Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 1. juni 1982 om prøveforberedende enkeltfagsundervisning under fritidsvirksomhed i Grønland.

I henhold til § 11, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 om fritidsvirksomhed i Grønland fastsættes følgende regler:

 

Kapitel 1.
Formål

§ 1. Formålet med enkeltfagskurser for voksne er at give personer, fortrinsvis over 19 år, som har forladt skolen, mulighed for personlig udvikling og mulighed for at erhverve sig kundskaber og færdigheder for at kunne honorere kravene til videregående uddannelse.
Stk. 2. Der tilbydes undervisning med sigte mod folkeskolens afgangsprøver (kap. 2) og højere forberedelseseksamen (kap. 3).

 

Kapitel 2.
Folkeskolens afgangsprøver og udvidede afgangsprøver

§ 2. Prøveforberedende undervisning med sigte mod folkeskolens afgangsprøver etableres under fritidsundervisning for voksne, fortrinsvis for personer over 19 år.
Stk. 2. Tilbud om prøveforberedende undervisning skal koordineres med folkeskolens undervisning i henhold til Landstingsforordning om folkeskolen § 4, jfr. kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære nr. 14/80 om folkeskolens fritidsvirksomhed, kap. 4, og med folkeskolens normale prøveforberedende undervisning.

§ 3. Der kan etableres prøveforberedende undervisning, som kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i fagene: grønlandsk, dansk, regning/matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk, fransk, latin og maskinskrivning, eller med folkeskolens udvidede afgangsprøve i fagene: grønlandsk, dansk, regning/matematik, fysik/kemi, engelsk og tysk.
Stk. 2. Formålet med undervisningen er angivet i folkeskolens læseplaner.

§ 4. Undervisning med sigte mod folkeskolens afgangsprøve kan tilrettelægges som 1-årigt kursus eller som 2-årigt kursus svarende til undervisningen på henholdsvis 11. klassetrin (fransk og latin dog 12. klassetrin) og 10. og 11. klassetrin med et samlet timetal, der fastsættes inden for følgende rammer:

1-årigt 2-årigt
grønlandsk 180-240 360-480
dansk 180-240 360-480
regning/matematik 120-160 240-320
fysik/kemi 60-80 120-160
engelsk 120-160 240-320
tysk 120-160 240-320
fransk 120-160
latin 120-160
maskinskrivning   60-120

§ 5. Undervisning med sigte mod folkeskolens udvidede afgangsprøve kan tilrettelægges som 1-årigt kursus eller som 2-årigt kursus svarende til undervisning på henholdsvis 12. klassetrin og 11. og 12. klassetrin med et samlet timetal, der fastsættes inden for følgende rammer:

1-årigt 2-årigt
grønlandsk 180-240 360-480
dansk 180-240 360-480
regning/matematik 120-160 240-320
fysik/kemi 60- 80 120-160
engelsk 120-160 240-320
tysk 120-160 240-320

 

§ 6. For at kunne deltage i kurser efter §§ 4 og 5 skal eleverne have afsluttet 9. klassetrin med det pågældende fag i grundskolen eller hertil svarende undervisning i ungdomsundervisningen, fritidsundervisning for voksne, eller på anden måde have erhvervet sig de nødvendige forkundskaber.

§ 7. Deltagere i prøveforberedende undervisning efter §§ 4 og 5 kan indstille sig til prøve i den ordinære prøvetermin ved undervisningens afslutning, jfr. kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære 2/80 om folkeskolens afsluttende prøver m.v., kap. II.
Stk. 2. En deltager kan ikke i samme prøvetermin indstille sig til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve i samme fag.

§ 8. Anmeldelse til prøverne og prøvernes afvikling er fælles for folkeskolen og den i dette kapitel omhandlede undervisning og sker ved ledende skoleinspektørs foranstaltning efter retningslinier fastsat af kultur- og undervisningsdirektoratet.

§ 9. Såfremt ønskede kurser ikke kan oprettes på grund af for ringe elevtilgang, kan ansøgere henvises til folkeskolens fritidsvirksomheds prøveforberedende undervisning, jfr. kultur- og undervisningsdircktionens cirkulære 14/80 om folkeskolens fritidsvirksomhed, kap. 4, ligesom voksne over 19 år i givet fald kan deltage i folkeskolens almindelige undervisning med sigte mod folkeskolens afgangsprøver.
Stk. 2. Afgørelse af om et hold skal henregnes under fritidsundervisningens enkeltfagsundervisning eller folkeskolens fritidsvirksomheds prøveforberedende undervisning sker efter flertallet af deltagernes alder på opstarttidspunktet.

 

Kapitel 3.
Højere forberedelseseksamen

§ 10. Enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen etableres under fritidsundervisning for voksne, og der stilles ikke krav om undervisning i bestemte fagkombinationer, men det skal tilstræbes, at der gives eleverne mulighed for at sammenstykke en hel eksamen.
Stk. 2. Enkeltfagskurser under fritidsundervisningen skal koordineres med undervisning på HF-kursus i Grønland.
Stk. 3. På steder, hvor HF-kursus er oprettet, henlægges HF-enkeltfagskurser til disse.
Stk. 4. I samarbejde med de i stk. 3 nævnte HF-kurser udarbejder HF-enkeltfagskurser hvert år en plan for HF-enkeltfagskursus i det kommende studieår. Planen sendes til høring i fritidsnævnet, inden den sendes til kultur- og undervisningsdirektoratet til godkendelse.

§ 11. Undervisningen skal tilrettelægges i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 422 af 31. august 1978 om højere forberedelseseksamen og om undervisning m.v. til forberedelseseksamen i Grønland.

§ 12. Undervisning til højere forberedelseseksamen i enkelte fag omfatter:

Fællesfag:
Grønlandsk, niveau A Geografi
Grønlandsk, niveau B Matematik
Dansk Engelsk
Religion Tysk
Historie Samfundsfag
Biologi

Tilvalgsfag:
Biologi Spansk
Matematik Italiensk
Engelsk Fysik
Tysk Kemi
Samfundsfag Psykologi
Musik Idræt
Fransk Formning
Russisk

Idræt og formning vil kun kunne etableres i tilknytning til HF-kurser.
Stk. 2. I tilknytning til undervisningen gives en almindelig indføring i studieteknik. De nærmere regler for det enkelte kursus fastsættes af kultur- og undervisningsdirektoratet.
Stk. 3. Endvidere står en studievejleder til rådighed med såvel individuel som kollektiv vejledning. De nærmere regler for det enkelte kursus fastsættes af kulturog undervisningsdirektoratet.

§ 13. Tilforordnet rektor for enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen udpeges af kultur- og undervisningsdirektoratet i samråd med undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen.
Stk. 2. Den daglige leder har såvel den administrative som den pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden, jfr. dog § 13, stk. 3.
Stk. 3. Den tilforordnede rektor træffer efter samråd med den daglige leder afgørelse om:
a) Hvilke studerende, der kan optages på grundlag af vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvalifikationer og gennem samtaler med den pågældende.
b) Afholdelse af prøver til højere forberedelseseksamen og indstilling af kursister til sådanne prøver.
Stk. 4. Den tilforordnede rektor afgiver efter samråd med den daglige leder indstilling til kultur- og undervisningsdirektoratet om godkendelse af lærere og studievejleder ved undervisning til højere forberedelseseksamen. Kultur- og undervisningsdirektoratet foretager det videre fornødne med henblik på at indhente godkendelse fra undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen.
Stk. 5. Den daglige leder afgiver indstilling til den tilforordnede rektor om de undervisningsfag til højere forberedelseseksamen, der skal tilbydes på kurset, den ugentlige arbejdsplan, den lokalemæssige placering og anskaffelse af undervisningsmateriel ved undervisning til højere forberedelseseksamen.
Stk. 6. Lærerne og studievejlederne skal opfylde de krav, der stilles til undervisere ved gymnasieskoler og den 2-årige højere forberedelseseksamen. Lærere, der allerede er godkendt, skal kun godkendes påny, såfremt der er taget forbehold ved den tidligere godkendelse, eller såfremt der ønskes kompetence i fag, som ikke er omfattet af den tidligere godkendelse.

§ 14. Adgang til undervisning til højere forberedelseseksamen giver principielt et uddannelsesniveau svarende til 12 års folkeskoleundervisning (realeksamen/folkeskolens afgangsprøve/udvidede afgangsprøve), herunder forkundskaber i grønlandsk på modersmålsniveau og dansk svarende til, at folkeskolens udvidede afgangsprøve er aflagt med et tilfredsstillende resultat.    Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have enten folkeskolens udvidede afgangsprøve eller realeksamen. Den, der ad andre veje har skaffet sig det grundlag, højere forberedelseseksamens enkeltfagskursers undervisning bygger på, skal have adgang til at deltage i denne. I fagene engelsk, matematik og tysk kræves desuden særlige faglige forudsætninger, der svarer til, at folkeskolens afgangsprøve er aflagt med tilfredsstillende resultat.  I tilvalgsfagene biologi, matematik, tysk og samfundsfag forudsættes der, at ansøgeren har gennemgået et kursus i pågældende fag som fællesfag eller har aflagt prøve i faget som selvstuderende med tilfredsstillende resultat. I grønlandsk på B-niveau og tilvalgsfagene spansk, russisk og italiensk forudsættes tidligere erfaring med fremmedsprogsundervisning, f. eks. engelsk og/eller tysk. I fysik forudsættes forkundskaber i matematik svarende til matematik som fællesfag. Det må tilrådes at vælge matematik som tilvalgsfag sideløbende med eller forud for kursus i fysik. I engelsk som tilvalgsfag med særlig tilrettelæggelse (160 undervisningstimer) forudsættes det, at ansøgerne har bestået fællesfagseksamen med tilfredsstillende resultat.

§ 15. Der benyttes særligt udarbejdede skemaer til ansøgning om optagelse på højere forberedelseseksamens enkeltfagskurser. Skemaerne kan rekvireres hos kultur- og undervisningsdirektoratet, Nuuk.

§ 16. Undervisningen skal have et indhold og omfang, der svarer til de normer, der er angivet i bekendtgørelse af 31. august 1978 om højere forberedelseseksamen og om undervisningen m.v. til højere forberedelseseksamen i Grønland.

§ 17. I det følgende er der for hvert enkelt fag henvist til den paragraf i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen - for fagene grønlandsk og dansk dog undervisningsministeriets bekendtgørelse af 31. august 1978 om højere forberedelseseksamen og om undervisning m.v. til højere forberedelseseksamen i Grønland - hvor fagets formål, undervisningspensum og eksamensform
er beskrevet. Endvidere er angivet det fastsatte timetal for undervisningen på enkeltfagskurser samt, for nogle fags vedkommende, anvisninger om undervisningens tilrettelæggelse.
Stk. 2. For tilvalgsfagene er angivet det antal points, som det enkelte tilvalgsfag giver.
Nr. 1. Grønlandsk niveau A (§ 8, bekendtgørelsen for Grønland). Fællesfag. Timetal: 225, det normale forløb er to-årigt. Konferencetimer: 10 pr. hold pr. halvår.

Nr. 2. Grønlandsk niveau B (§ 7, bekendtgørelsen for Grønland). Fællesfag. Timetal: 225, det normale forløb er to-årigt. Konferencetimer: 10 pr. hold pr. halvår.

Nr. 3. Dansk (§ 10,bekendtgørelsen for Grønland). Fællesfag. Timetal: 225, det normale forløb er to-årigt. Konferencetimer: 10 pr. hold pr. halvår.

Nr. 4. Religion (§ 28). Fællesfag. Timetal: 95.

Nr. 5. Historie (§ 29). Fællesfag. Timetal: 195, det normale forløb er to-årigt.

Nr. 6. Biologi (§ 30). Fællesfag. Timetal: 80. Tilvalg (8 points). Timetal: 130.

Nr. 7. Geografi (§ 31). Fællesfag. Timetal: 80.

Nr. 8. Matematik (§ 32). Fællesfag. Timetal: 160. Tilvalg (12 points). Timetal:190.

Nr. 9. Engelsk (§ 33). Fællesfag. Timetal: 240, det normale forløb er to-årigt. Tilvalg (7 points). Timetal: 160.

Nr. 10. Tysk (§ 34).  Fællesfag. Timetal: 95. Tilvalg (10 points). Timetal: 160.

Nr. 11. Samfundsfag (§ 39). Fællesfag. Timetal: 65. Tilvalg (6 points). Timetal: 95.

Nr. 12. Musik (§ 40). Tilvalg (8 points). Timetal: 160, hvoraf medgår 30-35 timer til instrumentalspil.

Nr. 13. Formning (§ 41). Tilvalg (8 points). Timetal: 160.

Nr. 14. Idræt (§ 42). Tilvalg (8 points). Timetal: 160.

Nr. 15. 3. fremmedsprog, fransk (§ 35), russisk (§36). For så vidt angår spansk (§ 37) og italiensk (§ 38) henvises tillige til bestemmelsen i § 1, stk. 3 i den grønlandske bekendtgørelse. Tilvalg (11 points). Timetal: 175.

Nr. 16. Fysik (§ 43). Tilvalg (14 points). Timetal: 225, det normale forløb er to-årigt. Konferencetimer: 10 pr. hold pr. halvår.

Nr. 17. Kemi (§ 44). Tilvalg (10 points). Timetal: 160. Konferencetimer: 10 pr. hold pr. halvår.

Nr. 18. Psykologi (§ 45). Tilvalg (6 points). Timetal: 95. Ved tilrettelæggelsen af undervisningen vil timetallene i de enkelte fag efter ansøgning og med tilforordnede rektors anbefaling kunne forhøjes henholdsvis reduceres med indtil fem procent.

§ 18. For at kunne aflægge en hel højere forberedelseseksamen skal hver kursusstuderende udarbejde en større skriftlig opgave, der kan vælges inden for samtlige fællesfag samt i alle tilvalgsfag, jfr. § 10 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24, april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisning m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen. Af faglige og praktiske grunde er det hensigtsmæssigt, at den større skriftlige opgave udarbejdes på et tidspunkt, hvor de studerende har fået en tilstrækkelig indføring i det pågældende fag, og at der ved det enkelte kursus afsættes en fælles periode for udarbejdelsen. Den større skriftlige opgave bedømmes i henhold til de i § 10, stk. 3, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen, nævnte regler. Opgaven skal således være udarbejdet i løbet af en uge og afleveret inden udgangen af februar måned, således at den kan være bedømt af lærer og censor senest den 15. april. Kursusstuderende med fuldt erhvervsarbejde får 10 dage til rådighed til udarbejdelse af den større skriftlige opgave (1 weekend + 1 uge i sammenhæng).

§ 19. Der er mødepligt til undervisningen, jfr. § 5, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 2, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisning m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen. Den daglige leder drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver studerendes forsømmelser, generelt og i de enkelte fag.
Forsømmelighed med aflevering af de skriftlige opgaver, rapporter m.v., sidestilles med dags- og timeforsømmelser. Den tilforordnede rektor og studievejlederen holdes orienteret om forsømmelsesstatistikken. Administrationen af mødepligtbestemmelserne tilrettelægges efter de til enhver tid gældende anvisninger fra direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen, således at der efter en procedure, omfattende mundtlig og skriftlig advarsel, skal ske indstilling
om bortvisning af forsømmende studerende til tilforordnede rektor. Udelukkes en studerende fra undervisningen i ét eller flere fag, skal den pågældende orienteres om muligheden for at indstille sig til eksamen som selvstuderende, jfr. § 1, stk. 3, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisning m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen.

§ 20. Der afholdes ordinær eksamen i maj/juni og syge/omgængereksamen i august/september. Eksamen afholdes som dag-eksamen. Den tilforordnede rektor har ansvaret for prøvernes forløb i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen og undervisningsministeriets bekendtgørelse af 31. august 1978 om højere forberedelseseksamen og om undervisning m.v. til højere forberedelseseksamen i Grønland samt de af undervisningsdirektøren for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen givne retningslinier. Studerende kan maksimalt indstille sig til eksamen i et fag 3 gange, jfr. § 11, stk. 3 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen. Studerende kan genindstille sig til eksamen i først-kommende sygeeksamenstermin, hvis de efter at have aflagt prøve i alle fag, som højere forberedelseseksamen omfatter for den pågældende, ikke har bestået eksamen, jfr. § 11, stk. 4 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen. I øvrigt kan studerende først genindstille sig til eksamen ved næste ordinære eksamen, jfr. § 11, stk. 5, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen. Ved omgængereksamen gælder den højst opnåede karakter, jfr. § 25, stk. 3, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. april 1974 om højere forberedelseseksamen og om undervisningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen. Studerende, der ønsker at sammenstykke aflagte prøver til en hel højere forberedelseseksamen, skal have aflagt prøver i samtlige fællesfag (jfr. dog undervisningsministeriets bekendtgørelse af 31. august 1978 om højere forberedelseseksamen og om undervisning m.v. til højere forberedelseseksamen i Grønland, § 5, stk. 1) og i tilvalgsfag, der tilsammen giver 20 points. Der henvises til pointsangivelsen ud for hvert tilvalgsfag under § 17. Desuden er det en forudsætning, at den studerende har udarbejdet en større skriftlig opgave, jfr. § 18.

§ 21. For kursus udøves tilsyn af direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen, der er pædagogisk ansvarlig for højere forberedelseseksamen.

 

Kapitel 4.
Fællesbestemmelser

§ 22. Enkeltfagsundervisning skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:
1) Lederen skal have de fornødne administrative og pædagogiske kvalifikationer.
2) Læreren skal have de fornødne forudsætninger for at undervise i det pågældende fag, jfr. specielt § 13, stk. 4.
3) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
4) Undervisningen skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne.

§ 23. Hold skal oprettes, såfremt der er optaget 4 deltagere til den pågældende undervisning. Undervisningen indstilles, såfremt det gennemsnitlige elevtal falder til under 2.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan dispensere i nedadgående retning for de i stk. 1 anførte bestemmelser, ligesom direktoratet kan godkende oprettelse af parallelhold, såfremt der har meldt sig mere end 12 deltagere.

§ 24. Denne bekendtgørelse træder i kraft august 1982. Samtidig annulleres kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære 25/1980.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. august 1982
Thue Christiansen

/

Aqigssiaq  Møller