Landstingsforordning nr. 4 af 28. oktober 1982 om udlæg af areal til udvidelse af B 1311, Anstalt for Domfældte, Nuuk.

I henhold til lov nr. 612 af 23. december 1980 om lov for Grønland om arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse, § l, fastsættes herved følgende:

§ 1. Uanset bestemmelserne i dispositionsplan for Nuuk af december 1978, stadfæstet af Landsplanudvalget den 25. november 1981, bemyndiges Landsplanudvalget, ved dets formand, til at udlægge arealet mellem b-1487 og b-1311, mod vest begrænset af Jagtvej og mod øst af en nord-syd gående linje i bykortkoordinat 14.3, til udvidelse af b-1311, Anstalt for Domfældte.

§ 2. Landsplanudvalgets formand varetager byplanmyndighedens beføjelser i.h.t. landstingsforordning nr. l af 2. februar 1981 om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse og kan pålægge kommunalbestyrelsen opgaver omfattede af nævnte forordning.

§ 3. Nærværende landstingsforordning træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens