Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. december 1982 om bygningsmyndigheden i Grønland.

I medfør af § 25 i landstingsforordning nr. 1 af 2. februar 1981 om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse fastsættes:

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre er bygningsmyndighed.

§ 2. Den lokale bygningsmyndighed varetages på Hjemmestyrets vegne af Grønlands tekniske Organisation, lokalt repræsenteret ved GTO's byggetjeneste.

§ 3. Bygningsmyndigheden varetages på grundlag af bestemmelserne i "Grønlands Bygningsreglement 1982", og de i tilknytning til bygningsreglementet af Hjemmestyret udsendte forskrifter og anvisninger.

§ 4. Dispensationer meddeles på Grønlands Hjemmestyres vegne af GTO's rådgivende afdeling, Nuuk, til hvem ansøgninger sendes. Afdelingen orienterer Hjemmestyret om alle trufne afgørelser i dispensationssager.
Stk. 2. Det påhviler den lokale bygningsmyndighed at høre berørte naboer vedr. byggeri, for hvilket der søges dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelses højde- og afstands forhold. Dispensationer kan først meddeles, når der er forløbet to uger efter, at den lokale bygningsmyndighed har oplyst naboer til den omhandlede ejendom om, hvortil der søges dispensation, og om, at eventuelle bemærkninger kan fremsendes til bygningsmyndigheden inden to uger. Fristen på to uger regnes fra det tidspunkt, hvor den lokale bygnignsmyndigheds meddelelse til berørte naboer er kommet frem.

§ 5. Klager over de af GTO's rådgivende afdeling trufne afgørelser i henhold til § 4 stk. 1 sendes til Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Klagefristen er fire uger fra den dag, en afgørelse er meddelt.

§ 6. Klager over afgørelser truffet i h.t. bygningsreglementet sendes til Landsplanudvalget, der er ankeinstans.
Stk. 2. Klagefristen er fire uger fra den dag, en afgørelse er meddelt.

§ 7. Overtrædelser straffes i henhold til § 30 og § 31 i Landstingsforordningen om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landsrådsvedtægt af 25. november 1960 om anvendelse af petroleum og olie i skorstenstilsluttede fyringsanlæg i Grønland, Landsrådsvedtægt af 26. mal 1954 om brug af petroleum i Grønland som ændret ved Landsrådsvedtægt af 9. juli 1958, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 8. maj 1981 om bygningsmyndigheden i Grønland og Ministeriet for Grønlands Bekendtgørelse af 29. oktober 1962 om bygningsafstande i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 1982Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen