Landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente.

 

Kapitel 1.
Betingelser for at oppebære erhvervsudygtighedsrente

§ 1. Personer, der har fast bopæl i Grønland, og som har dansk indfødsret, eller som er eller har været gift med en person, der har dansk indfødsret, eller som gennem overenskomst med andre lande kan sidestilles hermed, er berettiget til erhvervsudygtighedsrente, såfremt de i øvrigt opfylder de i denne forordning anførte betingelser.
Stk. 2. Erhvervsudygtighedsrente kan tidligst tillægges fra det fyldte 18. år.
Stk. 3. Erhvervsudygtighedsrentemodtagere overgår automatisk til aldersrente fra den 1. i måneden efter det fyldte 55. år.
Stk. 4. Vedkommende myndighed kan om nødvendigt afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, som må anses for nødvendige for sagen, herunder oplysninger fra skattevæsenet.

§ 2. Erhvervsudygtighedsrente kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne af fysiske eller psykiske årsager varigt er nedsat i et sådant omfang, at de ikke ved egen indtjening er i stand til at sikre sig og sine et efter forholdene på stedet og de hidtidige levevilkar rimeligt underhold, når sådant underhold ej heller er sikret gennem ægtefællens eller den faste samlevers indkomst eller formue.
Stk. 2. Erhvervsudygtighedsrente kan kun ydes, når der af det offentlige er gjort fornødent forsøg på at tilpasse den pågældende i erhvervsmæssig og sociale henseende, og den pågældende person på rimelig måde har medvirket til gennemførelse af det offentliges foranstaltninger i så henseende.
Stk. 3. Renten bortfalder, såfremt pågældende selv eller ved det offentliges bistand skaffer sig en indkomst, der må anses at sikre ham og hans husstand et efter forholdene på stedet og de hidtidige levevilkår rimeligt underhold, eller hvis husstanden gennem ægtefællens eller den faste samlevers indkomst sikres et rimeligt underhold. På tilsvarende måde bortfalder renten, såfremt pågældende nægter at medvirke til gennemførelsen af foranstaltninger til social og erhvervsmæssig genindpasning, som på et senere tidspunkt tilbydes af det offentlige.
Stk. 4. For ophør af udbetaling af erhvervsudygtighedsrente under ophold i alderdomshjem eller under indlæggelse i en af sundhedsvæsenets institutioner gælder samme regler som for aldersrentemodtagere, dog således at der til lommepengebeløbet udbetales et tillæg på 50%.

§ 3. Hvis en person, der modtager erhvervsudygtighedsrente, ikke længere opfylder betingelserne herfor, jfr. § 2, stk. 3, påhviler det vedkommende sociale udvalg omgående at indberette dette til Socialdirektoratet. Forekommer det åbenbart, at vilkårene for udbetaling ikke længere er til stede, kan det sociale udvalg foranledige udbetaling midlertidigt standset, indtil direktoratets afgørelse foreligger. Bliver en sådan person påny ude af stand til at forsørge sig selv og dem, han har forsørgelsespligt overfor, kan udbetaling af erhvervsudygtighedsrente genoptages på foranledning af det sociale udvalg, men med orientering til direktoratet. Genoptagelse af udbetaling kan dog kun ske, hvis den periode, i hvilken han har forsørget sig selv, ikke overstiger 6 måneder eller - hvis der er tale om flere perioder - ikke sammenlagt 6 måneder indenfor 12 på hinanden følgende kalendermåneder. Overskrides dette tidsrum, kan erhvervsudygtighedsrente kun udbetales efter forudgående sædvanlig ansøgning.

§ 4. Erhvervsudygtighedsrente kan tilkendes for et bestemt tidsrum, dog ikke mindre end ét år, eller indtil videre. Socialdirektoratet kan når som helst tage en sag op til fornyet vurdering og kan tilbagekalde tildeling af rente eller nedsætte grundbeløbet, jfr. § 5, stk. 3, hvis de aktuelle forhold taler herfor. Tildeling af erhvervsudygtighedsrente for en bestemt periode kan betinges af, at pågældende inden for denne periode underkaster sig foranstaltninger, der tjener til at tilpasse ham i erhvervslivet.

 

Kapitel 2.
Grundbeløb

§ 5. Erhvervsudygtighedsrenten udbetales med et grundbeløb, der svarer til den til enhver tid gældende aldersrente for enlige med et tillæg på 15%.
Stk. 2. Såfremt den berettigede er gift med en aldersrente- eller erhvervsudygtighedsrentemodtager, udbetales en samlet rente til ægteparret svarende til aldersrentesatsen for ægtepar, når både mand og hustru opfylder betingelserne, med et tillæg på 15%.
Stk. 3. Såfremt omstændighederne, herunder ægtefællens eller den berettigedes formue eller indtægtsmuligheder, taler derfor, kan renten tilkendes med halvdelen af de i stk. 1 eller stk. 2 nævnte beløb.

 

Kapitel 3.
Børnetillæg

§ 6. Til modtagere af erhvervsudygtighedsrente, der har forsørgelsespligt overfor egne børn, adoptivbørn eller stedbørn under 16 år, udbetales for hvert sådant barn et børnetillæg. Tillægget udbetales, uanset om forsørgelsespligten opfyldes gennem direkte forsørgelse eller ved betaling af underholdsbidrag. Rentemodtagere, der er berettiget til at modtage underholdsbidrag eller tilskud i henhold til landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn, kan ikke samtidig få udbetalt børnetillæg i henhold til nærværende bestemmelse.
Stk. 2. Børnetillæg kan endvidere udbetales til rentemodtagere, der har børn mellem 16 og 18 år, hvortil pågældende yder økonomisk støtte eller materiel bistand i anledning af, at barnet på grund af skolegang eller anden uddannelse ikke er i stand til at forsørge sig selv. Børnetillæg ydes dog ikke, hvis barnet modtager uddannelsesløn efter landstingsforordning for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.
Stk. 3. Børnetillægget udgør samme beløb som det til enhver tid i Grønland gældende normalbidrag. Tillægget udbetales månedsvis forud sammen med renten. Til rentemodtagere, der opfylder deres forsørgelsespligt ved betaling af underholdsbidrag, udbetales børnetillægget dog halvårsvis forud til den bidragsberettigede.

 

Kapitel 4.
Personlige tillæg

§ 7. Det sociale udvalg kan - såvel på begæring som på eget initiativ - ud over rentens grundbeløb yde et personligt tillæg, hvis størrelse er bestemt af en individuel vurdering af behovet. Det personlige tillægs størrelse fastsættes for højst ét år ad gangen. Hvor særlige forhold gør dette begrundet, kan et personligt tillæg ydes som eengangshjælp.
Stk. 2. Det beløb, der årligt i alt kan anvendes i den enkelte kommune til ydelse af personlige tillæg, kan ikke overstige 30% af den samlede sum af de i kommunen ydede grundbeløb efter § 5.

 

Kapitel 5.
Rentens udbetaling

§ 8. Erhvervsudygtighedsrenten udbetales af det sociale udvalg normalt ved et kontant beløb månedsvis forud.

§ 9. Bliver det sociale udvalg opmærksom på, at en rentemodtager ikke bør have dispositionsret iver erhvervsudygtighedsrenten, træffes der efter en betryggende undersøgelse af forholdet bestemmelse om, på hvilken måde renten skal komme pågældende til gode.

 

Kapitel 6.
Administration

§ 10. Erhvervsudygtighedsrente tilkendes af Socialdirektoratet.
Stk. 2. Begæring om erhvervsudygtighedsrente indgives til det sociale udvalg. Der udbetales ikke erhvervsudygtighedsrente for tiden forud for begæringens indgivelse.
Stk. 3. Det sociale udvalg er forpligtet til at sørge for tilvejebringelse af alle fornødne oplysninger, herunder redegørelse for, hvilke tilpasningsforsøg der er gjort, jfr. § 2, stk. 2. Herefter videresendes begæringen med det sociale udvalgs udtalelse til kommunalbestyrelsen, som med sine bemærkninger - hvad enten de indeholder en anbefaling eller ikke - fremsender begæringen til direktoratet.
Stk. 4. Direktoratets afgørelse træffes på grundlag af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, og direktoratet kan til enhver tid kræve yderligere oplysninger af betydning for vurderingen.
Stk. 5. Såfremt en person, der har indgivet begæring om erhvervsudygtighedsrente, afgår ved døden, inden direktoratet har truffet afgørelse, anses begæringen for bortfaldet.

§ 11. Landsstyremedlemmet for sociale Anliggender kan udarbejde vejledende retningslinier for ydelse af erhvervsudygtighedsrente.

 

Kapitel 7.
Finansiering

§ 12. Udgifterne til erhvervsudygtighedsrentens grundbeløb, børnetillæg og lommepenge afholdes af Grønlands Landsting.
Stk. 2. Udgifterne til personlige tillæg afholdes af vedkommende kommune.

 

Kapitel 8.
Klageadgang

§ 13. Det sociale udvalgs og Socialdirektoratets afgørelser kan ankes efter de almindelige regler herom i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 9.
Straffebestemmelser

§ 14. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selv om hvervet hviler på offentligt valg.

 

Kapitel 10.
Ikrafttrædelse

§ 15. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 983.
Stk. 2. Fra samme dato ophæves § 6 i landsrådsvedtægt af 19. februar 1975 som ændret ved landsrådsvedtægt af 27. maj 1977 om hjælp fra det offentlige.
Stk. 3. Personer, der i henhold til tidligere regler oppebærer erhvervsudygtighedsrente, overgår uden videre til erhvervsudygtighedsrente efter denne forordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen