Landstingsforordning nr. 9 af 28. oktober 1982 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn.

 

Kapitel 1.
Forskudsvis udbetaling fra det offentlige af bidrag til et barns underhold

§ 1. Bidrag til et barns underhold fastsat efter lov om børns retsstilling eller efter ægteskabsloven, kan efter begæring fra den bidragsberettigede udbetales af det offentlige, når forfaldsdagen er forløbet, uden at bidraget er erlagt.
Stk. 2. De bidrag, der vil kunne udbetales forskudsvis, er følgende:
1) Almindeligt løbende underholdsbidrag (normalbidrag) til børn for et halvt år ad gangen.
2) Bidrag til moderens underhold 2 måneder før og 1 måned efter fødslen.
3) Barselsfærdsbidrag.
4) Bidrag i anledning af barnets dåb.
5) Bidrag i anledning af barnets konfirmation. Andre særbidrag pålagt efter børneloven eller ægteskabsloven kan ikke udbetales forskudsvis af det offentlige.
Stk. 3. Uanset om større bidrag måtte være fastsat, kan bidrag kun udbetales forskudsvis med de normaltakster, der er fastsat i § 2.
Stk. 4. Bidrag til et barns underhold kan udbetales forskudsvis indtil barnets fyldte 18. år, dog længst indtil barnet indgår ægteskab.

§ 2. De i § 1, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bidrag fastsættes til følgende normaltakster, jfr. § 21:
1) Almindeligt løbende underholdsbidrag til 2.541,- kr. årligt.
2) Bidrag til moderens underhold 2 måneder før og 1 måned efter fødslen til 169,- kr. pr. måned.
3) Barselsfærdsbidrag til 160,- kr.
4) Bidrag i anledning af barnets dåb til 213,- kr.
5) Bidrag i anledning af barnets konfirmation til 84,- kr.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender offentliggør hvert år pr. 1. april og 1. oktober de aktuelle satser for underholdsbidrag efter stk. 1.

 

Kapitel 2.
Bidrag til et barns underhold ydet som tilskud fra det offentlige i tilfælde, hvor bidragspligt m.v. ikke foreligger

§ 3. Såfremt der ikke er fastslået faderskab eller bidragspligt, eller såfremt en af forældrene eller den bidragspligtige er død, samt til enlige adoptanter, ydes de i § 1, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bidrag som tilskud fra det offentlige.
Stk. 2. Er der alene fastslået bidragspligt, der ikke omfatter dåbs- og konfirmationsbidrag, jfr. børnelovens § 19, ydes dåbs- og konfirmationsbidrag som tilskud fra det offentlige med de af Landstinget fastsatte normaltakster.
Stk. 3. Tilskud til barnets underhold forfalder på barnets fødselsdag og halvårsdagen herfor. Andre bidrag forfalder på de tidspunkter, på hvilke de kunne have været fastsat, såfremt der havde foreligget en situation med almindeligt faderskab.
Stk. 4. Hvis et barn opnår arbejdsskadeforsikringsydelse, pension eller anden løbende ydelse i anledning af forældrenes eller en bidragspligtigs død, nedsættes det tilskud, der svarer til normalbidraget, med halvdelen af denne ydelse. Opnår et barn en kapitalforsikring, erstatning for tab af forsørger eller andet kapitalbeløb i anledning af en af forældrenes eller en bidragspligtigs død, nedsættes det tilskud, der svarer til normalbidraget med halvdelen af kapitalens renteafkast. Der ses bort fra indtægt og afkast under 600 kr. årligt og ydelser fra legatmidler.
Stk. 5. Bidrag til et barns underhold ydet son tilskud fra det offentlige kan udbetales indtil barnets fyldte 18. år, dog længst indtil barnet indgår ægteskab.

 

Kapitel 3.
Udbetaling af bidrag i tilfælde, hvor bidragssag eller ægteskabssag verserer

§ 4. Er en faderskabssag til et barn født udenfor ægteskab endnu ikke afsluttet, udbetales de i § 1, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bidrag foreløbigt til bidragsberettigede som forskudsvis udlagte bidrag. Det er dog yderligere en betingelse, at bidragsberettigede under sagen har begæret bidrag fastsat.
Stk. 2. Afsluttes faderskabssagen med, at faderskab eller bidragspligt fastslås, indtræder det offentlige i kravet mod faderen eller den bidragspligtige for de udlagte bidrags vedkommende. Det offentlige er berettiget til at kræve bidrag fastsat, hvis det afholder udgifter til et barns forsørgelse.
Stk. 3. Afsluttes faderskabssagen med frifindelse af de indstævnte, uden at retten inddrager nye faderskabsemner, eller hæves sagen uden fastslåen af faderskab eller bidragspligt, ydes de allerede udlagte samt fremtidige bidrag som tilskud, jfr. reglerne i § 3.

§ 5. Er samlivet mellem ægtefæller ophævet, kan der fra den dato, samlivet faktisk ophæves, til den af forældrene, der forsørger børnene, udbetales de i § 1, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bidrag som forskudsvis udlagte bidrag.
Stk. 2. Det er dog en betingelse for forskudsvis udbetaling af bidrag efter stk. l, at den, der begærer sådant bidrag udbetalt, indgiver ansøgning til retten om fastsættelse af bidrag efter ægteskabslovens § 77a, stk. 2.
Stk. 3. Er den faktiske forsørgelse af børnene fordelt mellem ægtefællerne, kan der alene udbetales bidrag i det omfang, det offentlige skønner, at der vil blive fastsat nettobidrag fra den ene ægtefælle til de børn, den anden forsørger.
Stk. 4. Fastsættes der bidrag efter ægteskabslovens § 77a, stk. 2, indtræder det offentlige i retten til at indkræve bidraget i det omfang, det offentlige har udbetalt bidraget.
Stk. 5. Er der på grundlag af det offentliges skøn efter stk. 3 udbetalt bidrag i videre omfang, end der fastsættes af retten, afholdes differencen som tilskud

 

Kapitel 4.
Betingelser for udbetaling af underholdsbidrag eller tilskud til et barn

§ 6. Retten til at modtage underholdsbidrag eller bidrag som tilskud efter kapitlerne 1, 2 og 3 er betinget af:
1) at barnet har hjemsted i Grønland, og at den, til hvem underholdsbidraget eller tilskuddet udbetales, har fast bopæl i Grønland,
2) at barnet eller den, som skal have bidrag eller tilskud udbetalt, har dansk indfødsret, jfr. dog fravigelserne i § 7,
3) at barnet ikke er anbragt udenfor hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge eller iøvrigt fuldt ud forsørges af det offentlige,
4) at barnet ikke er anbragt i pleje med adoption for øje, når forældremyndighedens indehavere har afgivet skriftligt samtykke til, at plejeforældrene adopterer barnet,
5) at barnets forældre ikke samlever, eller at moderen ikke samlever med den bidragspligtige.

§ 7. Kravet om dansk indfødsret fraviges i overensstemmelse med aftaler, som er eller måtte blive indgået mellem Danmark og andre stater, i det omfang sådanne aftaler omfatter Grønland.

§ 8. Forskudsvis udbetaling af bidrag eller udbetaling af bidrag som tilskud efter denne forordning kan ikke finde sted til institutioner eller offentlige myndigheder.

§ 9. Retten til at kræve underholdsbidrag til et barn udbetalt forskudsvis eller til at kræve bidrag som tilskud fra det offentlige vedvarer til og med årsdagen for bidragets forfaldsdag.

§ 10. Når det skønnes nødvendigt af hensyn til barnets tarv, kan det sociale udvalg beslutte, at underholdsbidrag til børn, udbetalt forskudsvis eller som tilskud fra det offentlige, kan udbetales for kortere perioder ad gangen end et halvt år. Ligeledes kan udvalget beslutte, at bidraget/tilskuddet eller de i § 1, stk. 2, nr. 2-5, nævnte særbidrag skal udbetales i naturalier.
Stk. 2. Udbetaling for kortere perioder ad gangen end et halvt år kan også besluttes for bidrag til ægtebørn, når forældrenes ægteskab endnu ikke er endeligt opløst.

§ 11. Betingelserne for forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag eller udbetaling af bidrag som tilskud fra det offentlige til et barn skal være opfyldt på forfaldsdagen.

 

Kapitel 5.
Inddrivelse af forskudsvis udlagte underholdsbidrag til børn

§ 12. Når et bidrag udbetales forskudsvis, indtræder det offentlige i retten til at indkræve bidraget. Det samme gælder, såfremt et barn fuldt ud forsørges af det offentlige, herunder når det offentlige anbringer barnet i privat pleje mod plejevederlag.
Stk. 2. Forskudsvis udlagte bidrag bør inddrives uden forsinkelse. Verserer faderskabssagen, bør det sociale udvalg gøre retten bekendt med, at bidrag er udbetalt forskudsvis, og at udvalget ønsker underretning, når sagen er afsluttet.
Stk. 3. Det offentlige skal søge hele det beløb, der skal betales til børnene efter overøvrighedens eller rettens afgørelse inddrevet hos en bidragsskyldig. Indgår det samlede beløb ikke fuldt ud, skal det sociale udvalg først udbetale bidragsberettigede den del af bidraget, der ikke er forskudsvis udbetalt, og først derefter dækkes det offentliges udlæg.

§ 13. Tvangsinddrivelse af forskudsvis udlagte bidrag sker efter reglerne herom i lov om rettens pleje i Grønland.

 

Kapitel 6.
Meddelelse af henstand og eftergivelse af forskudsvis udlagte underholdsbidrag til børn

§ 14. Tildeles der en bidragsskyldig erhvervsudygtighedsrente eller aldersrente, kan den bidragsrestance, der måtte være opstået forud for rentens tildeling, eftergives, såfremt det med rimelig sikkerhed kan fastslås, at bidragsskyldige ikke inden for en overskuelig fremtid vil kunne afdrage restancen.

§ 15. Såfremt en bidragsskyldig på grund af varig ringe indtægt i forhold til sine forsørgerpligter er helt eller delvis ude af stand til at betale det forskudsvis udlagte bidrag uden at komme til at mangle, hvad der må anses for nødvendigt for at sikre pågældende en efter forholdene på stedet rimelig levestandard, kan det sociale udvalg efter indgivet ansøgning herom fra bidragsskyldige eller efter socialkontorets indstilling meddele pågældende hel eller delvis henstand med inddrivelse.
Stk. 2. Såfremt der er meddelt hel eller delvis henstand med inddrivelse, og det sociale udvalg bliver bekendt med omstændigheder, der giver anledning til en ændret vurdering, skal sagen straks tages op til fornyet vurdering. Samtlige sager, hvor der er meddelt hel eller delvis henstand med inddrivelse, skal dog tages op til fornyet vurdering af de sociale udvalg mindst
een gang årligt.
Stk. 3. En bidragsskyldig, der har fået meddelt hel eller delvis henstand med inddrivelse af skyldige bidrag til et barn, skal ved fremtidige forskudsvise udbetalinger af bidrag i sagen have tilsendt meddelelse om den skete udbetaling.
Stk. 4. Er der i mere end 2 på hinanden følgende år efter de i stk. 1 og 2 anførte retningslinier meddelt bidragsskyldige hel eller delvis henstand med inddrivelse, eftergives bidrag, der er forskudsvis udbetalt for den tid, der ligger mere end 2 år før det tidspunkt, hvorpå der påny bliver meddelt bidragsskyldige hel eller delvis henstand med inddrivelse.
Stk. 5. Afdragsordninger vedrørende skyldigt bidrag, der træffes mellem skyldneren og inddrivelsesadministrationen, kan ikke sidestilles med en af det sociale udvalg meddelt henstand.

§ 16. Beslutning om eftergivelse efter § 14 og meddelelse af hel eller delvis henstand eller eftergivelse efter § 15 skal straks efter, at afgørelse er truffet, indberettes til Socialdirektoratet.

 

Kapitel 7.
Underretningspligt og tilbagebetalingspligt

§ 17. Det påhviler den, der modtager ydelser efter denne forordning, at underrette det sociale udvalg om forandringer i sine forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af ydelserne.
Stk. 2. Har nogen forsømt underretningspligten efter stk. 1 eller iøvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget ydelser efter denne forordning, skal det beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales.

 

Kapitel 8.
Administration

§ 18. Ansøgning om udbetalinger efter denne forordning indgives til det sociale udvalg.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender kan udfærdige vejledende retningslinier for fortolkning og administration af denne forordning.

 

Kapitel 9.
Finansiering

§ 19. Udgifterne efter kapitel 2 afholdes af Landstinget.
Stk. 2. Øvrige udgifter efter denne forordning afholdes af kommunen.

 

Kapitel 10.
Klageadgang

§ 20. Afgørelser truffet af det sociale udvalg vedr. en persons adgang til forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag eller udbetaling af bidraget som tilskud til et barn samt tvivlsspørgsmål vedr. det offentliges adgang til at indtræde i kravet mod den bidragspligtige, kan ankes efter bestemmelserne herom i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 11.
Pristalsregulering

§ 21. De i § 2 nævnte bidrag dyrtidsreguleres på grundlag af de af Danmarks Statistik offentliggjorte reguleringspristal for Grønland (basis januar 1975 = 100). Reguleringen foretages hvert års 1. april og 1. oktober på grundlag af pristallet for henholdsvis januar og juli, således at bidragene forhøjes eller nedsættes med 3% for hver fulde 3 point, pristallet stiger eller falder over eller under 100.
Stk. 2. Bidragene afrundes til nærmeste beløb i hele kroner, dog således at det almindelige underholdsbidrag efter § 2, nr. 2, yderligere afrundes til nærmeste med 12 delelige beløb.
Stk. 3. Pristalsreguleringen har virkning for bidrag, der forfalder fra og med henholdsvis 1. april og 1. oktober. For det almindelige løbende underholdsbidrag efter § 2, nr. 1, sker reguleringen med virkning fra den først kommende halvårlige forfaldsdag for bidraget.

 

Kapitel 12.
Straffebestemmelse

§ 22. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selv om hvervet hviler på offentligt valg.

 

Kapitel 13.
Ikrafttræden

§ 23. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1984.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landsrådsvedtægt af 19. februar 1975 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn som ændret ved Landsrådsvedtægt af 17. oktober 1975.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen