Landstingslov nr. 8 af 16. oktober 1981 om Ilisimatusarfik (Inuit Institut).

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre opretter en institution, Ilisimatusarfik, som har til formål at drive forsknings- og undervisningsvirksomhed vedrørende den grønlandske kultur, herunder sprog, historie og samtidsforhold.
Stk. 2. Ilisimatusarfik kan efter anmodning eller efter eget initiativ fremsætte udtalelser og udarbejde redegørelser om kulturelle og samfundsmæssige forhold.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter nærmere rammer for omfanget og arten af den i stk. 1 og 2 nævnte virksomhed og skal godkende de uddannelser og kurser, som iværksættes under Ilisimatusarfik.

§ 2. Landsstyret ansætter en leder, der har såvel det faglige som administrative ansvar for Ilisimatusarfiks daglige virksomhed.
Stk. 2. Ansvaret for forskning og for institutionens faglige niveau påhviler alene lederen.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan dog sætte afgørelser ud af kraft, såfremt de findes stridende mod lovgivningen.
Stk. 4. I administrative anliggender er lederen ansvarlig over for kultur- og undervisningsdirektoratet.

§ 3. Til at rådgive den daglige leder nedsættes et fagråd på 5 medlemmer.
Stk. 2. Rådet sammensættes således:
- 1 medlem udpeges af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning,
- 1 medlem udpeges af Grønlands Seminarium, Socialpædagogisk Seminarium, Det Grønlandske Landsbibliotek, Grønlands Landsmuseum og Landsarkivet i fællesskab,
- 1 medlem udpeges af de ansatte,
- 1 medlem udpeges af de studerende og
- 1 medlem udpeges af rådet ved selvsupplering.
Stk. 3. Rådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Lederen af Ilisimatusarfik deltager i rådets møder og varetager de praktiske opgaver ved rådets virksomhed.

§ 4. Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte nærmere regler om Ilisimatusarfiks indre styrelse.

§ 5. Ilisimatusarfiks udgifter, indtægter og personalenormering fastsættes på Landstingets årlige finanslove.

§ 6. Denne lov trætter i kraft straks.
Jonathan Motzfeldt

/

Hugin S. Christiansen