Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 12. november 1981 om rejefiskeri i området mellem 68º00' N og 69°15'N, øst for 56°00'W.

I henhold til Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt §§ 5 og 6 fastsættes:

 

§ 1. Adgang til rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W gives kun til fartøjer på 80 BRT og derover på vilkår, at hele fangsten fra dette område landes som rå rejer til bearbejdning ved produktionsanlæg i Grønland.

§ 2. For 1982 er den højst tilladte fangstmængde for rejer i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56° 00'W fastsat til 3.000 tons incl. udkast.
Stk. 2. Når kvoten for rejer i det ovenfor nævnte område er opfisket, indstilles fiskeriet. Meddelelse herom kan af Rigsombudsmanden i Grønland gives i radio og presse.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan medføre advarsel, bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1982. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 4. december 1980 om rejefiskeri i området mellem 68°00' N og 69°15'N,øst for 56°00'W
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 1981
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen