Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 3. september 1982 om uddannelsesstøtte ydet af Grønlands Hjemmestyre.

I henhold til landstingsforordning nr. 4 af 24. oktober 1980 om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning § 13 fastsættes herved følgende bestemmelser:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan på Grønlands landskasses vegne yde uddannelsesstøtte i form af stipendier og landskasselån til uddannelsessøgende, der opfylder følgende betingelser:
1) at de
a. har haft fast bopæl i Grønland i mindst 2 år umiddelbart før uddannelsens påbegyndelse kun afbrudt af sædvanlig ferie eller uddannelsesophold, eller
b. er født i Grønland og umiddelbart efter fødslen har haft bopæl i Grønland i 5 år, eller
c. er barn af forældre, hvoraf mindst l opfylder betingelserne i litr. a eller b.
2) at de gennemgår en uddannelse, der er anerkendt som støtteberettiget af landsstyremedlemmet,
3) at uddannelsens varighed er af mindst 3 måneders varighed, bortset fra de i kap. 2 omhandlede uddannelser/kurser,
4) at uddannelsen er tilrettelagt på heltidsbasis,
5) at den påbegyndte uddannelse følges på forsvarlig måde,
6) at den uddannelsessøgende er dansk statsborger, jfr. dog § 3, stk. 2.
7) at uddannelsen gennemgås i Grønland, eller uden for Grønland, såfremt den er i overensstemmelse med det grønlandske behov og ikke kan fås i Grønland.

§ 2. Der kan ydes støtte til flere studieforberedende uddannelser, men normalt kun til een videregående uddannelse.
Stk. 2. Uddannelsesinspektoratet bekendtgør, hvilke uddannelser, der er støtteberettigede.

§ 3. Uddannelsesstøtte kan ikke ydes til børn af personer, der i henhold til lov eller særlig overenskomst kan oppebære uddannelsestilskud for børn, der opholder sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed.
Stk. 2. Udlændinge kan opnå støtte i henhold til internationale overenskomster eller efter regler fastsat af landsstyremedlemmet.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, som oppebærer offentlig støtte, der tilsigter at dække pågældendes leveomkostninger, kan udelukkes fra støtte.

§ 4. Med ægteskab ligestilles i denne bekendtgørelse ægteskabslignende samlivsforhold, når dette har varet mindst l år efter det fyldte 18. år.

§ 5. Den almindelige uddannelsesstøtte ydes som stipendier. Støttens størrelse bekendtgøres af uddannelsesinspektøren.

§ 6. Støtte kan højst ydes for l støtteår ad gangen. Støtteåret går fra 1. august til 31. juli.
Stk. 2. Ved uddannelser med kortere varighed end l år, nedsættes støttebeløbet forholdsmæssigt. Det samme gælder, såfremt støtten af andre grunde, herunder uddannelsens ophør i løbet af støtteåret tildeles for kortere tid end l år.
Stk. 3. Ved ansøgning om fortsat støtte skal uddannelsesinspektoratet påse, at den forløbne del af uddannelsen er fulgt på forsvarlig måde, og at den sædvanlige uddannelsestid for en afgrænset del af uddannelsen ikke er overskredet. Er dette tilfældet, kan fortsat støtte kun ydes, når særlige omstændigheder foreligger.
Stk. 4. Uddannelsesinspektoratet underretter skriftligt den uddannelsessøgende om den samlede støtte.
Stk. 5. Når forudsætningerne for ydelse af støtte ikke længere er til stede, kan støtten bringes til ophør med øjeblikkelig virkning.

§ 7. Uddannelsessøgende i videregående uddannelser kan få støtte i indtil l år efter den sædvanlige uddannelsestids ophør. Denne bestemmelse kan dog fraviges i tilfælde, hvor uddannelsestiden er forlænget på grund af særlige omstændigheder såsom sygdom, fødsel, videnskabeligt arbejde eller lignende. Uddannelsesinspektoratet kan dog godkende en anden uddannelsestid end den sædvanlige for en deleksamen eller for en hel uddannelse, hvis uddannelsestiden forlænges på grund af ganske særlige forhold, såsom ændring af uddannelsesplaner og lignende.
Stk. 2. Anvendt uddannelsestid ved forudgående afsluttede eller afbrudte uddannelser medregnes ved opgørelsen af den tid, den uddannelsessøgende har anvendt til den igangværende uddannelse, medmindre den forudgående uddannelse er umiddelbart adgangsgivende til eller ligger på et væsentligt lavere uddannelsesniveau end den igangværende. Der kan dog under ganske særlige omstændigheder gøres undtagelse herfra.

§ 8. Udover den i § 5 nævnte uddannelsesstøtte kan der ydes særlig støtte til opfyldelse af visse behov i forbindelse med uddannelsen efter ansøgning.
Stk. 2. Rejser i forbindelse med en uddannelses påbegyndelse og afslutning ydes normalt som stipendium. Som stipendium ydes normalt en årlig sommerferierejse under uddannelsen til den uddannelsessøgendes hjemsted i Grønland.
Stk. 3. Afbrydes en uddannelse på grund af forhold, der må tilregnes den uddannelsessøgende som selvforskyldte, kan det bestemmes, at den uddannelsessøgende skal tilbagebetale samtlige udgifter, herunder rejser, som landskassen har haft i forbindelse med uddannelsen. Når forholdene taler herfor, kan der ydes lån til hjemrejsen. Den samlede gæld skal såvidt muligt tilbagebetales omgående.
Stk. 4. Uddannelsesinspektoratet bekendtgør, hvilken særlig støtte, der kan ydes i henhold til stk. l, samt betingelser for ydelsen heraf.

§ 9. Er en uddannelsessøgende gift og/eller har pågældende forældremyndighed over børn, kan der ydes særlig støtte til ægtefællens og børnenes underhold. Uddannelsesinspektoratet bekendtgør nærmere regler herom.

 

Kapitel. 2.
Godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmuligheder ved deltagelse i kurser

§ l0. Såfremt et kursus afholdes som dagskole, og deltagelse i kurset af Erhvervsuddannelsesrådet er anerkendt som godtgørelsesberettiget, ydes der deltagerne en godtgørelse for tab af indtægt eller mistede arbejdsmuligheder (kursusgodtgørelse) i henhold til nedenstående regler.
Stk. 2. Ved kurser forstås kortvarige uddannelser af normalt under 3 måneders varighed som f.eks. specialarbejder- og efteruddannelseskurser. Kursusophold i Danmark skal normalt være af mindst 3 ugers varighed.
Stk. 3. Såfremt en arbejdsgiver overfor uddannelsesinspektoratet forpligter sig til under kursus at betale kursusdeltageren en løn, der mindst svarer til satsen for kursusgodtgørelse, kan et til godtgørelsen svarende beløb i særlige tilfælde refunderes arbejdsgiveren.

§ 11. Godtgørelse ydes med samme beløb, uanset om kurset afholdes i Grønland eller Danmark.
Stk. 2. Godtgørelse ydes fra planlagt afrejsedato fra bopælen til og med dagen for hjemkomsten. Godtgørelsen ydes kun på søgnedage og søgnehelligdage. Som søgnehelligdage betragtes folkekirkens helligdage samt juleaftensdag, nytårsdag, helligtrekongersdag og grundlovsdag, med mindre disse dage falder på søndage. Rejse til og fra kursusstedet skal ske i umiddelbar tilslutning til kurset. Ønsker en deltager at rejse på et andet tidspunkt, ydes godtgørelse normalt kun i selve kursusperioden. Kursusgodtgørelse udbetales ugevis bagud.
Stk. 3. Til deltagere, der på grund af mangel på rejsemuligheder mellem bopæl og kursusstedet, får en længere ventetid på kursusstedet, kan der kun ydes godtgørelse i ventetiden, såfremt der ikke kan anvises lønnet og passende arbejde.

§ 12. Godtgørelse ydes med et beløb svarende til løn (grundløn) tillagt dyrtidstillæg for henholdsvis faglærte og ikke-faglærte arbejdere i henhold til overenskomst mellem SIK og Aftalenævnet for Grønland. Til faglærte ydes endvidere det overenskomstmæssige tillæg for bestået lærlingeuddannelse med svendebrev, lærebrev eller uddannelsesbevis for gennemført EFG-uddannelse. Kursusgodtgørelsens størrelse meddeles arbejdsmarkedskontorer, kommunekontorer m.fl. af uddannelsesinspektoratet.
Stk. 2. Som faglærte arbejdere anses deltagere, der har svende- og lærebrev (faglærte med svendebrev, uddannelsesbevis for gennemført EFG-uddannelse og HK-assistenter, overassistenter og fuldmægtige). Uddannelsesinspektoratet kan dog, når særlige omstændigheder foreligger, bestemme, at en ikke-faglært kan ydes godtgørelse som en faglært arbejder.

§ 13. Deltagere under 18 år ydes godtgørelse med et beløb svarende til grundløn tillagt dyrtidstillæg for ikke faglærte under 18 år i henhold til overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn.

§ 14. Hvor der i forbindelse med et kursus ydes kost og/eller logi, betaler deltagerne herfor et af Grønlands Hjemmestyre fastsat beløb pr. dag for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere over og under 18 år. Satserne reguleres l gang årligt pr. 1. april.
Stk. 2. Der skal betales for kost og/eller logi for søgne- og søndage. Der foretages fradrag ved beregning af kursusgodtgørelsen.

§ 15. Afbryder en deltager kurset, eller bortvises fra dette, skal kursusledelsen straks give meddelelse herom til uddannelsesinspektoratet.
Stk. 2. Ved selvforskyldt afbrydelse af deltagelse i et kursus bortfalder retten til kursusgodtgørelse for den resterende del af kursustiden. Ved ulovlige forsømmelser udbetales der ikke kursusgodtgørelse for forsømmelsesdagene.
Stk. 3. Ved selvforskyldt afbrydelse af deltagelse i et kursus skal pågældende selv betale sin hjemrejse.

 

Kapitel 3.
Oplysningspligt

§ 16. Uddannelsessøgende, som søger støtte, eller som har opnået støtte, skal for det tidsrum, støtten vedrører, meddele alle oplysninger om deres økonomiske og uddannelsesmæssige forhold, som er af betydning for støttetildelingen, og om senere ændringer i disse forhold.
Stk. 2. Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i stk. l nævnte forhold, eller undlader vedkommende at give meddelelse om ændringer heri, kan uddannelsesinspektoratet kræve beløb, der er oppebåret, tilbagebetalt. Der kan endvidere bestemmes, at den pågældende i en vis periode eller for stedse skal være udelukket fra at modtage støtte. Det samme gælder, såfremt den uddannelsessøgende har overtrådt vilkår for tidligere modtaget støtte.

 

Kapitel 4.
Administration af uddannelsesstøtten

§ 17. Administrationen af uddannelsesstøtten varetages af uddannelsesinspektoratet.
Stk. 2. Uddannnelsesinspektoratet administrerer lån, der er ydet som uddannelsesstøtte af den danske stat før den 1. januar 1981 i overensstemmelse med tidligere lovbestemmelser.
Stk. 3. Uddannelsesinspektoratet administrerer regler om fremgangsmåden ved ansøgning om støtte, om støtteberegningen, støtteudbetalingen og om fremgangsmåden ved ansøgning om landskasselån i henhold til § 8.
Stk. 4. Uddannelsesinspektoratet påser tilbagebetalingen af for meget udbetalt støtte, lån ydet af hjemmestyret, Grønlands Landskasses interesser som garant for studielån i banker og sparekasser og indfrielse af misligholdte landskassegaranterede lån.

§ 18. Til bistand for uddannelsesinspektoratet kan der nedsættes særlige støttenævn, hvori uddannelsessøgende skal være repræsenteret.

§ 19. Uddannelsesinspektoratet kan fravige de foran nævnte regler om ydelse af uddannelsesstøtte, såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder.

§ 20. Uddannelsesinspektoratet drager omsorg for, at der gives de uddannelsessøgende oplysninger om de foreliggende muligheder for støtte.

§ 21. Uddannelsesinspektoratet aflægger en årlig beretning om sin virksomhed.

 

Kapitel  5.
Vilkår for landskasselån

§ 22. Tilbagebetaling af ydede lån skal påbegyndes senest l år efter uddannelsens afslutning, og tilbagebetalingen incl. påløbne renter skal være tilendebragt over 15 år.
Stk. 2. Lån er rentefri under uddannelsen. Lån forrentes med en årlig rente, der ligger 1% over Danmarks Nationalbanks diskonto, fra uddannelsens afslutning at regne.
Stk. 3. Renter tilskrives hver den 30. juni og 31. december for det da forløbne tidsrum.

 

Kapitel 6.
Klageadgang og ikrafttræden

§ 23. Klager over uddannelsesinspektoratets afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender, hvis afgørelse er endelig.

§ 24. Uddannelsesstøtte i henhold til denne bekendtgørelse kan ydes med virkning fra 1. august 1982.

§ 25. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 11 af 23.7.1981 om uddannelsesstøtte ydet af Grønlands Hjemmestyre.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. september 1982
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen