Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 2. november 1982 om licens til rejefiskeri.

I henhold til §§ 3 og 5 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæsssigt fiskeri efter rejer, som drives på fiskeriterritoriet ved Grønland af personer og selskaber med grønlandsk fiskeribevis.

§ 2. Fiskeri efter rejer med fartøjer på 80 BRT og derover må kun ske efter licens fra landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.
Stk. 2. Ved licensudstedelsen kan der foretages en fordeling af fangstmængder mellem de autoriserede på baggrund af en vurdering af de disponible fangstmængder, fartøjernes kapacitet og hensynet til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet.
Stk. 3. Licens udstedes fortrinsvis til fartøjer, som har haft licens til rejefiskeri i 1982.

§ 3. Ansøgning om licens og den i § 4, stk. 4 nævnte dokumentation skal være landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender i hænde inden 1. december 1982. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan i enkelttilfælde fravige fristen for ansøgning om licens, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 4. Den udstedte licens gælder for 1983.
Stk. 2. Licensen er betinget af, at der inden første fangstrejse indledes, er truffet aftale med produktionsanlæg i Grønland om landing af rå rejer til bearbejdning. Aftalen skal omfatte minimum 10 % af fangsten af rejer. Kopi af aftalen skal være landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender i hænde senest 15. februar 1983.
Stk. 3. Licensen er betinget af, at minimum 60 % af fartøjets besætning består af personer, der opfylder kravet om tilknytning til det grønlandske samfund, jfr. landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980, § 2, stk. 1 og 10. Dokumentation for at kravet er opfyldt, skal tilstilles landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender efter afslutningen af hver fangstrejse,
Stk. 4. Licensen er betinget af, at minimum 2/3 af selskabskapitalen eller fartøjet ejes af personer, der er i beiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv, jfr. herved § 2, stk. 3 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980. Dokumentation herfor skal være bilagt licensansøgningen.

§ 5. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan under ganske særlige omstændigheder fravige betingelserne i § 4, stk. 2-4.

§ 6. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan regulere størrelsen af den i licensen tilladte fangstmængde, såfremt fastsættelsen af den totale kvote eller hensynet til opfiskning af den totale kvote efter landsstyremedlemmets skøn nødvendiggør en regulering.
Stk. 2. Fiskeriet skal indstilles, når den i licensen tilladte fangstmængde er opfisket, dog senest når meddelelse om opfiskningen af den totale kvote gives af rigsombudsmanden i radio og presse.

§ 7. Licensen udfærdiges til en bestemt indehaver for et bestemt fartøj.
Stk. 2. Licensen og de deri indeholdte rettigheder kan ikke overdrages.
Stk. 3. I tilfalde af en licenshavende persons død, et licenshavende selskabs opløsning eller i tilfælde af, at det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis, bortfalder licensen, men kan tages op til fornyet overvejelse med henblik på konstatering af, hvorvidt de oprindelige betingelser i øvrigt for en fornyelse af licensen fortsat opfyldt.
Stk. 4. Licensen skal opbevares ombord.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsen eller af vilkårene i de licenser, der er udstedt i henhold til § 2, kan medføre advarsel, bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 22. oktober 1981 om licens til rejefiskeri ophæves den 1. januar 1983.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. november 1982
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen