Landstingslov nr. 4 af 1. april 1982 om Grønlands Sprognævn

 

§ 1. Grønlands Sprognævn har til opgave at indsamle, registrere og godkende nye grønlandske ord, former og vendinger, herunder forkortelser.
Stk. 2. Nævnet har endvidere til opgave at give myndighederne og offentligheden vejledning i spørgsmål vedrørende det grønlandske sprog.
Stk. 3. Nævnet har tillige til opgave at samarbejde med institutioner, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandsk navnestof.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan pålægge nævnet andre opgaver beslægtet med de i stk. 1-3 nævnte opgaver.

§ 2. Nævnet består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der udpeges af Grønlands Landsting.
Stk. 2. Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for Grønlands Landsting.
Stk. 3. Nævnet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden, jfr. dog § 4.

§ 3. Ilisimatusarfik er sekretariat for Grønlands Sprognævn.

§ 4. De nærmere regler for nævnets virksomhed fastsættes af Kultur- og undervisningsdirektionen.

§ 5. Denne lov træder i kraft straks og samtidig ophæves Landsrådsvedtægt af 25. februar 1959 for det grønlandske sprog- og retskrivningsudvalg.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. april 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen