Landstingslov nr. 9 af 18. oktober 1982 om ændring af landstingslov nr. l af 7. maj 1979 om Grønlands landsting.

 

§ l.

I landstingslov nr. l af 7. maj 1979 om Grønlands landsting foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. l affattes således:
"Landstinget vælger et landsstyre til varetagelse af den daglige styrelse af anliggender, der henhører under hjemmestyret. Landsstyret består af en landsstyreformand, som tillige er formand for tinget samt fra 2 til 5 landsstyremedlemmer. Landsstyreformanden vælges blandt landstingets medlemmer. Landsstyremedlemmer, som er valgt blandt landstingets medlemmer, er tillige viceformænd for landstinget. Landsstyremedlemmer, som tillige er landstingsmedlemmer, skal udgøre et flertal af landsstyret. Et landsstyremedlem, som ikke er medlem af tinget, skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om valgbarhed til landstinget, jfr. landstingslov om valg til landstinget.

2. § 4, stk. 2, 1. affattes således:
"Når et medlem af landsstyret fritages for sit hverv eller dør, foretages valg af nyt medlem for resten af tingets funktionsperiode, medmindre landstinget beslutter at overføre de under det udtrædende medlem placerede anliggender til de øvrige landsstyremedlemmer".

3. § 5, stk. l affattes således:
"Gør et landstingsmedlem eller et landsstyremedlem, som ikke er medlem af tinget, sig skyldig i forhold, der ville have medført tvivl om hans valgbarhed, afgør landstinget efter indstilling fra udvalg til valgs prøvelse, hvorvidt han skal udtræde. Er forholdet af forbigående art, kan han efter landstingets beslutning midlertidigt fritages for medlemsskabet".

4. § 5, stk. 2 affattes således:
"Ønsker et medlem at udtræde af landstinget eller landsstyret som følge af sin helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlige årsager, afgør landstinget, hvorvidt sådant ønske kan imødekommes".

5. § 11 affattes således:
"Formanden eller i dennes forfald en af viceformændene efter indbyrdes aftale leder landstingets møder".

6. § 13, stk. l affattes således:
"Landstingsformanden og viceformændene fungerer som landstingets dagsordensudvalg".

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 1. maj 1983.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens