Landstingslov nr. 12 af 1. november 1982 om ændring af landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som ændret ved landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som ændret ved landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981, foretages følgende ændringer,

1. § 3, stk. 4 ophæves, og i stedet indsættes:
"Stk. 4. Udstedelsen af licens er endvidere betinget af, at der til landskassen svares en af landstinget fastsat afgift på den del af fangsten, der ikke landes til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg. Afgiften fastsættes i forbindelse med vedtagelse af de årlige finanslove. Offentligt ejede trawlere er fritaget for afgift."

2. § 3, stk. 6 ophæves, og i stedet indsættes:
"Stk. 6. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender fastsætter nærmere bestemmelser om opkrævning af den i stk. 4 omtalte afgift, samt bestemmelser om hel eller delvis bortfald af afgiften, såfremt det afgiftbelagte fiskeris indtjeningsmuligheder forringes væsentligt i afgiftsperioden."

3. Som et nyt § 3, stk. 7 indsættes:
"Stk. 7. Erhvervsdirektoratet kan inddrage en licens, indtil forfalden afgift er betalt."

 

§ 2.

Loven træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Reglerne i landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981 samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 25. november 1981 finder fortsat anvendelse på de for 1982 udstedte licenser.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen