Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever der er optaget i folkeskolens ældste klasser.

 

§ 1. Til hjemmeboende elever, der er optaget i folkeskolen på 9. og senere år, ydes uddannelsestilskud efter denne forordning.

§ 2. Inden udløbet af hvert kalenderår fastsætter Landstinget indtægtsgrænser for forsørgerindtægten for tildeling af uddannelsestilskud samt størrelsen af tilskuddet for det efterfølgende skoleår.
Stk. 2. Størrelsen af tilskuddet m.v. offentliggøres hvert år af Landstinget.

§ 3. Udbetaling af tilskud er betinget af:
1) at eleven, eller den som faktisk forsørger eleven, har dansk indfødsret. Dette krav fraviges dog, hvis det ikke er i overensstemmelse med aftaler, som er eller måtte blive indgået mellem Danmark og andre stater,
2) at eleven ikke fuldt ud forsørges af det offentlige,
3) at eleven er studieaktiv og
4) at eleven kan anses for at have behov for støtte, jfr. § 2, stk. 1.

§ 4. Tilskuddet tilkommer eleven. Tilskud udbetales uden ansøgning til den, der faktisk forsørger eleven.
Stk. 2. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud i 10 måneder hvert skoleår. For måneder, hvori eleven ikke har været studieaktiv, bortfalder støtten.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter efter forhandling med Socialdirektoratet de nærmere regler for, hvornår en elev kan anses for at være studieaktiv.

§ 5. Tilskudsordningen administreres af kommunalbestyrelserne.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan inden for en frist af 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget, indbringes for Kultur- og undervisningsdirektionen.

§ 6. Det påhviler den, der modtager tilskud efter denne forordning, at underrette kommunalbestyrelsen om forhold, der bevirker, at betingelserne for udbetaling ikke længere er til stede.
Stk. 2. Har nogen forsømt underretningspligten efter stk. 1 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget tilskud, skal det beløb, som uberettiget er modtaget, tilbagebetales.

§ 7. Tilskud udbetales af den faktiske forsørgers hjemkommune.
Stk. 2. Udgifterne i forbindelse med denne forordning afholdes af kommunerne.

§ 8. Denne forordning træder i kraft den 1. august 1983, og samtidig ophæves landsrådsvedtægt om uddannelsesstøtte til elever, der er optaget i den grønlandske folkeskole på 8. og senere år af 4. april 1978 med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen