Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 1. august 1982 om den grønlandske præsteuddannelse.

 

§ 1. I henhold § 4, stk. 2, nr. 3 i landstingsforordning nr. 2 af 30 marts 1982 om kirken i Grønland oprettes en teologisk kandidatuddannelse med henblik på ansættelse i den grønlandske kirke.
Stk. 2. Uddannelsens formål er, at den studerende med sigte mod en fremtidig ansættelse som præst i den grønlandske kirke tilegner sig grundig viden om kristendommen og indsigt i ikke-kristne livsforståelser, færdighed i selvstændig og metodisk tekstbehandling og teologisk tænkning med henblik på kirkelig praksis, således at han/hun på saglig og ansvarlig måde kan varetage sit arbejde.

§ 2. Uddannelsen finder sted på Upperisarsiornermik Ilisimatusarfik/Teologisk Institut i Nuuk, idet der tillige indgår studieophold uden for Grønland.

§ 3. Uddannelsen styres under Kirkenævnet, der i sager vedrørende uddannelsen, bortset fra ankesager, tilforordnes studielederen og en person valgt af og blandt de studerende.
Stk. 2. Kirkenævnet ansætter og afskediger en studieleder og andre lærere ved Upperisarsiornermik Ilisimatusarfik/Teologisk institut og udarbejder dets budget og regnskaber.
Stk. 3. Studieudvalget har den daglige ledelse. Det består af studielederen, der er født formand, og et medlem, der udpeges for eet år af Kirkenævnet blandt de øvrige lærere.
Stk. 4. Studierådet består af Studieudvalget, alle øvrige lærere og af de studerende ved Upperisarsiornermik Ilisimatusarfik/Teologisk Institut. Regler for Studierådets virke fastsættes af Kirkenævnet.

§ 4. Adgang til uddannelsen har personer som
1) har bestået grønlandsk HF-eksamen, eller
2) har bestået dansk HF-eksamen eller studentereksamen suppleret med HF-enkeltfagseksamen i grønlandsk eller kan dokumentere kundskaber i grønlandsk svarende hertil, eller
3) har bestået HF-enkeltfagseksamen i følgende fag: religion, grønlandsk, historie, dansk og et af fællesfagene engelsk og tysk og desuden har erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring af mindst 3 års varighed, eller
4) har bestået lærereksamen ved et dansk seminarium, suppleret med HF-enkeltfagseksamen i grønlandsk eller kan dokumentere kundskaber i grønlandsk svarende hertil, eller
5) har bestået lærereksamen ved Grønlands Seminarium.
Stk. 2. Dispensation fra disse adgangskrav kan gives af Studieudvalget, som generelt har dispensationsmyndighed. Studieudvalgets afgørelse kan indbringes for Kirkenævnet.

§ 5. Uddannelsen består af forstudium og hovedstudium. Studietiden er normeret til 5 år.
Stk. 2. Forstudiet, der foregår ved Ilisimatusarfik er normeret til et år. Formålet er at give den studerende en dyberegående og metodisk indføring i grønlandsk kultur, herunder sprog og historie, tænkning og selvforståelse. Studerende med lærereksamen fra Grønlands Seminarium er fritaget for forstudiet.
Stk. 3. Hovedstudiet består af to dele:
a) 1. del, der er normeret til tre år, omfatter fagene:
Religionshistorie med hovedvægten lagt på eskimoisk religion, Det gamle Testamente, Det nye Testamente, Kirkehistorie med konfessionskundskab, Kristendomsforståelse, Etik og livsforståelse, og Pastoralteologi med praktik,
b) 2. del består af et års studier af et eller flere selvvalgte emner, godkendt af Studieudvalget. Der indgår et studieophold uden for Grønland.
Stk. 4. Kirkenævnet lader udarbejde studieplaner og tilrettelægger uddannelsens forløb.

§ 6. Hovedstudiets 1. del afsluttes med eksamen. Der aflægges mundtlig prøve i alle fag og i fagene Det nye Testamente, Kirkehistorie med konfessionskundskab og Etik med livsforståelse aflægges tillige skriftlig prøve.
Stk. 2. Der aflægges prøve i hvert enkelt fag for sig og den studerende kan indstille sig til prøve 3 gange i hvert fag. Kirkenævnet kan meddele dispensation herfra.
Stk. 3. Hovedstudiets 2. del afsluttes med bedømmelse af én eller to mindre skriftlige opgaver. I bedømmelsen indgår en mundtlig samtale.
Stk. 4. Eksamen holdes i Grønland normalt i maj-juni måned under medvirken af beskikkede censorer. Eksamen aflægges på grønlandsk. Prøver kan dog foregå på dansk, når særlige forhold taler derfor.
Stk. 5. Præstationerne i de enkelte fag bedømmes med karakteren: udmærket bestået, bestået eller ikke bestået.
Stk. 6. Den, der har bestået eksamen, betegnes cand. theol.

§ 7. Udgifterne i forbindelse med denne bekendtgørelse afholdes af Hjemmestyret.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1982.
Stk. 2. Samtidig ophæves undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 383 af 16. august 1972 om universitetsprøven i kristendomskundskab for vordende præster i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. august 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Chr.Chemnitz