Landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 10 ophæves, og i stedet indsættes:
"Stk. 10. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan under ganske særlige omstændigheder fravige kravet i stk. l om fast bopæl i Grønland i de sidste 2 år, f.eks. i tilfælde, hvor anmoderen inden for denne periode midlertidigt har opholdt sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lign."

2. Som et nyt § 2, stk. 11 indsættes:
"Stk. 11. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan under ganske særlige omstændigheder fravige bestemmelsen i stk. 9, når det skønnes af betydning for det grønlandske fiskerierhverv."

3. I § 3, stk. l tilføjes:
"Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan fastsætte nærmere bestemmelser om kvalitet, sammensætning, perioder og sted for landing af denne del af fangsten."

4. I § 3 indsættes efter stk. 3:
"Stk. 4. Udstedelsen af licens er endvidere betinget af, at der til landskassen svares en af landstinget fastsat afgift. Offentligt ejede trawlere er fritaget for afgift. Afgiften beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige bruttofangstværdi baseret på de af KGH gennemsnitligt opnåede salgspriser og for den del af det licensbetingede fiskeri, der ikke er omfattet af en indhandlingspligt. Afgiften fastsættes i forbindelse med vedtagelse af de årlige finanslove.
Stk. 5. I tilfælde af havari, længerevarende værftsophold eller lignende særlige,uforskyldte omstændigheder kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender indrømme hel eller delvis fritagelse for afgiften.
Stk. 6. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender fastsætter nærmere bestemmelser om opkrævning af den i stk. 4 omtalte afgift. Erhvervsdirektoratet kan inddrage en licens, indtil forfalden afgift er betalt."

 

§ 2.

Loven træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. oktober 1981
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen