Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 25. november 1981 om opkrævning af afgift på fangst af ikke indhandlingspligtige rejer.

I henhold til § 3, stk. 6 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som er ændret ved landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981, fastsættes følgende bestemmelser om opkrævning af afgift på ikke indhandlingspligtige rejer.

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opkrævning af afgifter fra selskaber eller enkeltpersoner, som er indehavere af rejefartøjer på 80 BRT og derover, der er indrettet med henblik på søkogning af rejer og for 1982 har opnået rejelicens i henhold til bekendtgørelse nr. 17 af 22. oktober 1981 om licens til rejefiskeri.

§ 2. Afgiften for 1982 er i finanslov for 1982 fastsat til 7% af bruttofangstværdien af fartøjets ikke indhandlingspligtige rejefangst med en basispris på kr. 25,00 pr.kg søkogte rejer.
Stk. 2. Ved ændring af referenceprisen - det vil sige den af KGH opnåede gennemsnitlige verdensmarkedspris i den pågældende periode - i forhold til basisprisen på kr. 25,00 pr. kg søkogte rejer vil afgiftsprocenten ændres.
Stk. 3. Afgiftsprocenten ændres i op- eller nedadgående retning med 2 for hver hele krone, referenceprisen henholdsvis stiger eller falder i forhold til basisprisen. Ved ændring af referenceprisen med mindre end en hel krone, ændres procentsatsen tilsvarende, dog afrundet til nærmeste hele decimal.

§ 3. Den for året gældende afgift opgøres på baggrund af den af licenshaveren opnåede fangstmængde multipliceret med den i henhold til § 2 opgjorte referencepris for året og den dertil svarende afgiftsprocent.
Stk. 2. Af afgiften opkræves der kvartalsvis et a-contobeløb baseret på den af licenshaveren indberettede fangstmængde og referenceprisen for pågældende kvartal.
Stk. 3. For 1. kvartal forfalder 60% af den beregnede afgift til betaling den 15. april 1982.
Stk. 4. For 2. kvartal forfalder 80% af den beregnede afgift til betaling den 15. juli 1981.
Stk. 5. For 3. kvartal forfalder 80% af den beregnede afgift til betaling den 15. oktober 1982.
Stk. 6. For 4. kvartal skal betaling ske i forbindelse med den endelige afregning for året, der forfalder til betaling den 15.januar 1983.

§ 4. Ved manglende fangstoplysninger fra licenshaver kan afgiften og a contobetalinger opgøres på baggrund af den tildelte licens.

§ 5. Erhvervsdirektoratet kan inddrage en licens, indtil forfalden afgift er betalt.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. november 1981
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen