Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. december 1982 om opkrævning af afgift på fangst af rejer.

I henhold til §§ 3 og 5 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som senest er ændret ved landstingslov nr. 12 af 1. novænber 1982, fastsættes følgende bestemmelser om opkrævning og bortfald af afgift på fangst af rejer, der ikke landes til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg.

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opkrævning af afgifter fra selskaber eller enkeltpersoner, som er indehavere af rejefartøjer på 80 BRT og derover, der ikke lander hele fangsten som rå rejer til forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg, og som for 1983 har opnået rejelicens i henhold til bekendtgørelse nr. 11 af 2. november 1982 om licens til rejefiskeri.

§ 2. Afgiften for 1983 er i finanslov for 1983 fastsat til kr. 0,80 pr. kg fangst af rejer, der ikke indhandles som rå rejer til forarbejdning på produktionsanlæg i Grønland.

§ 3. Af afgiften opkræves kvartalsvis et á contobeløb baseret på den del af den indberettede fangstmængde, som ikke landes til forarbejdning.
Stk. 2. For 1. kvartal forfalder 50 % af afgiften til betaling den 15. maj 1983.
Stk. 3. For 2. kvartal forfalder 80 % af afgiften til betaling den 15. august 1983.
Stk. 4. For 3. kvartal forfalder 80 % af afgiften til betaling den 15. november 1983.
Stk. 5. For 4. kvartal skal betaling ske i forbindelse med den endelige afregning for året, der forfalder til betaling den 15. februar 1984.
Stk. 6. Betaling anses for rettidig, når indbetaling sker senest 30 dage efter forfaldstid.

§ 4. Licenshaveren har pligt til at indsende fangstoplysninger til erhvervsdirektoratet ved afslutningen af hver fangstrejse. Af oplysningerne skal fremgå den samlede fangstmængde samt hvor stor en del heraf, der er landet som rå rejer til produktionsanlæg i Grønland.
Stk. 2. Ved manglende eller mangelfulde fangstoplysninger fra en licenshaver kan afgiften og á contobetalinger opgøres på baggrund af en tildelt bådkvote eller den anslåede fangst.

§ 5. I tilfælde af havari, længerevarende værftsophold eller lignende særlige, uforskyldte omstændigheder kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender indrømme hel eller delvis fritagelse for afgiften.
Stk. 2. Såfremt det afgiftsbelagte fiskeris indtjeningsmuligheder forringes væsentligt i afgiftsperioden, kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender tilsvarende indrømme hel eller delvis bortfald af afgiften.

§ 6. Erhvervsdirektoratet kan inddrage en licens, indtil forfalden afgift er betalt.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1983.
Grønlands Hjememstyre, den 13. december 1982
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen