Landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner.

 

Kapitel 1.
Betingelser for at oppebære aldersrente

§ 1. Personer, der har fast bopæl i Grønland, og som har dansk indfødsret, eller som er eller har været gift med en person, der har dansk indfødsret, eller som gennem overenskomst med andre lande kan sidestilles hermed, er berettiget til aldersrente fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år.
Stk. 2. Når svigtende helbred eller andre særlige omstændigheder taler derfor, kan det sociale udvalg, uanset bestemmelsen i stk. 1, tillægge en person aldersrente fra den 1. i måneden efter det fyldte 55. år. Personer, som oppebærer erhvervsudygtighedsrente, overgår automatisk til i stedet at oppebære aldersrente fra den 1. i måneden efter det fyldte 55. år.
Stk. 3. Vedkommende myndighed kan om nødvendigt afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, som må anses for nødvendige for sagen.
Stk. 4. Tildeling af aldersrente skal indberettes til Socialdirektoratet med angivelse af navn og personnummer, samt med begrundelse for tildelingen, såfremt denne sker efter stk. 2.

 

Kapitel 2.
Grundbeløb

§ 2. Aldersrenten udbetales med følgende årlige grundbeløb, jfr. § 16:
Til ægtepar, når kun den ene af ægtefællerne opfylder betingelserne for at få aldersrente, samt til enlige: 13.603 kr.
Til ægtepar, når begge ægtefæller opfylder betingelserne for at få aldersrente: 20.404 kr.
Stk. 2. Såfremt to personer - uden at være gift med hinanden - har samlevet i et ægteskabslignende forhold i et år eller mere, skal de pågældende ved aldersrentens beregning ligestilles med et ægtepar.

 

Kapitel 3.
Børnetillæg

§ 3. Til aldersrentemodtagere, der har forsørgelsespligt overfor egne børn, adoptivbørn eller stedbørn under 16 år, udbetales for hvert sådant barn et børnetillæg. Tillægget udbetales uanset om forsørgelsespligten opfyldes gennem direkte forsørgelse eller ved betaling af underholdsbidrag. Rentemodtagere, der er berettiget til at modtage underholdsbidrag eller tilskud efter landstingsforordning om underholdsbidrag m.v. til børn, kan ikke samtidig få udbetalt børnetillæg efter nærværende bestemmelser.
Stk. 2. Børnetillæg kan endvidere udbetales til aldersrentemodtagere, der har børn mellem 16 og 18 år, hvortil pågældende yder økonomisk støtte eller materiel bistand, fordi barnet på grund af skolegang eller anden uddannelse ikke er i stand til at forsørge sig selv. Børnetillæg ydes dog ikke, hvis den unge er berettiget til uddannelsesstøtte efter landstingsforordning om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.
Stk. 3. Børnetillæg udgør samme beløb som det til enhver tid gældende normalbidrag i Grønland. Tillægget udbetales månedsvis forud sammen med renten. Til rentemodtagere, der opfylder deres forsørgelsespligt ved betaling af underholdsbidrag, udbetales børnetillægget dog halvårsvis forud til den bidragsberettigede.

 

Kapitel 4.
Personligt tillæg

§ 4. Det sociale udvalg kan efter ansøgning eller på eget initiativ udover rentens grundbeløb yde et personligt tillæg, hvis størrelse er bestemt af en individuel vurdering af behovet. Det personlige tillægs størrelse fastsættes for højst eet år ad gangen. Hvor særlige forhold taler derfor, kan et personligt tillæg ydes som en eengangshjælp.
Stk. 2. Det beløb, der årligt ialt kan anvendes i den enkelte kommune til ydelse af personlige tillæg, kan ikke overstige 30% af den samlede sum af de i kommunen ydede grundbeløb efter § 2.

 

Kapitel 5.
Institutioner

§ 5. Kommunalbestyrelsen påser, at der findes det fornødne antal pladser i ældreinstitutioner og ved fritidsforanstaltninger for ældre.

§ 6. Ældreinstitutioner oprettes og drives af kommunerne.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsætter retningslinier for institutionernes oprettelse, indretning, ledelse og drift.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af institutionerne er i overens, stemmelse med de retningslinier, der fastsættes af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

§ 8. Der betales for opholdet efter regler, der fastsættes af kommunalbestyrelsen efter godkendelse fra landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

 

Kapitel 6.
Ophold i aldersrenteboliger, beskyttede boliger og ældrekollektiver

§ 9. For aldersrentemodtagere, der indflytter i aldersrentebolig, beskyttet bolig eller ældrekollektiv, beregnes aldersrenten efter de almindelige regler. Der betales husleje og forbrugsafgifter efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen efter godkendelse af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.
Stk. 2. Såfremt aldersrentebolig, beskyttet bolig, eller ældrekollektiv opføres i byer, hvor alderdomshjem forefindes og i umiddelbar nærhed af dette, kan beboerne i aldersrentebolig, beskyttet bolig og i ældrekollektiv efter ansøgning modtage de samme ydelser som beboerne på alderdomshjemmet. Udgifterne til opvarmning og belysning af aldersrentebolig, beskyttet bolig og ældrekollektiv kan da afholdes over alderdomshjemmets drift. Til de beboere, der modtager disse ydelser gennem alderdomshjemmet , udbetales lommepenge med den i § 10, stk. 2, nævnte sats.
Stk. 3. I tilfælde, hvor aldersrenteboliger er opført i tilslutning til og drives som en del af et alderdomshjem, beregnes normalt ikke husleje af aldersrenteboligen.
Stk. 4. I de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde kan der dog, hvor omstændighederne måtte tale derfor, træffes en anden ordning efter indhentelse af godkendelse fra landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

 

Kapitel 7.
Ophold i alderdomshjem

§ 10. Når en aldersrentemodtager optages i alderdomshjem, ophører udbetaling af aldersrente, når indlæggelsesmåneden og den efterfølgende måned er forløbet.
Stk. 2. Når personer, der opfylder betingelserne for at modtage aldersrente, er optaget i alderdomshjem og ifølge reglen i stk. 1 ikke længere oppebærer aldersrente, udbetales et lommepengebeløb månedsvis forud til hver person. Beløbet andrager årligt, jfr. § 16: 2.658 kr.
Stk. 3. Såfremt en aldersrentemodtager indlægges som plejepatient på en af sundhedsvæsenets institutioner, og opholdet bliver af længere varighed, finder reglerne i stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse, jfr. dog Stk. 6.
Stk. 4. Til aldersrentemodtagere, som er optaget i alderdomshjem, men midlertidig tager ophold hos familie og venner udenfor alderdomshjemmet, f.eks. i ferie eller fangsttid, udbetales halvdelen af aldersrentens grundbeløb i stedet for lommepengebeløbet.
Stk. 5. Såfremt en aldersrentemodtager, der optages i alderdomshjem, har løbende indtægter, f.eks. i form af formueafkast eller pension, skal pågældende normalt af det sociale udvalg pålægges at betale 60% af sådan indtægt til dækning af udgifterne ved opholdet. Betalingen kan dog aldrig overstige den fulde udgift ved pågældendes ophold i hjemmet, ligesom det sociale udvalg skal påse, at der levnes pågældende et rådighedsbeløb, der mindst svarer til lommepengebeløbet i § 10, Stk. 2. Det sociale udvalg kan fritage for betaling, når indtægten skønnes ganske uvæsentlig, ligesom udvalget kan nedsætte betalingen, når særlige omstændigheder taler derfor. Opholdsudgiften opgøres af kommunen pr. beboer på grundlag af det senest afsluttede årsregnskab.
Stk. 6. Såfremt omstændighederne gør det rimeligt, at en aldersrentemodtager i en periode efter optagelsen på alderdomshjem eller indlæggelse på en af sundhedsvæsenets institutioner bevarer sin bolig, kan det sociale udvalg træffe bestemmelse om, at udgiften helt eller delvis kan afholdes som aldersrenteudgift med refusion som for aldersrentens grundbeløb. På tilsvarende måde kan afholdes udgifter til bestridelse af forsørgerpligten for aldersrentemodtagere på alderdomshjem eller på sundhedsvæsenets institutioner. De således bevilgede udgifter kan dog sammen med lommepengebeløbet ikke overstige den rente , der kunne være ydet, såfremt aldersrentemodtageren var forblevet i hjemmet.

 

Kapitel 8.
Aldersrentens udbetaling

§ 11. Aldersrente incl. tillæg udbetales normalt med et kontant beløb månedsvis forud.

§ 12. Såfremt det sociale udvalg bliver opmærksom på, at en aldersrentemodtager ikke bør have dispositionsret over aldersrenten, træffes der efter betryggende undersøgelse af forholdet bestemmelse om, på hvilken måde renten skal komme pågældende tilgode.

 

Kapitel 9.
Administration

§ 13. Begæring om udbetaling af aldersrente indgives til det sociale udvalg. Der udbetales ikke aldersrente for tiden forud for begæringens indgivelse.

 

Kapitel 10.
Finansiering

§ 14. Udgifterne til grundbeløb efter § 2, børnetillæg efter § 3 samt lommepengebeløb efter § 10, stk. 2, afholdes af Grønlands Landsting.
Stk. 2. Øvrige udgifter efter denne forordning afholdes af kommunen.

 

Kapitel 11.
Klageadgang

§ 15. Det sociale udvalgs afgørelser kan ankes efter de almindelige regler herom i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 12.
Pristalsregulering

§ 16. For hver fulde tre points udsving i det af Danmarks Statistik for januar og juli måned offentliggjorte reguleringspristal for Grønland (basis januar 1975 = 100) udover 100, vil aldersrentens grundbeløb efter § 2, lommepenge til beboere på alderdomshjem m.v. efter § 10, stk. 2, samt tillægsydelser efter § 17, stk. 2, være at forhøje eller nedsætte med 3%. Eventuelle overskydende point henstår til næste regulering. De herved fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 12 delelige beløb i hele kroner.

 

Kapitel 13.
Overgangsbestemmelser

§ 17. Kvinder mellem 55 og 60 år, der ved nærværende forordnings ikrafttræden modtager aldersrente efter § 1, stk. 2, i landsrådsvedtægt af 25. marts 1975 med senere ændringer om aldersrente er berettiget til aldersrente efter denne forordnings § 1.
Stk. 2. Personer, der ved nærværende forordnings ikrafttræden oppebærer tillægsydelse, fordi de har opsat begæringen om aldersrente til det fyldte 65. år, bevarer retten til sådan tillægsydelse. Tillægsydelsen, der udbetales sammen med aldersrentens grundbeløb, andrager følgende årlige beløb, jfr. § 16:
Til enlige samt til ægtepar, når kun den ene af ægtefællerne opfylder betingelsen: kr. 2.857.
Til ægtepar, når begge opfylder betingelsen: kr. 4.285.

 

Kapitel 14.
Straffebestemmelser

§ 18. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selvom hvervet hviler på offentligt valg.

 

Kapitel 15.
Ikrafttræden

§ 19. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1983.
Stk. 2. Fra samme dato ophæves landsrådsvedtægt om aldersrente af 25. marts 1975 med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen