 4 uger, hvis begyndelsesdato fastsættes af landsstyret.
Stk. 3. Valget ledes iøvrigt af kirkenævnet.

§ 2. Stemmeberettigede ved valget er medlemmer af menighedsrepræsentationerne og de i den grønlandske kirke ansatte præster, herunder konstituerede præster og præster med tjenestefrihed i afstemningsperioden.

§ 3. Kirkenævnet udarbejder inden 1 måned før afstemningsperiodens begyndelse en valgliste for hele Grønland over de personer, herunder præster, der i medfør af § 2 må anses for stemmeberettigede ved valget.
Stk. 2. Menighedsrepræsentationernes formænd indsender til brug herfor en fortegnelse over medlemmerne af menighedsrepræsentationen i den af landsstyret fastsatte afstemningsperiode med angivelse af medlemmernes navn, fødselsdato og bopæl.
Stk. 3. Såfremt en person inden afstemningsperiodens udløb ophører med at opfylde betingelserne for at udøve sin stemmeret, slettes han af kirkenævnets valgliste.
Stk. 4. Kirkenævnet afgør i tvivlstilfælde endeligt, om en person skal optages på eller slettes af valglisten.

§ 4. Personer, der ønsker at opstille som kandidater ved valg af vicebiskop, indsender efter valgets udskrivelse en kandidatanmeldelse til kirkenævnet.
Stk. 2. Kandidatanmeldelsen skal være underskrevet af mindst 20 og højst 30 stemmeberettigede vælgere som stillere. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, fødselsdato og bopæl. En vælger kan ikke være stiller for flere kandidater. Kandidaterne er berettigede til at indsamle underskrifter fra stemmeberettigede stillere i andre dele af landet. Kandidaten skal ved sin underskrift have erklæret sig indforstået med opstillingen. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
Stk. 3. Kandidatanmeldelsen skal senest være kirkenævnet i hænde kl. 16 på den dag nævnet ved opslag eller anden offentlig bekendtgørelse har bestemt.

§ 5. Kirkenævnet træffer snarest muligt efter kandidatanmeldelsesfristens udløb beslutning om, hvorvidt kandidatanmeldelserne kan anses for gyldige. Navnene på de godkendte kandidater meddeles herefter straks til formanden for hver enkelt menighedsrepræsentation.

§ 6. Formanden indkalder ved afstemningsperiodens påbegyndelse til et møde i menighedsrepræsentationen med deltagelse af samtlige stemmeberettigede på stedet.
Stk. 2. På mødet orienterer formanden de øvrige stemmeberettigede om navnene på de godkendte kandidater samt aftaler det videre fornødne om afstemningens afholdelse.

§ 7. Afstemningen foregår ved afgivelse af brevstemme, som indsendes til kirkenævnet i Nuuk og senest skal være nævnet i hænde kl. 16 på den dag, hvor afstemningsperioden ophører, jvf. § l, stk. 2.

§ 8. Brevstemmematerialet fremstilles af kirkenævnet og udsendes i god tid inden valgets afholdelse i fornødent antal til formanden for hver menighedsrepræsentation.
Stk. 2. Formanden forestår brevstemmeafgivningen, der enten kan foregå på det i § 6 omtalte møde eller på andre aftalte tidspunkter i god tid inden afstemningsperiodens ophør.

§ 9. Brevstemmeafgivningen foregår under opsyn af menighedsrepræsentationens formand, men uden at denne kan se hvem der stemmes på, ved udfyldelse af en særlig fra kirkenævnet modtaget stemmeseddel. Denne lægges straks efter stemmeafgivningen i en lukket kuvert uden påskrifter af nogen art. Der må kun lægges een stemmeseddel i hver kuvert. Den lukkede kuvert med stemmesedlen lægges herefter i en anden kuvert, som fra kirkenævnets side i forvejen er frankeret og forsynet med adressen på kirkenævnet. På bagsiden af denne yderste kuvert anfører vælgeren sit navn, fødselsdato og adresse og afleverer den til menighedsrepræsentationens formand, der straks sender brevstemmerne videre til kirkenævnet.

§ 10. En stemmeseddel er ugyldig:
1) hvis den indeholder navnet på mere end een kandidat,
2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme,
3) hvis den lukkede kuvert indeholder mere end een stemmeseddel,
4) hvis det må antages, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet.

§ 11. Efter modtagelsen i kirkenævnet kontrolleres det, om afsenderen er optaget på valglisten, hvorefter den inderste, lukkede kuvert lægges i en særlig indrettet og aflåst stemmekasse sammen med de øvrige lukkede stemmekuverter. De yderste kuverter opbevares indtil resultatet er opgjort.

§ 12. Når afstemningsperioden er slut, åbner kirkenævnet den aflåste stemmekasse og optæller stemmerne for hver kandidat.

§ 13. Har en af kandidaterne opnået over halvdelen af de afgivne stemmer, udnævner landsstyret vedkommende til vicebiskop. Har ingen opnået et sådant stemmetal, afgør landsstyret efter forud indhentet udtalelse fra biskoppen over Københavns stift, hvilken af de kandidater, på hvem der er afgivet stemme, der skal udnævnes til vicebiskop.

§ 14. Omkostningerne ved afstemningens gennemførelse afholdes af kirkenævnet.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. januar 1984
Stephen Heilmann

/

Ricard Petersen