Landstingslov nr. 7 af 1. juli 1982 om pension til tidligere medlemmer af landsstyret m.v.

 

§ 1. Den indtil tidspunktet for hjemmestyrets indførelse fungerende landsrådsformand og dennes ægtefælle samt afgåede landsstyremedlemmer og deres ægtefæller er berettiget til pension efter de i denne lov indeholdte regler.

 

Egenpension

§ 2. Pensionen beregnes efter funktionstidens længde.
Stk. 2. Funktionstiden er den tid, hvori vedkommende - samlet eller afbrudt - har fungeret som sådan. Funktionstiden regnes i hele antal år og efter hvert påbegyndt funktionsår. Udtræder et medlem af landsstyret på grund af sygdom, der ifølge lægelig dokumentation hindrer pågældende i fortsat at beklæde hvervet som landsstyremedlem, medregnes hele den valgperiode, i hvilken den pågældende fratræder, ved beregning af den pågældendes funktionstid.

§ 3. Udredelse af pension er betinget af at funktionstiden udgør mindst 8 år.
Stk. 2. Ved beregning af pensionsalder omregnes funktionstiden således:

Funktionstid Pensionsalder
8 – l0 år omregnes til 28 år
l0 - 12 år omregnes til 30 år
12 - 14 år omregnes til 31 år
14 - 16 år omregnes til 33 år
16 - 18 år omregnes til 34 år
18 - 20 år omregnes til 36 år
20 - og derover omregnes til 37 år

§ 4. Pensionen ydes fra det tidspunkt, pågældende ophører med hvervet som landsrådsformand/landsstyremedlem, såfremt den pågældende har opnået den almindelige pensionsalder 60 år, og ellers fra den dag vedkommende opnår denne alder.

§ 5. Egenpensionens størrelse fastsættes efter landsstyremedlemmets pensionsalder og pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Pensionen beregnes og reguleres efter de til enhver tid gældende regler for hjemmestyrets tjenestemænd i Grønland.

§ 6. Såfremt en person, der oppebærer pension i henhold til nærværende lov, påny vælges til landsstyremedlem, inddrages pensionen så længe pågældende fungerer som sådan.

 

Ægtefællepension

§ 7. Ægtefælle- og børnepension ydes efter de for hjemmestyrets tjenestemænd i Grønland gældende regler.

 

Særlige regler, hvor den pensionsberettigede er offentlig ansat

§ 8. Såfremt en person, der oppebærer pension i henhold til nærværende lov, også er berettiget til løn eller pension fra anden offentlig stilling, reduceres pensionen fra hvervet som landsstyremedlem således, at løn og pension tilsammen højst kan udgøre et beløb svarende til den pensionsydelse efter denne lov, som vedkommende ved opnåelse af højeste anciennitet som landsstyremedlem kan oppebære.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. juli 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Alibak Steenholdt