Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 3. september 1982 om uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland.

I henhold til landstingsforordning nr. 4 af 24. oktober 1980 om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes følgende regler for uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland.

 

Kapitel 1.
Formål

§ 1. Uddannelses- og erhvervsvejledning skal tjene den enkeltes forberedelse og gennemførelse af valg af uddannelse eller erhverv og samfundets behov for uddannet arbejdskraft.
Stk. 2. Vejledningen ydes under hensyntagen til den enkeltes interesser og forudsætninger, til forholdet mellem disse og de fremtidige muligheder inden for de fag eller fagområder, som harmonerer med samfundets behov, således at den enkelte opnår en tilfredsstillende uddannelse og arbejdsmæssig placering i det grønlandske samfund.
Stk. 3. Uddannelses- og erhvervsvejledningen står åben for alle borgere i det grønlandske samfund og ydes vederlagsfrit gennem kommunernes arbejdsmarkedskontorer, de kommunale/regionale erhvervskonsulenter, folkeskolen og erhvervsuddannelsesinstitutionerne.

§ 2. Ved uddannelses- og erhvervsvejledning forstås de former for vejledning, som ydes kollektivt, og hvis formål er at tjene som forberedelse til valget af uddannelse eller erhverv, og individuelt som bistand til den enkelte, der ønsker hjælp.
Stk. 2. Af hensyn til de vejledningssøgende bør vejledningsaktiviteterne koordineres, således at de fremstår som et sammenhængende system af vejledningstilbud, der sikrer, at alle rimelige behov er dækket.
Stk. 3. Koordinering af vejledningstilbud skal ske lokalt i kommuner og regioner under hensyntagen til disses erhvervsmuligheder, eksisterende som påtænkte.

 

Kapitel II.
Opbygning

§ 3. Det kommunale arbejdsmarkedsudvalg kan bemyndige arbejdsmarkeds-/erhvervskonsulenten til at nedsætte et uddannelses- og erhvervsvejledningsudvalg, som virker som et underudvalg for arbejdsmarkedsudvalget i spørgsmål om udvikling og samordning af vejledningstilbud, og som kan stille forslag i vejledningsanliggender.
Stk. 2. Vejledningsudvalget skal bestå af:
Lederen af det lokale arbejdsmarkedskontor, erhvervskonsulenten, rådgivningslærerne for uddannelses- og erhvervsorientering fra det kommunale skolevæsen, fritidsinspektøren,   lederen af voksenundervisningen, studievejlederne fra den eller de erhvervsuddannelsesinstitutioner, som er beliggende i kommunen. Arbejdsmarkedskontoret virker som sekretariat for ud-
valget.
Stk. 3. Udvalget kan, i det omfang det skønnes nødvendigt, indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Udvalget supplerer sig ved naturlig af- og tilgang hos de berørte parter.

 

Kapitel III.
Opgaver

§ 4. Udvalget koordinerer såvel den kollektive som den individuelle vejledning og samordner større uddannelses- og erhvervsorienterende arrangementer i kommunen/regionen, udarbejder informationsmateriale om lokale erhvervsforhold og sikrer, at alle unge, der står for at forlade folkeskolen har modtaget grundig og tilbundsgående vejledning, inden skolen forlades.

§ 5. Udvalget tilrettelægger erhvervspraktik, besøg og orientering om folkeskolens fritidsundervisning, fritidsundervisning for voksne, de lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner og andre skoleformer, udveksling af oplysninger om elever/klienter og gensidig information om uddannelser og aktiviteter i det omgivende samfund.

§ 6. Udvalget afholder mindst 4 møder årligt. Det første møde i et undervisningsår planlægger undervisningsårets aktiviteter.

§ 7. Udvalget kan om fornødent indhente erklæringer fra andre instanser - sundhedsvæsen, forældre, arbejdsgivere - som måtte have oplysninger af betydning for arbejdet med den enkelte elev/klient.
Stk. 2. Af hensyn til tillidsforholdet mellem udvalget, dettes enkelte medlemmer og eleven/klienten skal indhentning af sådanne oplysninger ske i fuld forståelse med denne eller dennes forældre/værge.

§ 8. Udvalget skal ikke mindst have opmærksomheden rettet mod de unge i kommunens/regionens bygder. Disse skal sikres muligheder for vejledning på lige fod med byernes ungdom.

§ 9. Udvalget er ansvarligt for rettidig og korrekt tilmelding af de af kommunens elever, som skal deltage i de erhvervsmæssige uddannelsesforanstaltninger, der administreres af landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender, uddannelsesinspektoratet.

§ 10. Udvalget afgiver beretning om sit virke een gang årligt til det kommunale arbejdsmarkedsudvalg. Denne beretning indgår i arbejdsmarkedsudvalgets beretning til kommunalbestyrelsen og landsarbejdsnævnet.
Stk. 2. Såfremt arbejdsmarkedsudvalget ikke nedsætter et vejledningsudvalg som underudvalg, påhviler de kap. III nævnte opgaver arbejdsmarkedsudvalget selv.

 

Kapitel IV.
Financiering

§ 11. Udgifter - udover løn, som afholdes af de enkelte repræsentanters institutioner - i forbindelse med kurser for medlemmer af vejledningsudvalget afholdes af Grønlands Hjemmestyre, som kan fastsætte bestemmelser for kommunernes medfinanciering af deltagelse i kurser.

§ 12. Udgifter til afholdelse af udvalgets møder og sekretariatsarbejdet afholdes over arbejdsmarkedskontorets drift.

§ 13. Udgifter til afholdelse af større uddannelses- og erhvervsorienterende arrangementer i kommunen/regionen afholdes efter forhandling mellem denne og landsstyreomådet for erhvervsmæssige anliggender, uddannelsesinspektoratet, af Hjemmestyret.

 

Kapitel V.
Ikrafttrædelse

§ 14. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 1982.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. september 1982.
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen