Landstingslov nr. 14 af 1. november 1982 om Kalaallit Nunaata Toqqorsivia (Grønlands Arkiv) og om offentlige institutioners arkivforhold.

 

Kapitel 1
Formål

§ 1. Kalaallit Nunaata Toqqorsivia skal indsamle, ordne og bevare samt beskrive de oplysninger om det grønlandske folk og samfund, som findes i arkiverne hos offentlige institutioner og private.
Stk. 2. Kalaallit Nunaata Toqqorsivia skal stille oplysninger fra sine samlinger til rådighed for forskningen og offentligheden og fremskaffe tilsvarende oplysninger fra arkiver i Danmark og i udlandet.
Stk. 3. Kallallit Nunaata Toqqorsivia skal i samarbejde med andre grønlandske kulturinstitutioner udføre forskning og udarbejde redegørelser i tilknytning til sine samlinger.
Stk. 4. Kalaallit Nunaata Toqqorsivia skal samarbejde med tilsvarende institutioner i Danmark og udlandet.

 

Kapitel 2
Organisation

§ 2. Grønlands Hjemmestyre opretter og er ansvarlig for driften af Kalaallit Nunaata Toqqorsivia.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning fastsætter de nærmere regler for arkivets virksomhed.

§ 3. Grønlands Hjemmestyre ansætter en landsarkivar til at forestå den daglige drift.

 

Kapitel 3
Offentlige institutioners arkivforhold

§ 4. Betegnelsen offentlige institutioner omfatter i denne landstingslov Hjemmestyrets institutioner, de grønlandske kommuner samt selvejende og private institutioner, som helt eller overvejende drives for offentlige midler, eller som varetager opgaver på det offentliges vegne.

§ 5. Offentlige institutioners arkivalier omfatter både skriftligt materiale og andet informationsbærende materiale, som er skabt eller tilvejebragt i forbindelse med institutionens og dens medarbejderes tjenstlige virksomhed.
Stk. 2. Institutionerne drager omsorg for, at deres arkivalier bevares på betryggende måde efter regler, der godkendes af landsstyret og udsendes af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning jf. § 2, stk. 2. Fastsættelse af regler, der vedrører de grønlandske kommuner, sker efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening.

§ 6. Kalaallit Nunaata Toqqorsivia er i arkivanliggender, herunder også i spørgsmål vedrørende datamedier, sagsdannelse, journalisering, m.v., konsulent for offentlige institutioner.
Stk. 2. Offentlige institutioner skal orientere Kalaallit Nunaata Toqqorsivia om deres nye journal- og arkivplaner samt planer for nye arkivlokaler. Kalaallit Nunaata Toqqorsivia udsender vejledende retningslinier herom.

§ 7. Kassation af arkivalier må kun finde sted efter godkendelse af Kalaallit Nunaata Toqqorsivia eller efter regler, som i øvrigt er fastsat i medfør af særlig lovgivning.
Stk. 2. Arkivalier, hvis betydning for varetagelsen af institutionens opgaver er ophørt, og som er bestemt til kassation, skal destrueres på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til dem.

§ 8. Institutionerne må kun aflevere deres arkivalier til Kalaallit Nunaata Toqqorsivia. Aflevering skal ske efter tidsfrister, der fastsættes af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning, jf. § 2, stk. 2. Afleveringspligten kan dog ikke omfatte arkivalier, som til stadighed anvendes i institutionens arbejde.
Stk. 2. Arkivalier fra ophævede institutioner skal straks afleveres, medmindre de skal bruges af andre institutioner, der overtager sagsområdet.
Stk. 3. Arkivalier, der afleveres, skal være pakket, mærket og fortegnet efter regler fastsat af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning, jf. § 2, stk. 2. Den afleverende institution afholder udgiften til transport af arkivalier, der afleveres.
Stk. 4. Institutionerne kan til tjenstlig brug hjemlåne arkivalier, der er afleveret.

§ 9. Offentlige institutioners arkivalier må ikke gøres til genstand for køb, salg eller overdragelse. Der kan ikke vindes hævd på besiddelsen af dem.
Stk. 2. Hvis offentlige institutioners arkivalier er kommet i privat besiddelse, skal de uden vederlag afleveres til Kalaallit Nunaata Toqqorsivia.

 

Kapitel 4
Private arkiver

§ 10. Kalaallit Nunaata Toqqorsivia skal indsamle, modtage og sikre private arkivalier med oplysninger af forskningsmæssig og kulturel betydning fra enkeltpersoner, private institutioner og erhvervsvirksomheder i Grønland.

§ 11. Arkivalier i privat eje kan af Kalaallit Nunaata Toqqorsivia registreres som historiske arkivalier, når de af forskningsmæssige eller kulturelle grunde repræsenterer en offentlig grønlandsk interesse. Denne registrering ændrer ikke den private ejendomsret, men ejeren er dog forpligtet til at give arkivet meddelelse om påtænkte ændringer i ejendomsforhold og opbevaringssted.
Stk. 2. Hvis der påtænkes salg af de registrerede arkivalier, har Kalaallit Nunaata Toqqorsivia forkøbsret.
Stk. 3. Hvis der påtænkes salg eller udførsel af de registrerede arkivalier fra Grønland, har Kalaallit Nunaata Toqqorsivia ret til at kopiere dem før udførslen.
Stk. 4. Hvis meddelsesespligten efter stk. 1 tilsidesættes, eller hvis der opstår åbenbar risiko for, at registrerede arkivalier borttages, ødelægges eller beskadiges, kan de kræves konfiskeret til fordel for Kalaallit Nunaata Toqqorsivia.

 

Kapitel 5
Benyttelse af arkivalier

§ 12. Arkivalier i Kalaallit Nunaata Toqqorsivia skal være tilgængelige for forskningen og offentligheden efter regler, som fastsættes af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 2. Tilgængelighedsreglerne skal sikre mod krænkelse af berettigede offentlige og private interesser, herunder mod krænkelse af enkeltpersoners integritet.
Stk. 3. Institutioner og personer kan ved afleveringen af arkivalier betinge sig særlige bestemmelser om tilgængelighed.
Stk. 4. Ved overførsel af edb-registre med personoplysninger til arkiv skal der iagttages særlige bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger og tilgængelighed jf. de til enhver tid gældende registerforskrifter.

§ 13. Kalaallit Nunaata Toqqorsivia skal vejlede brugerne i benyttelsen af arkivalier.
Stk. 2. Efter nærmere aftale skal arkivalier kunne udlånes bl. a. til benyttelse på biblioteker og lignende over alt i Grønland.

 

Kapitel 6
Andre bestemmelser

§ 14. Landsstyret kan indgå overenskomst med rigsmyndighederne om varetagelse af tilsvarende opgaver over for rigsmyndighedernes institutioner i Grønland.

§ 15. Denne landstingslov træder i kraft den 1. november 1982.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen