Landstingsforordning nr. 13 af 1. november 1982 om opholds og hjemkommune m.v.

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne forordning fastsætter regler for, hvilken grønlandsk kommune, der er forpligtet i henhold til bestemmelser på det sociale område, som medfører forpligtelser for kommunerne.

§ 2. Ved opholdskommune forstås den kommune, hvor en person faktisk opholder sig, uanset hvor kortvarigt dette ophold er.
Stk. 2. Ved hjemkommune forstås den kommune, hvor en person har sin faste bopæl, jfr. dog § 3.
Stk. 3. Ved betalingskommune forstås den kommune, der endeligt afholder en omhandlet udgift.
Stk. 4. Ved handlingskommune forstås den kommune, der er forpligtet til umiddelbart at handle i medfør af en social landstingsforordning eller tilsvarende.

§ 3. Et barn har hjemkommune fælles med forældremyndighedsindehaveren.
Stk. 2. Hvis personer over 18 år på grund af uddannelse, som ikke kan påregnes at vare over 1 år, tager ophold i en anden kommune, bevarer de den hidtidige hjemkommune. Påregnes uddannelsen at vare mere end 1 år, er uddannelseskommunen allerede fra opholdets begyndelse at anse for hjemkommune.

 

Kapitel 2
Hjælp fra det offentlige

§ 4. Hjælp efter reglerne i forordning om hjælp fra det offentlige udbetales af hjemkommunen, der samtidig er betalingskommune, jfr. dog stk. 2 og § 5.
Stk. 2. Såfremt en person er anbragt ved det offentliges foranstaltning, er den kommune, som ved anbringelsen var hjemkommune, betalingskommune. Ophører de iværksatte foranstaltninger, er den hidtidige hjemkommune betalingskommune i en periode på 2 år, såfremt pågældende forbliver i tilflytningskommunen.

§ 5. Akut hjælp udbetales af opholdskommunen, der samtidig er betalingskommune, jfr. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt opholdskommunen er berettiget til at yde akut hjælp med tilbagebetalingspligt efter reglerne herom i forordning om hjælp fra det offentlige, er hjemkommunen at betragte som betalingskommune.

 

Kapitel 3
Hjælp til børn og unge

§ 6. Såfremt indehaver af forældremyndigheden over et barn, hvortil der ydes hjælp, bor eller opholder sig i Grønland, er forældremyndighedsindehaverens hjemkommune betalingskommune.
Stk. 2. Såfremt forældremyndighedsindehaveren ikke bor eller opholder sig i Grønland, er barnets opholdskommune betalingskommune. Hvis barnet ved det offentliges foranstaltning er anbragt udenfor hjemmet inden forældrenes afrejse fra Grønland, er forældrenes sidste hjemkommune betalingskommune. Er anbringelsen uden for hjemmet sket efter forældrenes afrejse fra Grønland, er barnets opholdskommune på anbringelsestidspunktet betalingskommune.
Stk. 3. Hvis forældrene ikke bor i samme kommune, men begge har del i forældremyndigheden, er betalingskommunen den kommune, hvor barnet opholder sig sammen med en af forældrene. Opholder barnet sig ikke hos nogen af forældrene, er faderens hjemkommune betalingskommune. Er barnet ved det offentliges foranstaltning anbragt udenfor hjemmet, er anbringelseskommunen betalingskommune, hvis en af forældrene stadig bor i denne. Bor ingen af forældrene længere i anbringelseskommunen, er faderens hjemkommune betalingskommune.

§ 7. Den kommune, hvor et barn faktisk opholder sig, er handlingskommune efter landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

 

Kapitel 4
Alders- og erhvervsudygtighedsrentemodtagere m.v.

§ 8. Aldersrente, erhvervsudygtighedsrente, børnetilskud, underholdsbidrag til børn og tilskud til hjemmeboende skoleelever udbetales af den berettigedes hjemkommune, der er betalingskommune for den dels vedkommende, der er en kommunal udgift.

§ 9. Såfremt en person anbringes på en af sundhedsvæsenets plejeafdelinger eller en ældreinstitution uden for sin hjemkommune, forbliver hjemkommunen betalingskommune.

 

Kapitel 5
Afsluttende bestemmelser

§ 10. Den bistand, det efter landstingsforordning om bistand til personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap påhviler kommunerne at yde Socialdirektoratet, ydes normalt af hjemkommunen, men vil i særlige tilfælde tillige kunne påhvile opholdskommunen.

§ 11. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender kan udarbejde supplerende retningslinier vedrørende kommunernes indbyrdes forpligtelser og træffer den endelige afgørelse i tilfælde af uenighed mellem kommunerne herom.

§ 12. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1984.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen