Landstingsforordning nr. 6 af 28. oktober 1982 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation foretages følgende ændringer:

 

Efter § 1 indsættes:

"§ 1a. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender forestår og samordner planlægning vedrørende udbygning af den sociale virksomhed i Grønland og indkalder til brug herfor forslag fra de enkelte kommuner.
Stk. 2. Udbygningsplaner dækker en periode på mindst 4 år og optages til revision én gang om året.

§ 1b. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender kan afkræve kommunalbestyrelserne oplysninger, der må anses for nødvendige for at varetage de opgaver, der er pålagt efter §§ 1 og 1a."

 

Efter § 5 indsættes:

"§ 5a. Kommunalbestyrelsen udarbejder forslag til plan for udbygning af kommunens sociale virksomhed og indsender dette til Landsstyreområdet for sociale anliggender, der foretager den nødvendige koordinering og prioritering af kommunernes forslag og påser, at kommunernes pligt efter lovgivningen til at tilvejebringe social service kan anses for opfyldt, samt at de samfundsmæssige hensyn til forbrug af ressourcer i fornødent omfang er tilgodeset.
Stk. 2. De nærmere regler for fremgangsmåden ved udarbejdelse af forslag til udbygningsplaner, om tidsfristen herfor og om omfanget af det i planerne indeholdte sagsområde fastsættes af landsstyremedlemmet for sociale anliggender."

 

§ 7, stk. 2, affattes således:

"Sager om anbringelse udenfor hjemmet af børn og unge under 18 år uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren kan indbringes for Grønlands Landsret indenfor en frist af 4 uger. Landsdommeren kan dog se bort fra denne frist, såfremt fristens overskridelse skyldes grunde, der ikke kan tilregnes den pågældende

 

Efter Kap. 4 indsættes:

"Kapitel 4a.
Straffebestemmelser

§ 9a. Enhver, der deltager i administrationen af sociale sager, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selvom hvervet hviler på offentligt valg."

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1983
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen