Landstingslov nr. 8 af 8. oktober 1982 om forlængelse af overenskomst m.v. mellem Det offentlige Aftalenævn og Dansk Journalistforbund.

 

§ 1. Den mellem Ministeriet for Grønland og Dansk Journalistforbund indgåede kollektive overenskomst af 5. december 1980 med tilhørende protokollat af samme dato forlænges indtil 31. marts 1984.

§ 2. Inden for overenskomstområdet kan der ved aftale mellem Det offentlige Aftalenævn og Dansk Journalistforbund gennemføres ændringer inden for en beløbsramme på 3 procent af den årlige lønsum opgjort pr. 31. marts 1982. Ændringerne kan gennemføres med virkning fra den 1. april 1982.

§ 3. Opnås der ikke inden 15. december 1982 enighed om fordelingen af den i § 2 fastsatte beløbsramme, afgøres spørgsmålet af en af parterne udpeget opmand. Kan enighed om opmand ikke opnås, anmodes forligsinstitutionen om at udpege en sådan. Den i 1. pkt. nævnte frist kan fraviges efter aftale mellem parterne.
Stk. 2. De med stk. l forbundne udgifter afholdes af parterne med halvdelen til hver.

§ 4. Ved lovens ikrafttræden genindtræder fredspligten, og arbejdsstandsning, der er iværksat som følge af uoverensstemmelser mellem parterne, bringes til ophør.

§ 5. Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af overenskomst m.v. forlænget ved denne lov, afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for området.

§ 6. Loven træder i kraft den 11. oktober 1982.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens