Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. februar 1982 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland.

I henhold til § 8 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1.

1. I § 1 ændres stk. 3 til stk. 4.

2. Som nyt stk. 3 indsættes:
"Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender under ganske særlige omstændigheder, såsom længere tids misfangst eller isproblemer for fiskeriet, tillade en begrænset rensdyrjagt i enkelte kommuner i tiden mellem 1. marts og 15. marts for personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver fiskeri eller fangst og jagt som hovederhverv. Meddelelse om tilladelse samt vilkårene herfor gives i radio og presse".

 

§ 2.

Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. februar 1982
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen