Landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd

 

Kapitel l
Valg til kommunalbestyrelsen


Valgret og valgbarhed

§ 1. Valgret til kommunalbestyrelsen har med den i stk. 2 nævnte undtagelse
1) enhver, der har dansk indfødsret, opfylder aldersbetingelsen for valgret til Folketinget og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder og i vedkommende kommune i mindst 3 måneder forud for valgets afholdelse samt
2) enhver, der har finsk, islandsk, norsk eller svensk statsborgerret, opfylder aldersbetingelsen for valgret til Folketinget og har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år, i Grønland i mindst 6 måneder og i vedkommende kommune i mindst 3 måneder forud for valgets afholdelse.
Stk. 2. Personer, der er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland har ikke valgret.
Stk. 3. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

§ 2. Valgbar til kommunalbestyrelser er enhver, som i henhold til § l stk. l og 2 har valgret til denne, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af kommunale råd. Fristerne regnes fra valgdagen.

§ 3. Ved valg til kommunalbestyrelsen er hver kommune delt i valgkredse som angivet i bilag 1. I hver valgkreds vælges det i bilaget nævnte antal medlemmer til kommunalbestyrelsen. Landsstyret kan fastsætte ændringer i valgkredsinddelingen og i antallet af medlemmer, der kan vælges i de enkelte valgkredse.

§ 4. Kommunalbestyrelsens medlemmer vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig.
Stk. 2. Valgperioden regnes fra 1. maj, og valget foregår i april måned på den dag, der fastsættes af valgnævnet, jfr. § 50.

 

Valglister

§ 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder inden den 1. februar i valgåret en valgliste over de i kommunen bosatte personer, som har valgret på den dag, da valget skal finde sted.
Stk. 2. Valglisten affattes på grundlag af kommunens folkeregister.
Stk. 3. Såfremt en person, der er opført på valglisten, tager fast bopæl uden for kommunen efter den 1. februar i valgåret, slettes han af valglisten.

§ 6. Hver kommune er delt i valgkredse, som angivet i bilag 1. Valgkredsene omfatter de i bilaget nævnte byer l og bygder m.v. Valgkredsene kan efter kommunalbestyrelsens bestemmelse inddeles i afstemningsdistrikter.
Stk. 2. Valglisten udarbejdes for hver valgkreds for sig. Er valgkredsen inddelt i afstemningsdistrikter, udarbejdes listen med særskilte afsnit for hvert afstemningsdistrikt.
Stk. 3. Valglisten skal indeholde vælgernes navne, vælgernes fødselsdag og fødselsår, samt oplysning om medlemskab af Folkekirken. Endvidere skal valglisten indeholde en rubrik til afkrydsning ved kommunalbestyrelsesvalget og en rubrik til afkrydsning ved menighedsrepræsentationsvalget.

§ 7. Valglisten fremlægges i 2 uger i februar måned på et for alle tilgængeligt sted i valgkredsen.
Stk. 2. Såfremt valglisten er udarbejdet med særskilte afsnit for de enkelte afstemningsdistrikter inden for valgkredsen, fremlægges samtlige afsnit på et for alle tilgængeligt sted i det distrikt, hvor valgkredsens valgsted er beliggende, medens der i hvert af valgkredsens øvrige distrikter så vidt muligt fremlægges en afskrift af den for distriktet gældende del af valglisten.
Stk. 3. Almindelig bekendtgørelse om tid og sted for fremlæggelse af valglisten foretages efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

§ 8. Enhver, som mener, at han eller en anden er udeladt af eller optaget på listen uden føje, kan senest 2 søgnedage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt, skriftligt over for kommunalbestyrelsen fremsætte klage, ledsaget af en kort afgivelse af de grunde, hvorpå klagen er bygget.
Stk. 2. De over valglisten fremkomne klager påkendes af kommunalbestyrelsen i et møde, som afholdes i løbet af den påfølgende uge. De herefter berigtigede valglister underskrives af kommunalbestyrelsens formand.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give enhver, der ved det i stk. 2 nævnte møde slettes af valglisten, eller hvis klage over egen eller en andens udeladelse ikke tages til følge, skriftlig meddelelse herom.
Stk. 4. Den, som er utilfreds med, at valgret er ham nægtet, kan inden 7 dage efter valglisternes berigtigelse efter stk. 2, skriftligt indbringe spørgsmålet for valgnævnet, hvis afgørelse er endelig. Valgnævnet underretter klageren,og vedkommende kommunalbestyrelse om sin afgørelse, og de herefter fornødne rettelser i valglisten foretages af kommunalbestyrelsen.
Stk. 5. I øvrigt kan der ikke ske nogen forandring ved valglisten, når denne er berigtiget af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med stk. 2 og 4.

 

Forberedelserne til valget

§ 9. Valget forberedes og ledes i hver kommune af en valgbestyrelse.
Stk. 2. Valgbestyrelsen består af kommunalbestyrelsens formand samt mindst 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsen selv. Kommunalbestyrelsens formand er formand for valgbestyrelsen.
Stk. 3. Valgbestyrelsen udpeger for hver af kommunens valgkredse en valgberettiget person som leder af afstemningen inden for vedkommende valgkreds.
Stk. 4. Såfremt en valgkreds er delt i flere afstemningsdistrikter, udpeges tillige en valgberettiget person som leder af afstemningen i de distrikter, hvor valgkredsens valgsted ikke er beliggende, idet valgkredsens leder tillige fungerer som leder af det afstemningsdistrikt, hvor valgstedet er beliggende.
Stk. 5. En i medfør af stk. 3 og 4 udpeget person har pligt til at udføre det ham pålagte hverv.

§ 10. Valgbestyrelsen udsteder bekendtgørelse om valgets afholdelse i overensstemmelse med de i § 12 fastsatte regler.
Stk. 2. Valgbestyrelsen fører en af kommunalbestyrelsen autoriseret valgbog, hvori anføres det væsentligste af, hvad der vedrører valget, herunder oplysninger om de indleverede kandidatanmeldelser, antallet af afgivne gyldige stemmesedler, antallet af afgivne ugyldige stemmesedler med angivelse af de grunde, der har medført ugyldigheden, samt oplysning om valgets endelige opgørelse, alt for hver enkelt valgkreds for sig.

§ 11. De for hver valgkreds og for hvert afstemningsdistrikt udpegede afstemningsledere udsteder bekendtgørelse som angivet i § 12. De fører i øvrigt en af kommunalbestyrelsen autoriseret valgbog på tilsvarende måde som valgbestyrelsen.
Stk. 2. Afstemningslederne drager omsorg for, at alt er i orden til afstemningen, særlig at valglisten og stemmesedlerne haves rede, og at der i hvert stemmelokale findes det fornødne stemmerum og en stemmekasse for hvert valg.

§ 12. Valgbestyrelsen bekendtgør snarest muligt tiden for afstemningen i overensstemmelse med den fra valgnævnet modtagne meddelelse, jfr. § 4. Ligeledes bekendtgøres navnene på de personer, som er udpeget til ledere af afstemningen i de enkelte valgkredse og afstemningsdistrikter i kommunen, det antal medlemmer, der ifølge bilag l skal vælges til kommunalbestyrelsen i hver valgkreds, samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser. Nogle eksemplarer af bekendtgørelsen sendes til de nævnte afstemningsledere, der straks derefter bekendtgør afstemningsstederne samt tid og sted for indlevering af kandidatanmeldelser.
Stk. 2. Bekendtgørelser sker ved opslag og i øvrigt efter kommunalbestyrelsens og afstemningslederens nærmere bestemmelse.

§ 13. Anmeldelse af kandidater og stedfortrædere for disse skal være indgivet til lederen af afstemningen i vedkommende valgkreds senest den første søgnedag i marts kl. 18.
Stk. 2. En kandidatanmeldelse skal være underskrevet af mindst 5, højst 10 af valgkredsens vælgere som stillere, i valgkredse med 1000 indbyggere og derover den 1. januar i året forud for valget dog mindst 10 og højst 20 stillere. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, fødselsdato, stilling og bopæl. En af stillerne skal være angivet som bemyndiget til at modtage henvendelser om anmeldelsen på samtlige stilleres vegne. Oplysning om stillernes navne skal på begæring meddeles enhver anden vælger i valgkredsen af afstemningslederen.
Stk. 3. En vælger kan ikke være stiller for flere kandidater.
Stk. 4. En kandidatanmeldelse kan kun omfatte én kandidat. For hver kandidat skal opstilles en eller to stedfortrædere. Såfremt der opstilles to stedfortrædere, skal det i anmeldelsen angives, i hvilken rækkefølge de pågældende skal træde i kandidatens sted. Kandidatanmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens og stedfortrædernes navne, fødselsdatoer, stilling og bopæl. Kandidaten og stedfortræderne skal ved deres underskrift have erklæret sig indforstået med, at de opstilles ved valget. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
Stk. 5. En person kan kun opstille som kandidat i én valgkreds. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. En kandidat kan samtidig være stedfortræder for andre kandidater.
Stk. 6. En kandidat kan opstille for et grønlandsk parti. To eller flere kandidater i en valgkreds kan aftale at ville støtte hinanden (kandidatforbund). En kandidat kan ikke være deltager i mere end ét kandidatforbund. En kandidat, der opstiller for et parti, kan ikke indgå kandidatforbund med andre kandidater.
Stk. 7. Såfremt kandidaten opstiller for et parti, skal oplysning herom være anført i kandidatanmeldelsen. Den i stk. 8 nævnte partibestyrelse skal ved påtegning have godkendt hans kandidatur. Har kandidaten indgået kandidatforbund med en eller flere andre kandidater, skal anmeldelsen indeholde oplysning herom. De pågældende kandidater skal ved deres underskrift have godkendt kandidatforbundet. Bestyrelsens og kandidaternes godkendelse kan meddeles enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
Stk. 8. Et parti, som opstiller ved kommunalbestyrelsesvalget, fremsender senest den 1. februar i valgåret en liste til valgnævnet over hvilken partibestyrelse, der kan godkende kandidater i hver enkelt valgkreds, og hvem der tegner vedkommende bestyrelse. Valgnævnet underretter lederen i valgkredsene herom.

§ 14. Lederen af afstemningen i valgkredsen underretter straks efter udløbet af fristen for kandidatanmeldelser telegrafisk eller på anden måde skriftligt valgbestyrelsen om de modtagne kandidatanmeldelser med angivelse af, hvorvidt anmeldelserne efter hans opfattelse må anses for gyldige. I modsat fald anføres årsagen til, at en eller flere anmeldelser bør kasseres. Han skal dog, såfremt der foreligger fejl ved anmeldelsen af en kandidat, give de pågældende stillere en frist af 2 dage til at få fejlen rettet.
Stk. 2. Er der ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser i en valgkreds anmeldt et mindre antal kandidater end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen i valgkredsen, opfordrer afstemningens leder ved opslag eller anden offentlig meddelelse valgkredsens vælgere til inden en nærmere angivet frist at indgive yderligere kandidatanmeldelser.
Stk. 3. Når valgbestyrelsen har modtaget den i stk. l nævnte indberetning fra samtlige valgkredse, træffer den i et møde endelig beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Valgbestyrelsen kan ikke slette en kandidat af listen, fordi den pågældende er pålagt en kriminalretlig foranstaltning, jfr. § 2. Valgbestyrelsens beslutninger meddeles derefter snarest muligt til alle afstemningslederne i kommunen.
Stk. 4. Kandidaternes og stedfortrædernes navne m.v. bekendtgøres af afstemningslederen ved opslag.

§ 15. Er der ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser i en valgkreds kun anmeldt samme antal kandidater, som det antal medlemmer, der i valgkredsen skal vælges til kommunalbestyrelsen, aflyser valgbestyrelsen afstemningen til kommunalbestyrelsen i valgkredsen og erklærer den eller de anmeldte kandidater for valgt uden afstemning.
Stk. 2. Valgbestyrelsen anfører i valgbogen nøjagtig oplysning om, hvem der anses for valgt, og for hver af de valgte, hvem der er at betragte som stedfortrædere. Valgbestyrelsen giver de valgte underretning om valget.

 

Afstemningen

§ 16. Stemmeafgivningen sker i et af kommunalbestyrelsen i hvert afstemningsdistrikt anvist lokale.
Stk. 2. I det nævnte lokale tilvejebringes af afstemningslederen, jfr. § 11, stk. 2, et stemmerum af en sådan beskaffenhed, at en mand kan stå oprejst deri uden at kunne ses af nogen person uden for rummet. Stemmerummet skal være tilstrækkeligt lyst til, at skrift tydeligt kan læses derinde, og det skal være forsynet med en almindelig sort blyant og en fast plade til underlag ved skrivning.
Stk. 3. Uden for stemmerummet skal forefindes en stemmekasse, der skal være aflåset og således indrettet, at inden stemmeseddel kan udtages af den, uden at stemmekassen åbnes.

§ 17. Landsstyret træffer nærmere bestemmelse om tilvejebringelse, udformning og fordeling af de fornødne stemmesedler. Stemmesedlerne skal være påtrykt betegnelsen "Kommunevalget" på grønlandsk og dansk.

§ 18. Lederen af afstemningen erklærer ved afstemningens påbegyndelse denne for åbnet, og åbner i de tilstedeværendes påsyn stemmekasserne og viser, at der er tomme, hvorpå kasserne aflåses.
Stk. 2. I valglokalet skal der på et iøjnefaldende sted findes opslag, der indeholder oplysning om navnene på de i valgkredsen opstillede kandidater og disses stedfortrædere i den rækkefølge, de skal træde i kandidatens sted. Opstiller en kandidat for et parti, eller har flere kandidater indgået kandidatforbund, skal opslaget indeholde oplysning herom,og kandidaterne og disses stedfortrædere ordnes gruppevis efter parti eller kandidatforbund. Tilsvarende opslag skal findes i stemmerummet umiddelbart over det opslåede skriveunderlag.
Stk. 3. Valgret udøves ved personligt møde i valglokalet, og vælgerne henvender sig i den orden, hvori de møder frem, til afstemningslederen. Denne sætter kryds ved vælgerens navn på valglisten og udleverer derefter vælgeren en blank stemmeseddel.
Stk. 4. Vælgeren begiver sig straks ind i stemmerummet, hvor ingen andre må være til stede. Vælgeren udfylder stemmesedlen ved at anføre navnet på den af valgkredsens kandidater, som han ønsker indvalgt i kommunalbestyrelsen. Vælgeren folder derpå stemmesedlen sammen, således at det ikke af andre kan ses, hvorledes han har stemt, hvorefter han straks går ud af stemmerummet og nedlægger den sammenfoldede stemmeseddel i stemmekassen. Efter stemmeafgivningen forlader vælgeren valglokalet uden ugrundet ophold.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler,hvorefter stemmeafgivningen i stedet sker ved afkrydsning.
Stk. 6. Afstemningslederen stemmer selv umiddelbart efter den almindelige stemmeafgivnings ophør.
Stk. 7. Såfremt en stemmeseddel efter udleveringen til vælgeren, men inden dens nedlægning i stemmekassen ved uagtsomhed bliver gjort ubrugelig, kan den pågældende vælger mod aflevering af stemmesedlen få den ombyttet med en anden. Den ubrugeliggjorte stemmeseddel opbevares særskilt af afstemningslederen.
Stk. 8. Såfremt en vælger ikke selv er i stand til at udfylde stemmesedlen på behørig måde, er afstemningslederen pligtig til på forlangende at yde ham fornøden bistand. Vælgere, der på grund af manglende førlighed eller lignende årsag ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil i afstemningslederens påsyn kunne afgive stemme umiddelbart uden for lokalet. Er den pågældende vælger blind eller svagtsynet, kan han forlange, at der ved stemmeafgivningen alene ydes ham bistand af en af ham selv udpeget tilstedeværende person.

§ 19. Valghandlingen åbnes kl. 9 og sluttes kl. 20, dog således at den kan sluttes tidligere, såfremt samtlige vælgere allerede inden det sidstnævnte tidspunkt har afgivet deres stemme.

 

Valgets opgørelse m.v.

§ 20. Så snart stemmeafgivningen er sluttet, sammenbinder afstemningslederen i særskilte pakker:
1) de ikke udleverede stemmesedler og
2) de ved ombytning tilbageleverede stemmesedler.
Stk. 2. Umiddelbart derefter åbner han stemmekassen i de tilstedeværendes påsyn og optæller, hvor mange stemmer, der er afgivet på hver kandidat.
Stk. 3. Såfremt ikke mindst to valgberettigede personer har indfundet sig for at overvære stemmeoptællingen, der er offentlig, tilkalder afstemningslederen to vidner blandt de valgberettigede.

§ 21. En stemmeseddel er ugyldig:
1) når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme,
2) når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet,
3) når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller på anden måde af vælgeren anbragt noget udover navnet på den person, han ønsker valgt, eller såfremt der indføres stemmeafgivning ved afkrydsning andet end ét kryds.
Stk. 2. Såfremt en stemmeseddel erklæres for ugyldig, bemærkes dette i den af afstemningslederen førte valgbog tillige med en kort angivelse af grunden til kassationen.
Stk. 3. I valgbogen anføres en liste over de i valgkredsen opstillede kandidater, og ved hvert navn angives, hvor mange stemmer den pågældende kandidat har opnået ved valget.

§ 22. I valgkredse, som er delt i flere afstemningsdistrikter, meddeler afstemningslederen snarest muligt og senest dagen efter valget resultatet af stemmeoptællingen til lederen af afstemningen i valgkredsen.

§ 23. Lederen af afstemningen i valgkredsen samler resultaterne fra de afstemningsdistrikter, hvori valgkredsen eventuelt er delt, og opgør på grundlag heraf hver kandidats samlede stemmetal i valgkredsen.
Stk. 2. Er valgkredsen ikke delt i afstemningsdistrikter, opgøres kandidaternes stemmetal af afstemningslederen i valgkredsen umiddelbart på valgdagen.
Stk. 3. Valgkredsens resultat meddeles straks af afstemningslederen i valgkredsen telefonisk eller telegrafisk videre til valgbestyrelsen.

§ 24. Når valgbestyrelsen har modtaget resultatet fra afstemningslederen i valgkredsen, opgør den valgkredsens samlede valgresultat.
Stk. 2. Ved opgørelsen foretages en sammentælling af stemmetallene for hvert partis og hvert kandidatforbunds kandidater. Det af hvert parti og hvert kandidatforbund opnåede stemmetal divideres med l, 2, 3 osv. Første mandat tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den højeste kvotient, andet mandat det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den næsthøjeste kvotient osv.
Stk. 3. De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller forbundets kandidater således, at første mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det højeste antal stemmer, andet mandat den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal stemmer osv.
Stk. 4. Har flere partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater opnået samme kvotient, jfr. stk. 2, afgøres det ved lodtrækning, der foretages af valgbestyrelsen, hvem af dem, mandatet skal tilfalde. Det samme gælder ved mandatfordeling mellem et partis eller kandidatforbunds kandidater, jfr. stk. 3, i tilfælde af stemmelighed mellem flere af partiets eller forbundets kandidater.
Stk. 5. Valgbestyrelsen anfører i valgbogen, hvem den anser for valgt, og underretter skriftligt den eller de valgte om valget.

§ 25. Senest dagen efter valget sammenbinder afstemningslederen de afgivne stemmesedler i særskilte pakker:
1) de gyldige stemmesedler,
2) de blanke og øvrige ugyldige stemmesedler.
Stk. 2. De i stk. l og i § 20, stk. l, nævnte pakker indsendes derefter snarest muligt til valgbestyrelsen tillige med de benyttede valglister og den udfyldte og af afstemningslederen underskrevne valgbog.
Stk. 3. Er valgkredsen delt i flere afstemningsdistrikter, indsendes det i stk. 2 omhandlede materiale til afstemningslederen i valgkredsen, der straks foranlediger det videresendt til valgbestyrelsen.

§ 26. Når valgbestyrelsen har modtaget det i § 25 omhandlede materiale fra alle kommunens valgkredse, dog tidligst 2 uger efter valget, afholder den et møde, hvor gyldigheden af de stedfundne valg afgøres, jfr. dog § 31. Til dette møde tilsiges de kandidater, som anses for valgt i de enkelte valgkredse.
Stk. 2. Indsigelse mod gyldigheden af valget i en valgkreds kan fremsættes af kandidaterne ved valget, hvad enten disse har opnået valg eller ej, og i øvrigt af enhver vælger i den pågældende valgkreds, samt af kommunalbestyrelsens enkelte medlemmer uden hensyn til bopæl. Indsigelsen skal fremsættes skriftligt, ledsaget af en kort motivering og indleveres senest 7 dage efter valgets afholdelse til lederen af afstemningen i vedkommende valgkreds. Afstemningslederen i valgkredsen videresender snarest muligt klagen til valgbestyrelsen ledsaget af de bemærkninger, han finder anledning til at fremkomme med.
Stk. 3. Såfremt indsigelse rejses af et af valgbestyrelsens medlemmer, og indsigelsen ikke har været forelagt lederen af afstemningen i vedkommende valgkreds til udtalelse, udsættes spørgsmålets afgørelse, indtil sådan udtalelse foreligger.
Stk. 4. Et valg anses for godkendt, når det ikke ved stemmeflerhed inden for valgbestyrelsen kasseres.
Stk. 5. Valgbestyrelsens beslutninger anføres i valgbogen, og udskrift af valgbogen indsendes snarest muligt til valgnævnet.

§ 27. De af valgbestyrelsen i henhold til § 26 afsagte kendelser angående de fremkomne valgklager kan inden 7 dage efter kendelsens afsigelse indankes for valgnævnet, hvis afgørelse er endelig. Anke kan fremføres af de samme personer, som ifølge § 26, stk. 2, kan klage over valget til valgbestyrelsen. Anke indgives skriftligt til vedkommende valgbestyrelse, der snarest muligt videresender klagen til valgnævnet ledsaget af sine bemærkninger.
Stk. 2. Såfremt der ved et valg er begået betydelige fejl, er valgnævnet berettiget til ved en begrundet afgørelse at erklære valget for ugyldigt og pålægge kommunalbestyrelsen at lade foretage omvalg.

§ 28. Har valgbestyrelsen godkendt de nye medlemmers valg, og afgørelsen ikke inden udløbet af den i § 27, stk. l, nævnte frist er indanket for valgnævnet, fratræder den hidtidige kommunalbestyrelse den 30. april. Er afgørelsen inden fristens udløb indanket for valgnævnet, vedbliver kommunalbestyrelsen at fungere, indtil valgnævnet har truffet bestemmelse om, at omvalg ikke skal finde sted, eller - såfremt valgnævnet erklæret valget af et eller flere medlemmer for ugyldigt - lovligt omvalg har fundet sted.
Stk. 2. Har valgbestyrelsen erklæret valget af et eller flere medlemmer for ugyldigt, fratræder kommunalbestyrelsen først, når lovligt omvalg har fundet sted, eller - såfremt afgørelsen inden udløbet af den i § 27, stk. l, nævnte frist er indanket for valgnævnet - dette har truffet bestemmelse om, at omvalg ikke skal finde sted.
Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der efter reglerne i stk. l og 2 fungerer efter den 30. april, kan ikke uden samtykke fra Tilsynsrådet for de grønlandske Kommuner afholde udgifter, der ikke er fastsat i det vedtagne budget, eller i øvrigt indgå nogen forpligtelse, som ikke er hjemlet i budgettet.

§ 29. Omvalg skal afholdes snarest muligt.
Stk. 2. Såfremt valget er omstødt på grund af væsentlige mangler ved den benyttede valgliste, kan der samtidig med valgets Omstødelse træffes bestemmelse om, at valglisten inden det nye valqs afholdelse skal berigtiges ved udskydelse af de personer, der ikke opfylder betingelserne for at kunne medtages på den ved det omstødte valg benyttede valgliste, og ved optagelse af de personer, der skulle have været medtaget på listen. Træffes sådan bestemmelse, giver valgbestyrelsen nærmere regler for almindeligt eftersyn m.v. af den således udarbejdede valgliste.

§ 30. Så snart de hidtidige medlemmer af kommunalbestyrelsen er fratrådt, tiltræder den nyvalgte kommunelbestyrelse.
Stk. 2. Selv om kommunalbestyrelsen er fratrådt, varetager den hidtidige borgmester de daglige forretninger i kommunen, indtil den nye kommunalbestyrelse har konstitueret sig.

§ 31. Såfremt et medlem af den nyvalgte kommunalbestyrelse inden for de i § 2 nævnte frister har været pålagt eller undergivet en kriminalretlig foranstaltning, afgør Tilsynsrådet for de grønlandske Kommuner, om medlemmet som følge heraf har mistet sin valgbarhed.
Stk. 2. Inden én måned efter valget tilsender kommunalbestyrelsen Tilsynsrådet for de grønlandske Kommuner en liste over samtlige valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer indeholdende medlemmernes navne og fødselsdata.
Stk. 3. Tilsynsrådet for de grønlandske Kommuner afgør herefter på baggrund af en indhentet udtalelse fra Politimesteren i Grønland, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed, og meddeler dette uden ugrundet ophold til kommunalbestyrelsen og det pågældende medlem.
Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder tillige for medlemmer af nævn, råd m.v., hvor medlemskab er betinget af valgbarhed til kommunale råd, idet dog tidsfristen på én måned regnes fra datoen for vedkommendes udpegning.
Stk. 5. Dersom en stedfortræder for et medlem indtræder i valgperioden, indberettes dette efter samme regler som i stk. 2 nævnt, hvorefter Tilsynsrådet for de grønlandske Kommuner træffer afgørelse i overensstemmelse med stk. 3.

§ 32. Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge. Er begæringen begrundet i helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsag, der vanskeliggør den pågældendes medlemsskab, skal begæringen normalt tages til følge.
Stk. 2. Mister et medlem sin valgbarhed, bortfalder hans mandat, jfr. dog stk. 6.
Stk. 3. Bliver et medlem i valgperioden pålagt en kriminalretlig foranstaltning, jfr. § 2, afgør Tilsynsrådet for de grønlandske Kommuner, om medlemmet som følge heraf har mistet sin valgbarhed.
Stk. 4. Politimesteren i Grønland indsender til Tilsynsrådet for de grønlandske Kommuner en udskrift af afgørelsen i kriminalsagen.
Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 gælder tillige for medlemmer af nævn, råd m.v., hvor medlemskab er betinget af valgbarhed til kommunale råd.
Stk. 6. Spørgsmålet, om et medlem har mistet sin valgbarhed af andre grunde,afgøres af kommunalbestyrelsen. Når et medlem midlertidigt opgiver sin bopæl i kommunen, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at han kun skal udtræde af kommunalbestyrelsen, indtil han påny tager fast bopæl i kommunen.

§ 33. Når et medlem i valgperioden udtræder af kommunalbestyrelsen eller afgår ved døden, indtræder vedkommendes stedfortræder i det pågældende medlems sted.
Stk. 2. Findes der ved mandatledighed ikke nogen stedfortræder for vedkommende kommunalbestyrelsesmedlem, og var pågældende valgt som enkeltkandidat, afholdes udfyldningsvalg, medmindre det af over halvdelen af kommunalbestyrelsens oprindelige medlemmer vedtages, at sådant valg ikke skal afholdes. Var pågældende opstillet for et parti eller havde indgået kandidatforbund med en eller flere kandidater, tilfalder mandatet den af partiets eller forbundets kandidater, der uden at være valgt har opnået det højeste antal stemmer.
Stk. 3. Den, der vælges ved udfyldningsvalg, skal kun vælges for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid.

 

Stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel

§ 34. Vælgere, der ikke eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte tidsfrister, kan afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel efter reglerne i §§ 35-41.

§ 35. Vælgere, der opholder sig i Grønland, kan afgive stemme på et folkeregister, herunder også folkeregisteret i den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten.
Stk. 2. Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner, kan afgive stemme på sygehuset eller institutionen efter regler, der fastsættes af landsstyret.
Stk. 3. Vælgere, der er indsat i institutioner under kriminalforsorgen i Grønland, kan afgive stemme på institutionen efter regler, der fastsættes af landsstyret.
Stk. 4. Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende steder, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsdistrikt, kan afgive stemme hos en af vedkommende kommunalbestyrelse udpeget valgberettiget person.
Stk. 5. Vælgere, der opholder sig på flyvepladser, vejrstationer m.v. uden for den kommunale inddeling kan afgive stemme hos en af landsstyret bemyndiget person.
Stk. 6. Vælgere, der opholder sig i den øvrige del af riget, kan afgive stemme på et folkeregister eller hos en af landsstyret bemyndiget.
Stk. 7. Stemmeafgivningen kan tidligst finde sted 6 uger før valgets afholdelse.

§ 36. De til denne form for stemmeafgivning i Grønland nødvendige stemmesedler med dertil hørende særskilte konvolutter, blanketter til følgebreve samt omslag, hvori konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet skal sendes til kommunalbestyrelsen, tilvejebringes af landsstyret.
Stk. 2. Ved stemmeafgivning uden for Grønland anvendes det stemmemateriale, der anvendes ved tilsvarende afstemninger til kommunale valg i Danmark og på Færøerne.

§ 37. Vælgeren får ved henvendelse hos stemmemodtageren på et af de i § 35 nævnte afstemningssteder udleveret en stemmeseddel med dertil hørende konvolut, følgebrev og omslag. Uden overværelse af andre udfylder vælgeren straks stemmesedlen ved at anføre navnet på én af de kandidater, der er opstillet i den valgkreds, hvor han er opført på valglisten. Umiddelbart derefter indlægger vælgeren stemmesedlen i den dertil bestemte konvolut og tilklæber denne.
Stk. 2. Så snart vælgeren har stemt, udfyldes følgebrevet. Det skal indeholde:
1) en erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og uden overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og tilklæbet denne. Vælgeren skal tillige afgive en erklæring på tro og love om, at han på valgdagen ikke eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte tidsfrister. Vælgerens underskrift på følgebrevet skal finde sted i overværelse af stemmemodtageren, og følgebrevet skal angive datoen for underskriften samt vælgerens fulde navn, stilling og bopæl i den kommune, hvor han er opført på valglisten.
2) En attest udstedt af stemmemodtageren med bevidnelse af, at vælgerens underskrift er ægte og skrevet på den tid og det sted, som vælgeren har angivet, samt med bevidnelse af, at stemmeafgivelsen har fundet sted uden overværelse af andre. Attesten skal være underskrevet af den pågældende egenhændigt og med angivelse af navn, stilling og bopæl.

§ 38. Konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet indlægges i det dertil bestemte omslag, som tilklæbes og adresseres til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten. På omslaget anføres tydeligt vælgerens navn og bopæl i den nævnte kommune. Stemmemodtageren foranlediger uden unødigt ophold omslaget indsendt til vedkommende kommunalbestyrelse.

§ 39. Kommunalbestyrelsen videresender straks de indsendte omslag uåbnede til afstemningslederen i den valgkreds, eller det afstemningsdistrikt, hvor den pågældende vælger er stemmeberettiget efter den bopæl, der er angivet på omslaget. Omslagene skal være afstemningslederen i hænde inden afstemningens påbegyndelse.

§ 40. Inden afstemningens påbegyndelse åbnes de modtagne omslag af afstemningslederen, idet denne samtidig sætter kryds ved den pågældende vælgers navn på valglisten. Konvolutten med stemmesedlen opbevares sammen med det dertil hørende følgebrev og omslag, indtil afstemningen er afsluttet, hvorefter konvolutten med stemmesedlen uåbnet nedlægges i stemmekassen.
Stk. 2. Viser det sig, at omslaget hidrører fra en person, der ikke er opført på valglisten, eller som er afgået ved døden inden valgdagen, kommer det ikke videre i betragtning. Det samme gælder, såfremt omslaget indeholder andet eller mere end ét følgebrev og én konvolut, eller der efter beskaffenheden af omslaget, følgebrevet eller konvolutten er grund til at antage, at de ikke er lovligt fremstillede, eller at der ved deres udfyldning, attestation eller underskrift ikke er gået frem som foreskrevet.
Stk. 3. Omslag, der først modtages af afstemningslederen efter afstemningens påbegyndelse, kommer ikke i betragtning.
Stk. 4. Samtlige omslag, følgebreve, konvolutter og stemmesedler indsendes sammen med det i § 25 nævnte materiale til valgbestyrelsen.

§ 41. De omhandlede stemmesedler er ugyldige:
1) når det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme.
2) når en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel.
3) når der efter beskaffenheden af en stemmeseddel er grund til at antage, at den ikke er lovligt fremstillet, eller at der ved dens udfyldning ikke er gået frem som foreskrevet.

 

Kapitel 2
Valg til bygderådet

§ 42. Valg til bygderådet afholdes i de bygder, der er nævnt i bilag 2. Landsstyret kan fastsætte ændringer i angivelsen af de bygder, hvor der skal nedsættes bygderåd.

§ 43. Valget forberedes og ledes i hver kommune af valgbestyrelsen.
Stk. 2. Hver bygd udgør et selvstændigt afstemningsområde. Valgbestyrelsen udpeger en person til at lede afstemningen i bygder, hvor der ikke i forvejen er udpeget en afstemningsleder.
Stk. 3. En i medfør af stk. 2 udpeget person har pligt til at udføre det ham pålagte hverv.

§ 44. Hvert bygderåd består af det i bilag 2 nævnte antal medlemmer.
Stk. 2. Det i bygden valgte medlem af kommunalbestyrelsen er medlem af bygderådet, såfremt han har fast bopæl i bygden. Vælger bygden flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, er disse medlemmer af bygderådet, såfremt de har fast bopæl i bygden. Medlemskabet har gyldighed for bygderådets funktionsperiode, jfr. stk. 3.
Stk. 3. Bygderådets øvrige medlemmer vælges for 4 år. Valgperioden regnes fra den 1. juni. Valgnævnet fastsætter dagen for valgets afholdelse.

§ 45. Valgret til bygderådet har enhver, der opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen,og som har fået fast bopæl i bygden senest 14 dage forud for valget.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder pr. den 14. dag forud for valget en valgliste over de i bygden bosatte personer, der har valgret på den dag, da valget skal finde sted. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
Stk. 3. Valglisterne fremlægges umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 dage.
Stk. 4. Såfremt en person, der er opført på valglisten, tager fast bopæl uden for bygden efter valglistens udfærdigelse, slettes han af valglisten.

§ 46. Valgbar til bygderådet er enhver, der i henhold til § 45, stk. l, har valgret til dette, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af kommunale råd. Fristerne regnes fra valgdagen.
Stk. 2. Reglerne om fortabelse af valgbarhed i §§ 31 - 32 finder tilsvarende anvendelse på medlemmer af bygderåd.

§ 47. Anmeldelse af kandidater og stedfortrædere for disse skal være indgivet til afstemningslederen i bygden senest kl. 18 den 10. dag forud for valget.
Stk. 2. En kandidatanmeldelse skal være underskrevet af mindst 5, højst 10 af bygdens vælgere som stillere.
Stk. 3. For hver kandidat skal opstilles en stedfortræder.

§ 48. Landsstyret træffer nærmere bestemmelse om tilvejebringelse, udformning og fordeling af de fornødne stemmesedler, der skal være påtrykt betegnelsen "Bygderådsvalget".
Stk. 2. Vælgere, der vil være forhindret i eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte tidsfrister, kan afgive stemme efter reglerne i §§ 35 - 41, herunder anvende det danske brevstemmemateriale ved stemmeafgivning uden for Grønland.

§ 49. Med hensyn til valgets forberedelse og gennemførelse, opgørelse af og indberetning om valgets resultat i de enkelte bygder m.v. gælder i øvrigt tilsvarende regler som for valg til kommunalbestyrelsen, jfr. kap. 1.

 

Kapitel 3
Fællesbestemmelser

§ 50. Det i kapitel l og 2 nævnte valgnævn er det i landstingsloven om valg til landstinget nævnte. Valgnævnets virksomhed udøves efter reglerne i § 42 i ovennævnte landstingslov.

§ 51. Valgnævnet er ved valgets forberedelse og gennemførelse bemyndiget til at foretage sådanne afvigelser fra landstingslovens regler, som efter omstændighederne, herunder vejrforholdene, anses for nødvendige, forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrollen med valgenes gennemførelse i det hele fortsat er sikret.

§ 52. Udgifter til tryksager, bekendtgørelser og stemmesedler afholdes af landskassen. De øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af valg til kommunalbestyrelser og bygderåd afholdes af vedkommende kommunes kasse.

§ 53. En vælger, som har afgivet stemme, har ikke pligt til i nogen sag over for retten at oplyse, på hvilken kandidat han har stemt.

§ 54. Forsømmer nogen udførelsen af forretninger, som denne landstingslov medfører, kan han idømmes bøde, medmindre der i henhold til anden lovgivning findes at burde anvendes mere indgribende foranstaltninger.

§ 55. Medlemmer af valgbestyrelsen eller andre, som efter bestemmelserne i denne landstingslov har ret til at være til stede i de lokaler, i hvilke stemmesedler modtages, må ikke
1) under afstemningen give en vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, på hvilken kandidat han skal stemme,
2) give andre underretning om, hvorvidt en vælger har været til stede, forlangt eller afleveret stemmeseddel, eller
3) meddele andre, hvad de på stemmestedet har erfaret med hensyn til, hvilken kandidat vælgeren har givet sin stemme.
Stk. 2. Det er forbudt at føre anden kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme, end den i landstingsloven foreskrevne.
Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne i stk. l og 2 kan medføre bøde, medmindre der i henhold til anden lovgivning findes at burde anvendes mere indgribende foranstaltninger.

§ 56. Landstingsloven træder i kraft straks.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 58 af 21. februar 1979 om valg til bygderådene i Grønland.
Stk. 3. Ved valg til kommunalbestyrelsen og bygderådet i 1983 vælges medlemmerne for 6 år.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. marts 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)