Landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

 

Kapitel 1.
Almindelige betingelser

§ 1. Takstmæssig hjælp ydes som erstatning for tab af indtægt forårsaget af arbejdsløshed, sygdom eller barsel.

§ 2. Det sociale udvalg udbetaler takstmæssig hjælp til lønmodtagere, når
1) pågældende er over 18 år eller forsørger, og
2) pågældende har fast bopæl i og er tilmeldt folkeregistret i Grønland.
Stk. 2. Retten til takstmæssig hjælp efter stk. 1 indtræder, efter at man i de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager i mindst 260 timer.

§ 3. Personer, som modtager aldersrente, fuld erhvervsudygtighedsrente eller uddannelsesstøtte efter § 9 i Landstingsforordning om erhvervsmæssige uddannelser m.v., eller som er optaget på en institution under kriminalforsorgen eller socialvæsenet, er ikke berettiget til takstmæssig hjælp.

 

Kapitel 2
Kontrolundersøgelser, tilbagebetaling m.v.

§ 4. Den myndighed, der behandler en sag efter denne forordning, kan pålægge den, der søger hjælp, at medvirke til sagens oplysning, herunder ved at lade sig undersøge af en læge eller indlægge til observation og behandling. Vedkommende myndighed kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, som må anses for nødvendige for sagen.

§ 5. Den, der modtager hjælp efter denne forordning, har pligt til at underrette det sociale udvalg om forandringer i sine forhold, der kan medføre, at hjælpen indskrænkes eller ophører.

§ 6. Det sociale udvalg træffer beslutning om tilbagebetaling, når en person, der modtager hjælp, senere får udbetalt en erstatning eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

§ 7. Det sociale udvalg træffer beslutning om tilbagebetaling, når en person har undladt at give oplysninger som krævet i § 5 eller iøvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp efter denne forordning.

 

Kapitel 3
Takstmæssig hjælp under arbejdsløshed

§ 8. Under arbejdsløshed udbetales takstmæssig hjælp fra første arbejdsløshedsdag.
Stk. 2. Hjælpen beregnes efter kapitel 6 og kan ydes i ialt 13 uger inden for 12 på hinanden følgende måneder.
Stk. 3. Hjælpen er betinget af:
1) at den pågældende kan dokumentere, at der ikke kan anvises arbejde, som den pågældende under hensyn til helbredsmæssige og øvrige forhold kan påtage sig, og
2) at arbejdsløsheden ikke er selvforskyldt eller begrundet i ferie, strejke eller lock-out.
Stk. 4. Det sociale udvalg standser udbetaling af hjælp, såfremt en person nægter at påtage sig et anvist arbejde.

 

Kapitel 4
Takstmæssig hjælp under sygdom

§ 9. Under sygdom udbetales takstmæssig hjælp fra 3. sygedag.
Stk. 2. Hjælpen beregnes efter kapitel 6 og kan ydes i ialt 13 uger inden for 12 på hinanden følgende måneder.
Stk. 3. Såfremt sygdommen varer i mere end 4 uger eller er forårsaget af en arbejdsulykke, udbetales hjælpen dog fra 1. sygedag.

§ 10. Ved sygdom ud over 3 uger eller ved hyppige sygemeldinger af kortere varighed skal den pågældendes situation tages op af det sociale udvalg til vurdering af, om anden hjælpeform bør tilbydes.

§ 11. Det sociale udvalg kan om fornødent forlange en lægeerklæring af den hjælpsøgende.

 

Kapitel 5
Takstmæssig hjælp ved graviditet og barsel

§ 12. Ved barsel eller uarbejdsdygtighed i forbindelse med graviditet udbetales takstmæssig hjælp fra 1. fraværsdag.
Stk. 2. Hjælpen beregnes efter kapitel 6 og kan ydes i ialt 14 uger inden for perioden fra 2 måneder før forventet fødsel til 3 måneder efter fødslen.
Stk. 3. Fravær i den i stk. 2 nævnte periode medregnes i barselshvilen, medmindre det godtgøres ved lægeattest, at uarbejdsdygtigheden ikke er begrundet i graviditeten.

§ 13. Det sociale udvalg kan forlange dokumentation for forventet fødselstidspunkt.

 

Kapitel 6
Hjælpens størrelse og udbetaling.

§ 14. Takstmæssig hjælp udbetales med en fast takst pr. time, der udgør 50% af bruttotimelønnen for en ufaglært efter gældende overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn.
Stk. 2. Såfremt den hjælpsøgende er gift og eneforsørger udbetales hjælpen dog med en fast takst pr. time, der udgør 60% af bruttotimelønnen for en ufaglært arbejder efter gældende overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn.
Stk. 3. Hjælpen beregnes på grundlag af det antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger og udbetales ugevis bagud, dog højst for 40 timer pr. uge.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender offentliggør hvert år pr. 1. april og 1. oktober taksterne for timebetaling efter stk. 1.

§ 15. Lønmodtagere, som på grund af omstændigheder på arbejdspladsen eller på grund af sygdom er midlertidig deltidsbeskæftiget, og som kan dokumentere, at de sædvanligvis er heltidsbeskæftigede, har krav på hjælp efter reglerne i § 14 med forskellen mellem deres aktuelle og hidtidige ugentlige timetal op til 40 timer pr. uge.
Stk. 2. Hjælp efter stk. 1 kan ydes i ialt 5 uger. Denne 5-ugers periode indgår i de nævnte perioder i §§ 8, stk. 2, 9, stk. 2, og 14, stk. 2.
Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 er betinget af, at den hjælpsøgende kan dokumentere, at der ikke kan anvises fuldtidsarbejde andetsteds, som den pågældende under hensyn til helbredsmæssige og øvrige forhold kan påtage sig.
Stk. 4. Det sociale udvalg standser udbetaling af hjælp, såfremt en person nægter at påtage sig anvist arbejde.

 

Kapitel 7
Administration

§ 16. Takstmæssig hjælp udbetales af det sociale udvalg i den kommune, hvor lønmodtageren har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender kan udarbejde vejledende retningslinier for ydelse af takstmæssig hjælp.

 

Kapitel 8
Finansiering

§ 17. Udgifterne efter denne forordning afholdes af kommunerne.

 

Kapitel 9
Klageadgang

§ 18. Afgørelse truffet efter denne forordning kan ankes efter bestemmelserne herom i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation, hvorefter det sociale udvalgs afgørelse inden for en frist af 4 uger kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ligeledes inden for en frist af 4 uger indbringes for Det sociale Ankenævn.

 

Kapitel 10
Straffebestemmelser

§ 19. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selv om  hvervet hviler på offentlige valg.

 

Kapitel 11
Ikrafttrædelse

§ 20. Landsstyret fastsætter efter forhandling med De grønlandske Kommuners Landsforening tidspunktet for forordningens ikrafttræden. Forordningen træder dog senest i kraft den 1. januar 1984.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen