Landstingsforordning nr. 12 af 1. november 1982 om hjælp til børn og unge.

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Det påhviler kommunens sociale udvalg at føre tilsyn med de forhold, børn og unge i kommunen lever under, og støtte forældrene med hensyn til børnenes opdragelse og pleje.

§ 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender yder gennem Socialdirektoratet vejledning til de sociale udvalg med hensyn til deres virksomhed for børn og unge.

 

Kapitel 2.
Undersøgelser og værgebeskikkelser

§ 3. Det sociale udvalg skal holde sig orienteret om de forhold, hvorunder børn og unge lever, således at udvalget på det tidligst mulige tidspunkt kan iværksætte foranstaltninger for barnet eller den unge, hvor særlig støtte er påkrævet.

§ 4. Enhver, som bliver bekendt med forhold, der må antaget at kunne give anledning til det sociale udvalgs indgriben, er forpligtet til at underrette udvalget herom.

§ 5. Må det antages, at et barn eller en ung under 18 år trænger til særlig støtte, skal det sociale udvalg sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges.
Stk. 2. Undersøgelsen skal foretages af personer med særlige forudsætninger for at sådant arbejde.
Stk. 3. Det sociale udvalg kan indhente oplysninger fra enhver om vedkommendes kendskab til barnet eller den unge.
Stk. 4. De, der har afgivet erklæring, og andre, der kan antages at have kendskab til forholdene, kan indkaldes til personligt at give møde for det sociale udvalg, såfremt de opholder sig i kommunen. Personer udenfor kommunen kan begæres afhørt af vedkommende sociale udvalg.

§ 6. Såfremt barnet eller den unge ikke har nogen værge, påhviler det det sociale udvalg ved henvendelse til kredsretten at foranledige, at der beskikkes en værge.

 

Kapitel 3.
Hjælpeforanstaltninger

§ 7. Det påhviler det sociale udvalg at yde forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet eller den unge, vejledning og støtte, når det fremgår
1) at barnet eller den unge står uden forsørger,
2) at forsørgeren er ude af stand til at varetage forsørgelsen på betryggende måde,
3) at barnet eller den unge har vanskeligheder ved at tilpasse sig sine daglige omgivelser, skolen eller samfundet,
4) at barnet eller den unge ikke får fornøden pleje eller opdragelse,
5) at barnet eller den unge iøvrigt lever under utilfredsstillende forhold.
Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan det sociale udvalg træffe beslutning om, at
1) der skal tilbydes enkelte personer eller familier løbende vejledning og støtte, og udvalget er forpligtet til at rette sådant tilbud til familier, som må antages i særlig grad at trænge hertil. Denne vejledning udøves af personer, der har særlige forudsætninger for dette arbejde,
2) beskikke en tilsynsværge,
3) lade barnet eller den unge undersøge og behandle af en læge eller undersøge og modtage vejledning af en specialist,
4) Give henstillinger eller pålæg samt yde økonomisk hjælp til afholdelse af udgifter, der står i direkte sammenhæng hermed,
5) yde økonomisk hjælp efter reglerne i landstingsforordning om hjælp fra det offentlige til betaling af huslig bistand i tilfælde af forældremyndighedsindehaverens/forsørgerens sygdom eller til afhjælpning af forbigående vanskeligheder for familien,
6) sørge for, at barn eller den unge anbringes udenfor hjemmet i familiepleje, kostskole i samarbejde med skolen, børneinstitution, sygehus eller behandlingshjem.
Stk. 3. Beslutning om hjælpeforanstaltninger kan kun træffes, når de er påkrævede af hensyn til barnets eller den unges tarv. De skal så vidt muligt iværksættes i samarbejde med forældremyndighedens indehaver eller eventuelle andre, der faktisk udøver omsorgen for barnet, og det bør tilstræbes at bevare barnet eller den unge i hjemmet.
Stk. 4. Forinden der træffes beslutning om iværksættelse af hjælpeforanstaltninger bør samtlige forhold af betydning for sagen søges oplyst, f.eks. gennem samarbejde med skole, sundhedsvæsen og/eller andre, hvis kendskab til forholdene og til mulige foranstaltninger må anses for betydningsfulde.

 

Kapitel 4.
Hjælpeforanstaltninger uden samtykke

§ 8. Hvor det er påkrævet af hensyn til et barns eller en ungs velfærd, kan det sociale udvalg indtil barnets fyldte 18. år uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver, barnet eller dets værge, beslutte at anbringe barnet eller den unge udenfor hjemmet,
1) når barnet eller den unge har udvist betydelige vanskeligheder ved at tilpasse sig sine daglige omgivelser, skolen eller samfundet iøvrigt, og foræl- drene ikke magter opdragelsen,
2) når barnet eller den unge lever under sådanne forhold, at dets sjælelige eller legemlige sundhed eller udvikling lider alvorlig skade eller udsættes for fare herfor,
3) når forældrene ikke sørger for, at barnet eller den unge undergives nødvendig behandling af sjælelige eller legemlige lidelser.
Stk. 2. Selvom barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, kan det sociale udvalg bestemme, at hjemtagelse ikke må finde sted, såfremt dette strider mod barnets tarv.

§ 9. Der kan ikke træffes beslutning efter § 8, medmindre indehaveren af forældremyndigheden, eller såfremt denne ikke har kendt opholdssted, den, der faktisk udøver omsorgen for barnet, med passende telegrafisk eller anbefalet skriftligt varsel er opfordret til at udtale sig for det sociale udvalg.
Stk. 2. En ung over 15 år skal have lejlighed til at afgive erklæring i de i stk. 1 omhandlede tilfælde.

§ 10. Til vedtagelse af en beslutning efter § 8 kræves, at samtlige tilstedeværende medlemmer af det sociale udvalg stemmer for beslutningen. Forinden der træffes beslutning skal samtlige forhold af betydning for sagen søges oplyst, f.eks. gennem samarbejde med skole, sundhedsvæsen og/eller andre, hvis kendskab til forholdene og til mulige foranstaltninger må anses for betydningsfulde.
Stk. 2. Hvert af udvalgets medlemmer kan forlange beslutninger, hvor tvangsmæssige foranstaltninger efter § 8 har været overvejet, forelagt for kommunalbestyrelsen og evt. senere for Det sociale Ankenævn til afgørelse.
Stk. 3. Forældrene kan søge bistand hos trediemand, der kan give møde i det sociale udvalg.

§ 11. Beslutninger om tvangsmæssige foranstaltninger skal bibringes indehaveren af forældremyndigheden ved telegrafisk eller anbefalet skriftlig meddelelse. Denne meddelelse skal tillige indeholde oplysninger om klageadgangen efter § 42.
Stk. 2. Beslutning om tvangsmæssige foranstaltninger skal snarest indberettes til Socialdirektoratet.

§ 12. Hjælpeforanstaltninger efter denne forordning ophører ved det fyldte 18. år, men allerede iværksatte foranstaltninger kan dog fortsætte, hvis den unge giver sit samtykke hertil. Forlængelse af hjælpeforanstaltninger efter denne forordning kan dog ikke udstrækkes udover den unges fyldte 20. år.

§ 13. Hvor betingelserne i § 10, stk. 1, af tidsmæssige årsager ikke kan opfyldes, kan foranstaltninger, som af hensyn til barnets velfærd ikke kan opsættes, iværksættes foreløbig af formanden eller i dennes forfald næstformanden. Sagen skal snarest muligt forelægges for det sociale udvalg til afgørelse. Anbringelse udenfor hjemmet efter foreløbig beslutning kan længst vare i 2 måneder.
Stk. 2. Direktøren for landsstyreområdet for sociale anliggender kan give pålæg om iværksættelse af de i stk. 1 nævnte foreløbige foranstaltninger.
Stk. 3. Beslutninger, der er truffet efter stk. 2 kan indbringes for Det sociale Ankenævn indenfor en frist af 1 uge efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

 

Kapitel 5.
Tilsynsværge

§ 14. Som tilsynsværge skal beskikkes personer med særlige forudsætninger for et sådant arbejde.
Stk. 2. Tilsynsværgen beskikkes skriftligt af det sociale udvalg, eller efter dettes begæring af det sociale udvalg i den kommune, hvor tilsynet udøves.
Stk. 3. Tilsynsværgen skal bistå familien med råd og vejledning og ved stadig personlig kontakt følge barnets eller den unges udvikling.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsætter regler for beskikkelse og honorering af tilsynsværge. Landsstyremedlemmet giver endvidere nærmere regler for tilsynsværgens almindelige pligter.
Stk. 5. Det sociale udvalg kan bestemme, at den unges arbejdsindtægt skal udbetales til tilsynsværgen til anvendelse for den unge.

 

Kapitel 6.
Anbringelse udenfor hjemmet

§ 15. Når det er besluttet, at et barn eller en ung skal anbringes udenfor hjemmet efter kap. 3 eller 4, påhviler det det sociale udvalg at bestemme anbringelsesstedet og drage omsorg for barnets eller den unges pleje, opdragelse og uddannelse samt løvrigt at træffe fornøden bestemmelse om dets personlige forhold. Det sociale udvalg skal så vidt muligt træffe de nødvendige beslutninger i samarbejde med forældremyndighedens indehaver.
Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal det sociale udvalg sørge for, at barnet eller den unge kommer under forhold, der fremmer hans sjælelige og legemlige udvikling og giver mulighed for en uddannelse, der svarer til hans evner og anlæg.
Stk. 3. Enhver form for anbringelse udenfor Grønland skal forelægges Socialdirektoratet til godkendelse, forinden anbringelse kan finde sted.

§ 16. Sålænge anbringelsen opretholdes, skal det sociale udvalg ved kontakt med anbringelsesstedet følge barnets eller den unges forhold og træffe påkrævede bestemmelser om ændret anbringelsessted, uddannelse, behandling eller lignende.
Stk. 2. Det sociale udvalg kan bemyndige en person, institution eller anerkendt forening til at udøve den daglige omsorg for barnet eller den unge. Er et barn eller en ung anbragt i en anerkendt børneinstitution, udøves omsorgen på det sociale udvalgs vegne af lederen.

§ 17. Det påhviler det sociale udvalg i samarbejde med dem, der udøver den daglige omsorg, at sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og hans hjem holdes vedlige, og søge at skabe mulighed for tilbagevenden til hjemmet, medmindre hensynet til barnets eller den unges velfærd i det enkelte tilfælde taler der imod.

 

Kapitel 7.
Forsøgsvis hjemgivelse eller ophør af hjælpeforanstaltninger

§ 18. Det sociale udvalg kan beslutte, at et barn eller en ung, der er anbragt udenfor hjemmet, hjemgives forsøgsvis, således at han kan genanbringes, inden der er forløbet 2 år, hvis det skønnes nødvendigt.
Stk. 2. Såfremt forældremyndighedens indehaver modsætter sig genanbringelse, kan den kun gennemføres, såfremt beslutning om anbringelse er truffet efter § 8.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 8 finder tilsvarende anvendelse på beslutninger om genanbringelse. Det samme gælder bestemmelserne i §§ 9, 10 og 13, såfremt genanbringelse besluttes efter stk. 2.

§ 19. Hjælpeforanstaltninger efter kap. 3 og 4 skal ophøre, når formålet med foranstaltningerne er opnået, eller når fortsat hjælp iøvrigt ikke længere er påkrævet, og senest når den unge fylder 18 år, jfr. dog § 12.

§ 20. Beslutning om ophør af hjælpeforanstaltninger træffes af det sociale udvalg i hjemkommunen.
Stk. 2. Forinden der kan træffes beslutning om hjemgivelse af børn anbragt i familiepleje udenfor hjemkommunen, skal der indhentes en udtalelse fra det sociale udvalg i den kommune, hvor plejeforholdet er etableret.
Stk. 3. Når der træffes beslutning efter stk. 1 vedrørende hjælpeforanstaltninger iværksat efter § 8, skal der ske indberetning til Socialdirektoratet.

 

Kapitel 8.
Privat dagpleje

§ 21. Ingen må modtage mere end 2 børn under 14 år i privat dagpleje mod betaling uden at have tilladelse dertil fra det sociale udvalg. Der kan ikke gives tilladelse til at have mere end 5 børn i privat dagpleje.
Stk. 2. Dagplejehjem og lignende, der modtager flere end 5 børn under 14 år og som drives af private uden offentlige midler, må kun oprettes og drives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Det sociale udvalg skal føre tilsyn med forholdene i hjemmet. Tilsynet udøves af personer, der har særlige forudsætninger for dette arbejde.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsætter nærmere regler for ansøgning om tilladelse til privat dagpleje, dagplejehjem og lignende samt for tilsyn hermed.

 

Kapitel 9.
Kommunal dagpleje

§ 22. Det sociale udvalg kan etablere en kommunal dagplejeordning i private hjem, der forud er godkendt af udvalget.
Stk. 2. Det sociale udvalg skal føre tilsyn med dagplejens udøvelse ved personer, der har særlige forudsætninger for dette arbejde.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsætter nærmere regler vedrørende den kommunale dagpleje, herunder om forældrenes betaling.

 

Kapitel 10.
Daginstitutioner under kommunerne

§ 23. Kommunalbestyrelsen påser tilstedeværelsen af det fornødne antal pladser på daginstitutioner og ved socialpædagogiske fritidsforanstaltninger.

§ 24. Daginstitutioner for børn og unge kan oprettes og drives af kommunerne.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsætter retningslinier for institutionernes oprettelse, indretning, ledelse og drift og fører gennem Socialdirektoratet almindeligt og pædagogisk tilsyn med institutionerne.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af daginstitutioner er i overensstemmelse med de retningslinier, der fastsættes af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

§ 26. Der betales for børnenes ophold efter regler, der fastsættes af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

 

Kapitel 11.
Familiepleje

§ 27. Ingen må modtage et barn under 14 år i privat familiepleje uden at have skriftlig tilladelse dertil fra det sociale udvalg, der påser, at forholdene er opdragelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige, og at plejeanbringelsen iøvrigt tjener barnets tarv.
Stk. 2. Der kan ikke gives nogen tilladelse til at have mere end 3 børn i pleje, medmindre særlige forhold taler herfor.
Stk. 3. Plejetilladelsen skal gives skriftligt for hvert enkelt barn.
Stk. 4. Plejetilladelsen skal tilbagekaldes af barnets handlingskommune, når forudsætningerne for tilladelsen ikke længere er til stede.
Stk. 5. Når et barn eller en ung anbringes i familiepleje af det sociale udvalg, tilbydes plejehjemmet vederlag efter regler fastsat af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

§ 28. Det sociale udvalg fører tilsyn med børn under 14 år, der er anbragt i privat familiepleje i kommunen.
Stk. 2. Tilsynet udøves af personer, der har særlige forudsætninger for dette arbejde.
Stk. 3. Den tilsynsførende skal mindst een gang årligt afgive rapport om tilsynet til det sociale udvalg.

§ 29. Det påhviler den, der anbringer eller medvirker til at anbringe et barn i pleje, at forvisse sig om, at plejehjemmet har fornøden plejetilladelse.
Stk. 2. Den, der har modtaget plejetilladelse, skal straks give det sociale udvalg meddelelse, når barnet er modtaget, når plejeforholdet ophører eller skifter karakter, og når forandring af bopæl finder sted.
Stk. 3. Ved flytning til en anden kommune påhviler det det sociale udvalg i fraflytningskommunen at underrette det sociale udvalg i tilflytningskommunen om plejeforholdet, uanset om tilsynet er ophævet.

§ 30. Det sociale udvalg kan bestemme, at et barn eller en ung under 18 år ikke uden rimelig grund må flyttes fra et plejehjem. Det kan endvidere bestemme, at et barn eller en ung ikke må hjemtages fra et sådant hjem, såfremt dette i væsentlig grad ville stride imod barnets eller den unges tarv.
Stk. 2. På beslutninger efter stk. 1 finder regler, ne i § 8 tilsvarende anvendelse.

§ 31. Hjemtagelse efter 2 års ophold i et privat plejehjem kan kun ske efter forudgående tilladelse fra det sociale udvalg.
Stk. 2. Et barn, der er fyldt 10 år, skal have lejlighed til at udtale sig i de i stk. 1 omhandlede tilfælde, forinden afgørelse træffes.

 

Kapitel 12.
Døgninstitutioner

§ 32. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender påser, at der er det nødvendige antal pladser på institutioner for børn og unge, der skal anbringes udenfor hjemmet.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender koordinerer oprettelsen og driften af institutioner - omfattet af stk. 1 -  for børn og unge og yder gennem Socialdirektoratet pædagogisk vejledning.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender varetager gennem Socialdirektoratet administrationen af landsdækkende institutioner.

§ 33. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsætter i fornødent omfang regler for døgninstitutioners oprettelse, indretning, ledelse og drift samt for det opdragende arbejde i institutionerne.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender udøver gennem Socialdirektoratet driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne.

§ 34. Bestemmelse om optagelse i en institution træffes af det sociale udvalg i barnets eller den unges hjemkommune.

§ 35. Anerkendte døgninstitutioner er forpligtet til at modtage børn eller unge, der af det sociale udvalg ønskes anbragt i hjemmet, for så vidt der er plads, og anbringelsen er i overensstemmelse med institutionens formål. Uenighed mellem det sociale udvalg og institutionen om optagelse afgøres af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

§ 36. For børn og unge anbragt i døgninstitutioner udreder kommunen for det enkelte barn betaling med et beløb pr. anbringelsesdag.
Stk. 2. Størrelsen af betalingen fastsættes af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

 

Kapitel 13.
Forældrebetaling m.v.

§ 37. Når børn og unge under 18 år anbringes udenfor hjemmet af det sociale udvalg, skal indehaveren af forældremyndigheden tilpligtes at betale hel eller delvis dækning af kommunens udgifter til forsorgen.
Stk. 2. Betalingen fastsættes af udvalget under hensyn til den betalingspligtiges økonomiske forhold. Forældrenes betaling kan dog ikke overstige det dobbelte af det til enhver tid gældende normalbidrag.
Stk. 3. Når omstændighederne taler herfor, kan det sociale udvalg fritage forældrene for betaling eller eftergive skyldige beløb.
Stk. 4. En betalingsafgørelse kan af det sociale udvalg ændres, når forholdene ændrer sig.

§ 38. Det sociale udvalg kan tilpligte børn og unge anbragt udenfor hjemmet at yde hel eller delvis dækning af kommunens udgifter efter regler fastsat af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.
Stk. 2. Ved anbringelse efter kap. 12 fastsætter landsstyremedlemmet for sociale anliggender størrelsen af børnenes eller de unges indbetaling.

 

Kapitel 14.
Anerkendelse af foreninger

§ 39. Foreninger kan af landsstyremedlemmet for sociale anliggender anerkendes til at udøve virksomhed indenfor børne- og ungdomsarbejdet efter denne forordning på nærmere fastsatte vilkår.

 

Kapitel 15.
Administration

§ 40. Administrationen efter denne forordning varetages af de sociale udvalg.

 

Kapitel 16.
Finansiering

§ 41. Udgifter til hjælp til børn og unge efter denne forordning afholdes af kommunerne.
Stk. 2. Grønlands Landsting kan yde tilskud til opførelse og drift af institutioner.

 

Kapitel 17.
Anke

§ 42. Beslutninger truffet efter denne forordning kan ankes efter de almindelig regler herom i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation, jfr. dog § 13.

 

Kapitel 18.
Straffebestemmelser

§ 43. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hver, selvom hvervet hviler på offentligt valg.

 

Kapitel 19.
Ikrafttræden

§ 44. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1984.
Stk. 2. Samme dato ophæves landsrådsvedtægt om børne- og ungdomsforsorg i Grønland af 19. februar 1975 med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen